Nyilvános koncessziós pályázati kiírás dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére

A Nyilvános koncessziós pályázati kiírás teljes szövegének letöltése

KONCESSZIÓS PÁLYÁZATI KIÍRÁS

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. BEVEZETÉS

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban „Fdvtv.”), összhangban a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (továbbiakban „Kt.”) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban „Nvtv.”) rendelkezéseivel meghatározza a dohány-kiskereskedelmi jog gyakorlásának koncesszió útján történő átengedésének feltételeit.

A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam a Kt., Nvtv. és az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti.

Dohánytermék kiskereskedelme 2013. július 1-jét követően kizárólag nyilvános koncessziós pályázat eredményeként megkötött koncessziós szerződés rendelkezései által biztosított jogosultság (továbbiakban
„dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság”) alapján és dohánytermék-kiskereskedelmi vámhatósági engedély
(továbbiakban „engedély”) birtokában végezhető.

Mindezen körülményekre tekintettel a Magyar Állam a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére jelen pályázati kiírással (továbbiakban „Pályázati Kiírás”) nyilvános koncessziós pályázatot ír ki. A Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, elbírálására, továbbá – az Fdvtv. 8. § (1) bek. rendelkezéseire figyelemmel – a koncessziós szerződés megkötésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter (továbbiakban úgyis, mint: „Kiíró” vagy „Miniszter”) jogosult.

Jelen Pályázati Kiírás a Kiíró által 2012. november 15. napján közzétett pályázati felhívás (továbbiakban
„Pályázati Felhívás”) alapján készült. A Pályázati Felhívásban nem szabályozott kérdésekben a jelen Pályázati Kiírás rendelkezései az irányadóak és kötelezőek az ajánlat összeállítására és benyújtására vonatkozóan. A Pályázati Felhívás és a jelen Pályázati Kiírás között esetlegesen fennálló bármilyen ellentmondás esetén a jelen Pályázati Kiírás rendelkezései az irányadók.

A közzétett Pályázati Felhívásban foglaltaknak megfelelően a jelen Pályázati Kiírás tartalmazza a koncesszió- köteles tevékenységre vonatkozó területi, személyi, jogi, gazdasági és tárgyi feltételekre vonatkozó információkat, a pályázat benyújtására vonatkozó követelményeket, nyilatkozatmintákat, valamint a pályázat elbírálásának szempontjait és a koncessziós szerződés tervezetét.

A Pályázati Kiírás célja, hogy a pályázók megfelelő információt kapjanak a pályázati feltételekről, továbbá tájékozódjanak a megkötendő koncessziós szerződés lényeges elemeinek tartalmáról és a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden pályázónak lehetővé tegye a sikeres ajánlattételt.

A Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a Pályázati Kiírásban használt fogalmak alatt az Fdvtv-ben használt fogalmakat kell érteni, továbbá, hogy a jelen Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

A Kiíró nem vállal felelősséget a jelen Pályázati Kiírásban foglaltak helyességéért, a benyújtott pályázatok elbírálása során a vonatkozó jogszabályok irányadóak, minden pályázó saját maga felelős a benyújtott pályázat jogszabályoknak való megfelelőségéért.

2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA

A Magyar Állam nevében a pályázat kiírására, elbírálására, továbbá a koncessziós szerződés megkötésére – az
Fdvtv. 8. § (1) bek. rendelkezéseire figyelemmel – a Miniszter jogosult. A Kiíró nevében eljáró, közreműködő szervezet adatai:
Neve: Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. Székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi u. 56. Képviselője: Gyulay Zsolt vezérigazgató

A Pályázati Kiírással kapcsolatban további információ a www.nemzetidohany.hu weboldalon a „hasznos információk” menüpont alatt kérhető a Pályázati Kiírás megjelenését követően. Információ kizárólag magyar nyelven, írásban, kizárólag a weboldalon keresztül, legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát megelőző 15. napig kérhető. A kérdések legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát megelőző 8. napig a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. honlapján – a kérdést feltevő személyének és az esetleges személyi adatok feltüntetése nélkül – megválaszolásra kerülnek.

II. A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG TÁRGYA, MEGHATÁROZÁSA

A koncesszió-köteles tevékenység tárgyára vonatkozóan a jelen Pályázati Kiírásban nem rögzített feltételeket az
Fdvtv. tartalmazza.

1. A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG

A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1. napját követően kizárólagosan a Magyar Állam hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam a Kt., Nvtv. és az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti nyilvános pályázat kiírásának eredményeként.

Az Fdvtv. 6. § (2) bekezdése szerint, ahol az állandó lakosok száma a
a) 2000 főt nem haladja meg, legfeljebb egy,
b) 2000 főt meghaladja, legalább egy és minden kétezer fő lakos után további egy jogosult végezheti a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet.

Az Fdvtv. fenti rendelkezése szerinti, településenként/kerületenként összesen, illetve az adott településen/kerületen egy személy által maximálisan elnyerhető jogosultságok számát a jelen Pályázati Kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza. A pályázók ezen körülmények figyelembe vételével nyújthatják be pályázatukat, tekintettel arra, hogy egy személlyel egy időben legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban, illetve azoknál az egy közigazgatási egységet képező településeknél, ahol egynél több dohánytermék- kiskereskedelmi jogosultság kerül kiadásra, egy személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék- kiskereskedelmi jogosultság több mint kétharmadát. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ezen rendelkezésre tekintettel egy pályázó ugyanazon azonosító számú település/kerület vonatkozásában maximálisan az 1. sz. melléklet megfelelő sorában meghatározott számú (1-5) pályázatot adhat be. Amennyiben a pályázó egy település/kerület vonatkozásában ezt meghaladó számú pályázatot ad be, az valamennyi, az adott településre/kerületre vonatkozó pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

A Kiíró kijelenti, hogy a koncesszió időtartama alatt a koncessziós jog területi hatályán belül a koncessziós eljárás(ok) nyertesén kívül más személy, gazdálkodó szervezet részére a dohány-kiskereskedelmi tevékenység végzésének jogát csak az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelően kívánja átengedni.

A megkötött Koncessziós Szerződés alapján, a szerződés területi hatálya alá tartozó, ott tartózkodó (állandó és ideiglenes tartózkodásúak egyaránt) lakosság (továbbiakban együtt fogyasztók) részére végezhető a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység.
Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a koncessziós jogosultság alapján a Koncessziót gyakorlót ellátási kötelezettség terheli. Ez azt jelenti, hogy a Koncessziót gyakorló köteles a szerződés hatálya alatt hetente minimum 5 (öt) napon, naponta minimum 4 (négy) órán át az üzemeltetett dohányboltban dohánytermékek folyamatos elérhetőségét biztosítani (azaz az általa üzemeltetett dohányboltot nyitva tartani, illetve a dohánytermék- kiskereskedelmi tevékenységet folytatni).

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy egy (1) elnyert dohány-kiskereskedelmi jogosultság alapján kizárólag egy (1)
dohánybolt/2000 fő alatti település esetén egy (1) elkülönített hely üzemeltethető.

2. A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG HATÁLYA

2.1. Területi hatály

Jelen Pályázati Kiírás keretében dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságnak egy település/kerület közigazgatási területén történő megszerzésére lehet pályázni a jelen Pályázati Kiírás 1. sz. mellékletében

foglaltak szerint meghatározott területi bontás és maximális szám szerint. A jelen Pályázati Kiírás egységesen tartalmazza az összes településen/kerületben elnyerhető valamennyi jogosultságra vonatkozó egyedi pályázato k jellemzőit és követelményeit (azokat minden egyes jogosultság vonatkozásában külön pályázat kiírásaként kell értelmezni).

A jelen Pályázati Kiírás eredményeként megkötendő koncessziós szerződés alapján a dohánytermék- kiskereskedelmi jogosultságot a szerződésben meghatározott település/kerület közigazgatási területén kívül a szerződéskötő fél nem gyakorolhatja. Ha a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszerzője a tevékenységet mégis a koncessziós szerződés(ei)ben meghatározott település/kerület közigazgatási területén kívül, vagy azon kívül is gyakorolná, e tény megállapítását követően az állam a jogosulttal kötött valamennyi koncessziós szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

2.2. Időbeli hatály

A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésének időbeli hatálya: 2013. július 1. napjától számított
20 év.

A koncessziós szerződés ezen idő előtti megszűnésének eseteit és jogkövetkezményeit a felek a koncessziós szerződésben rögzítik részletesen.

III. A KONCESSZIÓ-KÖTELES TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁNAK JOGI, SZEMÉLYI,
GAZDASÁGI ÉS TÁRGYI FELTÉTELRENDSZERE, FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE

1. JOGI FELTÉTELEK

A dohánytermék-kiskereskedelem jogi feltételeit a hatályos magyar jogszabályok, különösképpen az Nvtv., a Kt., a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (továbbiakban „Jöt.”), az Fdvtv., a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (továbbiakban „Nvdvt.”), .”), A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban „Ptk.”), valamint A dohánytermékek jelöléséről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 291/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet határozzák meg.

A koncessziós szerződést a Miniszter (illetve az Fdvtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott személy) a koncessziós pályázat nyertesével köti meg az eredményhirdetést követő 30 napon belül. A nyertesnek a koncessziós szerződés aláírásától számított 90 napon belül igazolnia kell a jelen Pályázati Kiírás III.2.2. pontjában írtak teljesülését és a dohánybolt megnyitására vállalt határidőn belül, de legkésőbb 6 hónapon belül meg kell kezdenie a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet.

A koncessziós szerződés tárgyát képező dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdéséhez és folytatásához a dohánytermékek jövedéki ügyében hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság (továbbiakban
„vámhatóság”) engedélye szükséges. A vámhatóság az engedélyt az Fdvtv. 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint annak adja ki, aki a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel és így a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység biztonságos, szakszerű lebonyolításához szükséges személyi, tárgyi és gazdasági feltételekkel rendelkezik.

A koncessziós pályázati eljárás elnyerése vagy a koncessziós szerződés megkötése nem jelent a Magyar Állam részéről semmiféle előzetes kötelezettségvállalást arra nézve, hogy a nyertes pályázó mentesül a jogszabályi előírások, vagy az engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. A nyertes pályázó a dohánytermék- kiskereskedelmi tevékenységet kizárólag a saját felelősségére végzi.

2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

2.1. A pályázatban való részvétel személyi feltétele

Pályázó lehet minden olyan, 18. életévét betöltött bel- és külföldi természetes személy, aki megfelel a jelen
Pályázati Kiírásban megfogalmazott követelményeknek.

Pályázatot kizárólag természetes személy nyújthat be még akkor is, ha a pályázat benyújtásakor már nyilatkozik, hogy pályázatának eredményessége esetén gazdasági társaság útján kívánja ellátni a koncesszió-köteles tevékenységet.

2.2. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásának személyi feltétele, a pályázó által választható működési forma

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, vagy olyan gazdasági társaság folytathat, amelyben a nyertes pályázó tagként korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért (továbbiakban: Koncessziós társaság).

A pályázónak már pályázatában nyilatkoznia kell (2. sz. nyilatkozatminta), hogy nyertessége esetén milyen formában kívánja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet gyakorolni. Amennyiben a pályázó már meglévő gazdálkodó szervezet útján kívánja majd gyakorolni a koncesszió-köteles tevékenységet, úgy azt a pályázatában csatolt nyilatkozatában e társaság nevének és adószámának megjelölésével köteles feltüntetni. Amennyiben ugyan gazdálkodó szervezet útján kívánja majd gyakorolni a koncesszió-köteles tevékenységet, de az Fdvtv.-ben előírt feltételeknek megfelelő társasági formájú szervezet még nem jött létre, a pályázónak azon személyeket kell megjelölni (a 4. sz. nyilatkozatminta), akik ennek a társaságnak a tagjai lesznek.

A pályázat nyertesének a koncessziós szerződés aláírását követő 90 napon belül igazolnia kell, hogy
(i) az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására jogosult, vagy
(ii) igazolnia kell – a saját részvételével olyan, az Európai Unió tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság alapítását, amelynek kötelezettségeiért legalább a nyertes pályázó korlátlan felelősséggel tartozik (pl. Bt. esetében beltagja) és amelynek létesítő okirata tartalmazza a jelen kiírásban és a koncessziós szerződésben előírt követelményeket. A koncessziós szerződés aláírástól számított 90 napon belül meg kell történnie a Koncessziós Társaság alapítása/változásbejegyzése cégnyilvántartásba vételének is, nem elegendő az erre irányuló kérelem benyújtásának igazolása.

A személyi feltételek teljesítésével összefüggésben Kiíró különösen az alábbi jogszabályi rendelékezésekre hívja fel a pályázók figyelmét:
• Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
• A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény.

2.3. Koncessziós társasági forma választása esetén irányadó további követelmények

Koncessziós társasági forma választása esetén a nyertes pályázónak a koncessziós szerződésben kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a Pályázati Kiírásban foglalt követelményeket a Koncessziós Társaság létesítő okiratában/már létező társaság megjelölése esetén létesítő okirat módosításában érvényesíteni fogja. A nyertes pályázó a koncessziós szerződésből eredő valamennyi jogát és kötelezettségét a Koncessziós Társaság útján gyakorolja saját, egyidejű egyetemleges felelősség vállalása mellett. Kiíró az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a nyertes pályázó és a koncessziós jogot gyakorló szempontjából az Fdvtv. 8. §. (3) bekezdésében foglalt tilalom együttesen áll fenn, azaz a megköthető szerződések maximális száma szempontjából a nyertes pályázó és a koncessziós jogot gyakorló minden egyes szerződése összeszámítandó.

A nyertes pályázó köteles biztosítani a Koncessziós Társaság működését, valamint a koncessziós szerződésben és a Koncessziós Társaság társasági szerződésében meghatározott célok elérését. A nyertes pályázó ezen kötelmét a koncessziós szerződésben, valamint a kapcsolódó dokumentumokban meghatározott módon, a Koncessziós Társaság irányításában betöltött szerepével, valamint tagi mellékszolgáltatás nyújtásán keresztül teljesíti. Amennyiben a nyertes pályázó tagi minősége, illetve korlátlan felelőssége a Koncessziós Társaságban

megszűnik, az a koncessziós szerződés megszűnését vonja maga után a tagi minőség/korlátlan felelősség
megszűnésének napjával.

A Koncessziós Társaság és a nyertes pályázó a koncessziós szerződésben a Koncessziós Társaság terhére rögzített kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek.

A Koncessziós Társaság létesítő okiratában a nyertes pályázó a következő követelményeket köteles érvényesíteni:
• a nyertes pályázó személyének a társaság korlátlanul felelős tagjának kell lennie;
• a létesítő okiratba kell foglalni a társaság tagjainak olyan tartalmú nyilatkozatát, amelyben kötelezik magukat, hogy a koncessziós szerződés tartalmát érintően, azzal ütközően nem fogják a későbbiekben módosítani a létesítő okiratot. a társaság tevékenységi körei között tevékenységként a „4726’08
Dohányáru-kiskereskedelem” tevékenységi kört feltüntetni.

2.4. Kizáró okok

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet 18 éven aluli személy nem folytathat, így ilyen személy pályázatot sem nyújthat be, illetve nem lehet a létrehozandó Koncessziós Társaság tagja.

Nem nyerhet koncessziós jogosultságot azon bel- vagy külföldi természetes személy, illetőleg nem lehet a létrehozandó Koncessziós Társaság tagja azon bel- vagy külföldi természetes vagy jogi személy, valamint ezek jogi személyiség nélküli társasága aki:
i. a vámhatóság vezetője vagy helyettese, közeli hozzátartozója, valamint dohánytermék-kiskereskedelem tárgyában felügyeleti feladatkörében eljáró alkalmazottja, a hatóságnál fennálló foglalkoztatási viszonyának időtartama, illetve annak megszűnését követő két évig;
ii. büntetett előéletű;
iii. akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül az illetékes adóhatóság vagy vámhatóság jogerősen 100 ezer forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot szabott ki;
iv. akinek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van, illetve a pályázat benyújtását megelőző 1 éven belül ilyen köztartozása vagy adótartozása volt;
v. aki ellen dohánytermékekkel való kereskedelmi tevékenység során csalás, visszaélés, csempészet miatt bármely országban elmarasztaló bírósági ítélet született, illetve ilyen cselekmény miatti eljárás van folyamatban bármely ország bírósága, hatósága előtt.

Nem lehet a (létrehozandó) Koncessziós Társaság tagja azon jogi személy, valamint ezek jogi személyiség nélküli társasága aki:
vi. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, illetőleg ha ellene a pályázó személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
vii. két évnél nem régebben meghozott, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetőleg bírósági
határozatban megállapított és munkaügyi bírsággal vagy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti mulasztási bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;
viii. a székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
ix. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének
– a letelepedése szerinti ország vagy Magyarország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.

Amennyiben a pályázó már létező gazdasági társaság megjelölésével kívánja megválasztani a működési formát (a jelen fejezet 2.2 pontjában foglaltak szerint), úgy a fenti kizáró okokat ezen, a pályázó által megjelölt gazdasági társaságra is érteni kell.

A fenti kizáró ok hiányáról pályázónak a pályázatához csatolt nyilatkozatban nyilatkoznia kell, illetve csatolnia kell a személyi igazolvány és lakcímkártya (amennyiben személyes joga szerint ilyennel rendelkezik) egyszerű másolatát is.

A fenti kizáró ok hiányáról a pályázónak már pályázatában nyilatkoznia kell (3. sz. nyilatkozatminta), illetve a
koncessziós szerződés megkötéséig igazolnia kell a következő okiratokkal:
• a lakóhelye/megjelölt társaság székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak az eredményhirdetés napját követően, kiállított nemleges adóigazolása eredetben;
• a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az eredményhirdetés napját követően kiállított együttes nemleges adóigazolása eredetben;
• az eredményhirdetés napját követően kiállított erkölcsi bizonyítvány (amennyiben személyes joga
szerint ilyennel rendelkezik) eredetben;
• már létező társaság megjelölése esetében a társaság az eredményhirdetés napját követően kibocsátott cégkivonata (Kiíró a www.e-cegjegyzek.hu oldalról kinyomtatott cégkivonatot is elfogadja) másolatban.

2.5. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdéséhez és folytatásához s zükséges engedélyek

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásához a vámhatóság engedélye szükséges. A vámhatóság az engedélyt annak adja meg, aki a szükséges feltételekkel rendelkezik és akit érvényes koncessziós szerződés a tevékenység végzésére feljogosít. A vámhatósági engedély megkérése szempontjából – a koncessziós szerződésben is rögzített módon – a tevékenység végzésére és az engedély megkérésére jogosultnak kell tekinteni a nyertes pályázót, mint magánszemélyt, azzal, hogy ha a tevékenységet gazdasági társaság útján kívánja gyakorolni, kérelmében és a vámhatósági engedélyben e tényt és az adott társaságot fel kell tüntetni és a működést e szerint kell folytatnia.

Az engedély másra át nem ruházható.

Ha az engedély jogosultja a dohánytermékek értékesítésére munkavállalót alkalmaz, akkor biztosítania kell és felel azért, hogy a munkavállaló az engedélyben foglaltaknak megfelelően jár el.

Nem adható meg a dohánytermék-kiskereskedelem végzésére vonatkozó engedély, ha
(i) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben az illetékes adóhatóság vagy vámhatóság jogerősen 1 millió forintot meghaladó vám- vagy adóbírságot, vagy 200 ezer – magánszemély esetén 100 ezer – forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot szabott ki;
(ii) a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van, illetve a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül ilyen köztartozása vagy adótartozása volt;
(iii) a kérelmező a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg.

3. GAZDASÁGI FELTÉTELEK

3.1. A koncessziós díj

A koncessziós díj összege fix, nettó összege az alábbi táblázat szerint alakul:

 

 

Kategória/lakosság

 

Koncessziós   díj   (nettó   Ft)

/db/év

2.000/fő településen 100.000
2.000-10.000/fő

településen

 

160.000

10.000/fő        feletti

településen

 

200.000

Budapest,        MJV,

megyeszékhely

 

240.000

A koncessziós díjat terhelő ÁFA mértéknek az esetleges ÁFA és adójogszabályok változásának pénzügyi következményeit a nyertes pályázó köteles viselni.

A koncessziós díjat előre kell megfizetni. A koncessziós szerződésben megállapított első évre (a koncessziós jog átengedésének napjától a következő naptári év azonos naptári napjáig terjedő időszakra) esedékes koncessziós díjakat a koncesszióba vevő a koncessziós szerződés tárgyát képező tevékenység gyakorlására vonatkozó vámhatósági engedély kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a megkötött szerződésben meghatározott számlára megfizetni.

A koncessziós díjakat ezt követően a szerződés hatálybalépésének naptári napját, mint fordulónap naptári hónapját megelőző hónap első napjáig kell megfizetni (azaz, amennyiben a szerződés hatálybalépésének napja augusztus 10. – azaz fordulónapja minden év augusztus 10. -, úgy a következő év július 01. napjáig).
Az esedékes koncessziós díj határidőben történő hiánytalan megfizetésének elmulasztása a koncessziós szerződés felmondását vonhatja maga után a koncessziós szerződésben foglaltak szerint.

A koncessziós szerződésben kikötött koncessziós díjak a koncessziós szerződés hatálybalépését követően évente felülvizsgálatra kerülhetnek és módosulhatnak. A koncessziós díjak évente, maximum a Központi Statisztikai Hivatal által az előző évre vonatkozóan közzétett éves fogyasztói árindex kétszeresének megfelelő %-os mértékkel megnövelve kerülhetnek megállapításra a szerződés fordulónapján. Az emelés mértékéről a Magyar Állam egyoldalúan jogosult dönteni.

A 3.1. pontban meghatározott mértékű koncessziós díjtól eltérő mértékű díj megajánlására nincs lehetőség. Az
eltérő mértékű díj megajánlása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

4. TÁRGYI FELTÉTELEK

Dohánytermék kizárólag az Fdvtv-ben és a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározottaknak megfelelően értékesíthető.

4.1. Dohányboltra vonatkozó követelmények

4.1.1. Dohánytermék-kiskereskedelem dohányboltban

Az Fdvtv. értelmében dohánybolt: nem mozgó (és részekre bontás nélkül nem is mozgatható), más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiség, amelyben kizárólag dohánytermék, dohányterméket kiegészítő termék, továbbá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény különös rendelkezései I. fejezet 1. és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termék, vagy jogszabály által meghatározott termék forgalmazható, és amely üzlethelyiség külső felületére tekintve dohánytermék nem látható, csak az üzlethelyiségbe belépve.

A dohánybolt külső felületén mindössze a következőket lehet és kell jól láthatóan megjeleníteni:
a. „Nemzeti Dohánybolt” felirat;
b. olyan kör alakú jelzés, melynek átmérője legalább 40 cm és amelyen fehér alapon fekete nyomással megjelenítésre kerül a következő szám: „18”, azzal, hogy a kör alakú jelzés külső kerületén legalább 4 cm vastagságú külső, piros gyűrű látszik;
c. a dohánybolt nyitva tartására és üzemeltetőjére vonatkozó, jogszabályban meghatározott
adatok;
d. a koncessziós szerződésben meghatározott, a dohányboltra utaló egységes jelzés;
e. jogszabály alapján dohányboltban forgalmazható termék(ek) forgalmazása esetén az ilyen termék(ek)re utaló felirat, vagy ábra azzal, hogy a (2) bekezdésben foglaltakat mindenkor alkalmazni kell.

A dohánybolt külső felületén – ide nem értve a fenti a) és d) pontjában foglaltakat – semmilyen olyan kép, látvány vagy szöveg nem jeleníthető meg, amely dohánytermékre, dohányterméket kiegészítő termékre, illetve dohányzásra utal.

Tilos a dohánybolt területén a dohánytermékeknek vagy dohányterméket kiegészítő terméknek jogsértő vagy jó erkölcsöt, közízlést sértő módon történő elhelyezése.

4.1.2. Dohánytermék-kiskereskedelem más üzletben

Dohánytermék-kiskereskedelem dohánybolton kívül más üzletben is folytatható az olyan településen, ahol az állandó lakosok száma a kétezer főt nem haladja meg, feltéve, hogy az üzlet egyébként megfelel a dohánytermékek értékesítésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásoknak.

Ilyen értékesítés csak olyan üzletben folytatható, ahol kialakítható olyan elkülönített, térben leválasztott, fenntartott helyiségrész, amely a dohányterméknek az üzletben kötött egyéb jogügyletektől elkülönített módon történő értékesítését teszi lehetővé úgy, hogy a dohánytermék az üzletben megforduló fiatalkorú számára sem a dohánytermék fogyasztó számára történő értékesítésekor, sem azt megelőzően vagy követően ne legyen látható.

Mind a dohányboltot, mind a más üzletet úgy köteles pályázó megválasztani, hogy annak bárki által megközelíthető helyszínen kell lennie (nem lehet pl. erőmű, büntetés-végrehajtási intézet, őrzött, gyalogos közlekedéstől elzárt helyszínen, stb.).

4.2. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő en gyakorolható tevékenységek

4.2.1. Az egyéb termékekről és szolgáltatásokról összefoglalóan

Az Fdvtv. 7. §. (6) bekezdés b) pontja alapján a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő tevékenységek, amelyek a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység mellett gyakorolhatók:
• dohányterméket kiegészítő termék forgalmazása;
• a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény különös rendelkezései I. fejezet 1. és 4. címében szabályozott sorsolásos játék és fogadás bonyolításával kapcsolatos termékek forgalmazása;
• a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerinti egyéb tevékenységek.

4.2.2. Dohányterméket kiegészítő termék forgalmazása

Dohányterméket kiegészítő termék: olyan áru, amely a dohánytermék fogyasztását közvetlen módon elősegíti, így különösen cigarettahüvely, cigarettapapír, gyújtóeszköz, pipa, dohánylevél-töltő. Dohányterméket kiegészítő termék a dohányboltban árusítható.

4.2.3. Sorsolásos játék és fogadás lebonyolításával kapcsolatos termék forgalmazása

Sorsolásos játék: olyan szerencsejáték, amelyben a szerencsejáték szervező a játékosnak pénzfizetés fejében vagyoni ellenszolgáltatást helyez kilátásba
a) meghatározott szám, számsor, jel, ábra stb. (a továbbiakban: szám) eltalálása vagy
b) nyerésre jogosító érvényes befizetési bizonylat, szelvény, jegy, tanúsítvány (a továbbiakban: sorsjegy) kihúzása esetén. A nyerés vagy vesztés kizárólag a szám nyilvános húzásának, vagy a sorsjegy azonosítására alkalmas más módszernek (a továbbiakban: sorsolás) az eredményétől függ.

Fogadási esemény az a jövőbeli esemény, amelynek legalább két nyilvánosságra kerülő kimenetele lehetséges és ezek bekövetkezésére a játékszervező semmilyen befolyással nem rendelkezik. E törvény alkalmazásában fogadásnak minősül a tét fizetése fejében történő, egy jövőbeli esemény véletlen bekövetkezésének eltalálására, vagy egy jövőbeli esemény kimenetelének eltalálására vonatkozó játék. Nem köthető fogadás akkor, ha ez harmadik személy érdekét sértené.

A fentiekkel kapcsolatos tevékenységét a pályázó a Szerencsejáték Zrt-vel kötött külön szerződése, illetve a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján folytathatja a dohányboltban.
Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a sorsolásos játék és fogadás lebonyolításával kapcsolatos termék forgalmazásának, valamint a Szerencsejáték Zrt-vel köthető szerződések feltételeinek kérdése nem tárgya a jelen Pályázati Kiírásnak, arra vonatkozóan a Pályázóknak a Szerencsejáték Zrt. külön ad felvilágosítást.

4.3. A dohánytermékek értékesítésére vonatkozó különös szabályok

A dohánytermékek értékesítése során a nyertes pályázónak be kell tartania az Fdvtv. és a vonatkozó egyéb jogszabályok (különösen az Nvdtv., a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető

feltételeiről és egyes korlátairól, illetve a 102/2005. (X.31.) FVM rendelet a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről) mindenkori rendelkezéseit.

A pályázó pályázatának benyújtásával kifejezetten tudomásul veszi az Fdvtv. célját, továbbá, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során kiemelt jelentőséggel bír a fiatalkorúak és nemdohányzók védelme.

4.3.1. A fogyasztók tájékoztatása

A dohánytermék-kiskereskedő a fogyasztó kérdésére köteles a dohányzás ártalmairól az alapvető tényekre vonatkozó felvilágosítást adni. A dohánytermék-kiskereskedő köteles magát folyamatosan képezni, ismereteit naprakészen tartani annak érdekében, hogy a fogyasztókat mindenkor megfelelő módon tájékoztathassa. A Kiíró preferálja azt, ha a pályázó vállalja: évente legalább egy alkalommal részt vesz a Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett szakirányú továbbképzésen, illetve szakmai konferencián.

4.3.2. A dohánytermék nagykereskedőkkel való együttműködés

A dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-nagykereskedőtől, illetve bármely más személytől a dohánytermék részére történő értékesítése során, vagy a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységével összefüggésben közvetve, vagy közvetlenül ajándékot, árengedményt, kedvezményt, vagy egyéb más juttatást nem fogadhat el, ide nem értve a szokásos kereskedelmi árrés biztosítását a dohánytermék-kiskereskedő részére.

A dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-nagykereskedővel kizárólagos értékesítési szerződést a dohánytermék-nagykereskedő termékeinek forgalmazására nem köthet és olyan helyzetet sem teremthet, amely a dohánytermék értékesítési helyén egyes dohánytermék-nagykereskedők termékeinek értékesítését – a többi piaci szereplő rovására súlyosan hátrányosan – lényeges mértékben előnyben részesíti.

4.3.3. A dohánytermékek forgalomba hozatala

A dohánytermék-kiskereskedő köteles valamennyi, általa forgalmazott dohánytermékből típusonként, márkajelzésenként, illetve – ha ilyen van – a márkajelzések minden alfajtája után legalább egyet-egyet a dohányboltban a pultvonal felett, illetve az elkülönített helyen belül a fogyasztók számára jól láthatóan, a csomagolás előlapjával megjeleníteni.
Nem megengedett tevékenységek dohánytermék-kiskereskedelem során:
i. szájon át fogyasztott dohánytermék nem bocsátható szabadforgalomba, illetve nem forgalmazható;
ii. dohánytermék árumintaként nem forgalmazható;
iii. dohánytermék-kiskereskedelemre irányuló tevékenység nem végezhető közoktatási intézményben, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, valamint egészségügyi intézményben;
iv. dohánytermék árusítása automatából nem megengedett;
v. tilos a dohánytermékek reklámja.

A dohánytermék minőségének megőrzéséhez szükséges tárolási körülményeket a forgalmazás valamennyi szakaszában biztosítani kell. A szállítási csomagoláshoz használt gyűjtőládát legalább 10 cm magasságú, légkicserélődést elősegítő alátéten kell tárolni. A tárolási körülményeket, azoknak a dohánytermékek minőségére gyakorolt hatását a forgalmazó köteles rendszeresen ellenőrizni.

Dohánytermék – a darabonként értékesíthetők kivételével – csak eredeti fogyasztói csomagolási egységben vagy gyűjtőcsomagban hozható forgalomba. A dohánytermék a forgalmazás során nem csomagolható át, a gyűjtőcsomag olyan felbontását kivéve, amely a fogyasztói csomagolási egységekre való szétválasztást eredményezi. A fogyasztói csomagolási egység nem bontható meg.

Cigarettát, mint dohányterméket forgalomba hozni csak abban az esetben lehet, ha a forgalomba kerülő fogyasztói csomagolási egység felirata – szembetűnően, kontrasztos háttérben, jól olvashatóan, tartósan, magyar nyelven – egyaránt tartalmazza:
a) egyik főoldalán, az oldal legalább 30%-át kitevő felületen:
aa) “A dohányzás súlyosan károsítja az Ön és a környezetében élők egészségét!” figyelmeztetést, vagy
ab) “A dohányzás halált okozhat!” figyelmeztetést;

b) másik főoldalán, az oldal legalább 40%-át kitevő felületen az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott lehetőségek közül a gyártó által választható kombinált figyelmeztetést, valamint
c) egyik keskenyebb oldalán, az oldal legalább 10%-át kitevő felületen a cigaretta főfüst egységnyi mennyiségében lévő kátrány- és nikotin-, valamint szén-monoxid-tartalom számszerű értékét.

Az a) pont aa) és ab) alpontja alatti általános egészségvédő figyelmeztetéseket, továbbá a gyártó által választható kombinált figyelmeztetést váltakozva kell alkalmazni úgy, hogy azok rendszeres megjelenése főoldalanként biztosított legyen.

A fenti, csomagolásra vonatkozó rendelkezések betartására a dohánytermék kiskereskedő is köteles figyelemmel lenni. Ezen rendelkezések betartását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, és eljár azok megsértése esetén.

4.3.4. Fiatalkorúak különös védelme

Fiatalkorúnak minősül minden természetes személy, aki 18. életévét nem töltötte be. A dohánytermék-
kiskereskedelem során törekedni kell arra, hogy fiatalkorú dohánytermékhez ne juthasson.

Amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohányterméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-
kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni. Amennyiben a fogyasztó az
életkorát nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére dohánytermék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el. Ameddig az így felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítési helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítés nem folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére sem. Abban az esetben, ha a felszólított fiatalkorú fogyasztó a felhívás ellenére nem hagyja el a dohánytermék értékesítésének helyét, a dohánytermék-kiskereskedő a
rendőrhatóság intézkedését kérheti.

4.3.5. Adattovábbítás

A pályázónak vállalnia kell, hogy nyertessége esetén a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység megkezdésekor rendelkezik olyan elektronikus pénztárgéppel, vagy azzal egyenértékű elektronikus nyilvántartó rendszerrel, mely
• képes arra, hogy napra pontos készletnyilvántartást vezessen és
• alkalmas arra, hogy az illetékes hatóságok, valamint a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. részére a forgalmi adatokat online kapcsolat útján naponta továbbítsa.

4.4. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt -vel való együttműködés

A Pályázó pályázatának benyújtásával kifejezetten vállalja, hogy működése/a jogosultság gyakorlása során a fiatalkorúak és nemdohányzók védelme érdekében a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-vel együttműködik, ennek keretében
• sor kerülhet a dohányboltban vagy egyéb üzletben a leszokásra vagy a dohányzás káros hatására figyelmeztető szóróanyagok kihelyezésére stb.
• tevékenysége fokozott ellenőrzésére, melynek eredményeiről a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit
Zrt-t – erre irányuló felhívás esetén – tájékoztatja.

Pályázó külön nyilatkozatban köteles kifejezett, feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását és engedélyét („Ajánlati formalevél” nyilatkozatminta szerint) adni ahhoz, hogy a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. a koncessziós szerződés hatálya alatt a forgalmi adatait az illetékes hatóságtól beszerezze, valamint a pályázó személyes adatait bármikor ellenőrizze, valamint, hogy az általa megszerzett személyes és üzleti adatokat kezelje.

5. A DOHÁNYTERMÉK-KISKERESKEDELEM FELÜGYELETE ÉS ELLENŐRZÉSE

5.1. Vámhatósági ellenőrzés

A vámhatóság a dohánytermék-kiskereskedelem hatósági felügyeletét látja el, tevékenységének célja a dohánytermék-kiskereskedelmi piac zavartalan és eredményes működésének, a fiatalkorúak védelmének,

továbbá a dohánytermék-kiskereskedelemmel szembeni bizalom erősítésének érdekében a dohánytermék-
kiskereskedelmi piac folyamatos felügyelete.

A vámhatóság dohánytermék-kiskereskedelmi ügyben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban „Ket.”) szerint jár el azzal, hogy újrafelvételi eljárásnak valamint fizetési kedvezmény engedélyezésének nincs helye. A vámhatóság által kiszabható bírság végrehajtására az adózás rendjéről szóló jogszabályok az irányadóak azzal, hogy fizetési halasztásnak, részletfizetés engedélyezésének, valamint méltányosság alapján mérséklésnek, illetve elengedésnek nincs helye.

Amennyiben a dohánytermék-nagykereskedő, illetve más személy közvetve, vagy közvetlenül e törvény által tiltott ajándékot, árengedményt vagy juttatást nyújt a dohánytermék-kiskereskedőnek, vagy reá tekintettel másnak, úgy az ajándékot, árengedményt, illetve juttatást nyújtót, továbbá azt, akinek érdekében ezen előnyök bármelyikét nyújtják a vámhatóság a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 47/C. §-ában meghatározott mértékű bírsággal sújthatja.

5.2. Fogyasztóvédelmi ellenőrzés

A fogyasztóvédelmi hatóság a dohánytermék-kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabályok megsértése miatt hozott jogerős határozatát megküldi a vámhatóságnak.

A dohánytermék-kiskereskedővel szemben a fogyasztóvédelmi hatóság – különösen a fiatalkorúakra vonatkozó különös szabályok be nem tartása miatt – bírságot szabhat ki.

5.3. A koncessziós szerződésbe foglaltak ellenőrzése

Nyertes pályázó a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. kérésére köteles beszámolni az egyéni vállalkozás, vagy a Koncessziós Társaság, illetve a dohánybolt működéséről. A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. bármikor kérhet a működésre vonatkozó információt a társasági szerződésben vagy a koncessziós szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséről, a felmerült problémákról, intézkedésekről, illetve jogosult ezeket a helyszínen ellenőrizni.

Az adatszolgáltatási kötelezettségének nyertes pályázó akként is eleget tehet, ha az illetékes hatóságoknál történő adatigényléshez a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. részére a szükséges meghatalmazást a szerződés teljes időbeli hatályára vonatkozóan megadja.

6. A KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS HATÁROZOTT IDŐ LEJÁRTÁT MEGELŐZŐ MEGSZŰNÉSÉNEK FELTÉTELEI

Ha a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot gyakorló egyéni vállalkozó meghal, illetve gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, az egyéni vállalkozó halálával, illetve a társaság megszűnésével a koncessziós szerződés megszűnik.

Amennyiben a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlója gazdasági társasági formában folytatja tevékenységét, úgy a koncessziós jog gyakorlásának hatálya alatt a gazdasági társaságban meglévő tagsági jogviszonya illetve felelősségének mértéke nem változhat meg; ennek megváltozása a koncessziós szerződés megszűnését vonja maga után. Egyéb tagsági jogviszonybeli változtatásokhoz (pl. új tag belépése, nyertes pályázó személyén kívüli tag személyének változása, kiválása) a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. hozzájárulása szükséges; ennek hiánya a koncessziós szerződés felmondását vonhatja maga után. A hozzájárulás megadása során a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. azt vizsgálhatja, hogy a kérdéses változás megfelel-e a jelen kiírásban eredetileg megfogalmazott feltételeknek (kizáró okok, stb.).

Megszűnik a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság és a koncessziós szerződés, ha a koncesszió jogosultja a koncessziós szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül nem kezdi meg a tevékenységet, illetve ha a tevékenység folytatásához szükséges vámhatósági engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedik.

A koncessziós szerződés bármely okból történő megszűnése a koncessziós jogosultság automatikus megszűnését és új koncessziós pályázat kiírását is jelenti.

A koncessziós jogosultság egy naptári éven belül összesen 60 napot meghaladó időtartamban történő nem
gyakorlása a szerződés megszűnését eredményezi a szerződés szerint.

A koncessziós szerződésnek a határozott idő lejártát megelőző megszűnésének egyéb eseteit és ezek jogkövetkezményeit a koncessziós szerződés tervezete szabályozza részletesen.

IV. A PÁLYÁZAT

1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK KÖVETELMÉNYEI, KÖLTSÉGEI, AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG

1.1. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő

A pályázatok 2013. február 13. napjáig nyújthatóak be az alábbiakban részletezett módon.

1.2. A pályázatbeadás díja és a pályázati biztosíték

A pályázatbeadás díja (továbbiakban „Pályázati díj”) beadott pályázatonként 25.000,- Ft + ÁFA (azaz nettó huszonötezer forint plusz mindenkor hatályos mértékű általános forgalmi adó), amelyet a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00329613-00000017 számú számlájára kell legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg átutalni. Az átutaláson közleményként fel kell tüntetni az alábbi adatokat, egymástól „/” jellel elválasztva, az itt megadott sorrendben:
– „Trafik pályázat”
– település/kerület azonosító (1. sz. melléklet szerint)
– adott pályázat prioritásának a pályázó által megadott száma (5 sz. melléklet szerint)
– pályázó neve, címe, adóazonosító jele

Azaz például:
„Trafik pályázat/HU0000/1/Dohány Ernő/1011 Budapest Pipa u. 3./8888888888”

A Pályázati díj készpénzben nem egyenlíthető ki, és részben vagy egészben sem követelhető vissza. Pályázatot csak a Pályázati díjat igazoltan megfizető nyújthat be. Pályázó köteles pályázatához csatolni a Pályázati díj maradéktalan megfizetésére vonatkozó pénzintézeti igazolást.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a Pályázati díjat valamennyi elnyerni kívánt jogosultság után külön-külön kell maradéktalanul megfizetni és a megfizetés tényét külön-külön igazolni. (Azaz, ha valaki több koncessziós jogosultságra pályázik, úgy köteles pályázatonként megfizetni 25.000,- Ft + ÁFA összeget, és minden egyes pályázathoz külön csatolni kell az adott átutalási megbízás másolatát).

A pályázóknak az érvényes pályázat benyújtásához pályázatonként bruttó 100.000,- Ft (azaz bruttó százezer Ft)
pályázati biztosítékot kell rendelkezésre bocsátaniuk a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, azaz
2013. február 13. napjáig a pályázati kötöttség biztosítékaként, a pályázat visszavonásának, illetve eredményes eljárás esetén a nyertes pályázónak a szerződéskötéstől való visszalépése esetére. A pályázat benyújtására nyitva
álló határidő lejártáig történő biztosítás azt jelenti, hogy a biztosítéknak ezen időpontig meg kell jelennie a
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00329613-
00000024 számú számláján, az átutalási közleményben feltüntetve az alábbiakat:

– település/kerület azonosító (1. sz. melléklet szerint)
– adott pályázat prioritásának a pályázó által megadott száma (5. sz. melléklet szerint)
– pályázó neve, címe, adóazonosító jele
A pályázati biztosítéknak érvényben kell maradnia a pályázati kötöttség időtartamára. A Kiíró a befizetett
biztosíték után kamatot nem fizet.

Kiíró felhívja a figyelmet, hogy a pályázati biztosítékot valamennyi elnyerni kívánt jogosultság után külön-külön kell maradéktalanul rendelkezésre bocsátani és a rendelkezésre bocsátás tényét külön-külön igazolni (lásd a Pályázati díjhoz kapcsolódó magyarázatot is).

A pályázati biztosíték a Kiírót illeti meg, ha
• a nyertes pályázó az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja; vagy

• a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból hiúsul meg a szerződés megkötése.

Az eredményhirdetéstől számított 90 napon belül a nem nyertes pályázóknak a Kiíró az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja.

A koncessziós szerződés megkötése esetén a nyertes pályázó által teljesített biztosíték nem kerül visszafizetésre, hanem az teljes egészében az első éves esedékes koncessziós díjban jóváírásra kerül.

1.3. A pályázat beadásának módja

A pályázatokat külön-külön, kizárólag postai úton, a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 1397
Budapest, Pf. 508. postafiók-címére történő megküldés útján lehet benyújtani a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig, azaz 2013. február 13. napjáig. A pályázatot folyamatos oldalszámozással ellátott, összetűzött vagy összefűzött, és minden oldalán aláírt 1 eredeti és 1 másolati példányban (annak megjelölésével, hogy melyik az eredeti, amely a másolati példány eltérése esetén irányadó) kell benyújtani (az üres, semmilyen információt nem hordozó oldalakat nem kell aláírni, illetve oldalszámozással ellátni). Amennyiben az eredeti és a másolati példány között bármilyen eltérés van, úgy az „eredeti”-ként megjelölt pályázatban foglaltakat fogadja el és értékeli a Kiíró.

A fenti formai követelményektől való eltérés az adott pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A külön pályázatok 1 darab eredeti és 1 darab másolati példányait egyetlen lezárt, roncsolás mentes borítékban/csomagban, a megadott címre, tértivevényes küldeményként kell pályázatonként külön-külön eljuttatni. A borítékon/csomagoláson fel kell tüntetni a pályázó nevét, postacímét, valamint a „Pályázat dohánytermék-kiskereskedelem koncesszió keretében történő végzésére” jeligét és annak a településnek (kerületnek) a pontos megnevezését, ahol a pályázó a koncesszióköteles tevékenységet végezni szeretné.

A postán beérkező pályázatok határidőben történő benyújtásával összefüggő felelősség pályázót terheli, az Kiíróra semmilyen módon át nem hárítható. A postán benyújtott pályázat akkor tekintendő határidőben benyújtottnak, ha a pályázat a benyújtására nyitva álló határidőn belül, azaz legkésőbb 2013. február 13. napján a megadott, 1397 Budapest, Pf. 508. postafiók címre beérkezik. A postai feladásból származó valamennyi kockázatot (pl. késedelmes kézbesítés, a küldemény megsérülése, elvesztése, eltérítése, elirányítása, stb.) a pályázó viseli.

A pályázatot és annak mellékleteit magyar nyelven kell benyújtani. Bármely idegen nyelvű okirat benyújtása esetén be kell csatolni annak hiteles magyar nyelvű fordítását is eredetben.
A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget a pályázónak kell viselnie. A pályázónak
nincs joga semmilyen, a Pályázati Kiírásban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb – így különösen anyagi
– igény érvényesítésére. A pályázati eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül a Kiíróval és a Kiíró által megbízott közreműködőként eljáróval szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

Amennyiben a pályázat összeállítása/aláírása során a pályázó képviseletében meghatalmazott jár el, úgy a pályázó meghatalmazottja köteles eredeti közokirattal, vagy eredeti, ügyvéd által ellenjegyzett magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak terjedelmét.

A Kiíró a benyújtott pályázatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben.

Benyújtott pályázatok száma:

Kiíró felhívja pályázók figyelmét, hogy minden egyes megpályázott jogosultság vonatkozásában külön-külön pályázatot kell benyújtani! (Ha tehát valaki összesen 3 db koncessziós jogosultság elnyerésére pályázik, úgy 3 db külön pályázatot kell külön csomagolásban, külön postai küldeményként benyújtania, minden pályázat vonatkozásában a fenti formai és tartalmi előírások szerint).
Felhívjuk továbbá a pályázók figyelmét, hogy egy pályázó ugyanazon azonosító számú település/kerület vonatkozásában maximálisan az 1. sz. melléklet megfelelő sorában meghatározott számú (1-5) pályázatot adhat be, tekintettel az egy személy által maximálisan elnyerhető jogosultságok számára. Ez nem jelenti azt, hogy a pályázó más település/kerület vonatkozásában további pályázato(ka)t ne adhatna be, azonban ezen további pályázatok során is figyelembe kell vennie az érintett másik település/kerület szerinti maximálisan beadható pályázatok számát. Amennyiben a pályázó egy település/kerület vonatkozásában az 1. sz. melléklet

szerinti maximumot meghaladó számú pályázatot ad be, az valamennyi, az adott településre/kerületre vonatkozó pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

1.4. Ajánlati kötöttség

A pályázati határidő lejártával a benyújtott pályázatok vonatkozásában ajánlati kötöttség keletkezik. Az ajánlati kötöttség időtartama a pályázati határidő lejártának napjától, azaz 2012. február 13. napjától számított 150 nap.

Pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. A benyújtott pályázatot módosítani vagy kiegészíteni nem lehet. Az egy jogosultság vonatkozásában később benyújtott újabb pályázat(ok) – kivéve a visszavonást követően vagy azzal egyidejűleg, határidőben benyújtott új pályázat – a már benyújtott pályázat módosításának minősül(nek), és mint ilyenek, érvénytelenek, amellett, hogy az elsőként benyújtott eredeti pályázat értékelését a Kiíró megfelelően lefolytatja.
A Kiíró a visszavont pályázatokat nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat azonban nem vizsgálja érvényességi szempontból és nem bírálja el.

A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a pályázó a pályázatában foglaltakhoz kötve van, kivéve, ha ezen időtartam alatt a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt, vagy a Pályázati Kiírást visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek minősíti.

1.5. Az ajánlati kötöttség meghosszabbítása

A Kiíró külön felhívása alapján a pályázó köteles az ajánlati kötöttségének időtartamát – legfeljebb további 90 nappal – meghosszabbítani, úgy, hogy az erre vonatkozó kifejezett nyilatkozatát – az eredeti ajánlati kötöttség időtartama alatt – megküldi a Kiíró részére. A Kiíró az ajánlati kötöttség meghosszabbítására postai, faxon megküldött, illetve elektronikus levél vagy legalább 2 országos napilapban közzétett nyilvános felhívás útján hívhatja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a Kiíró felhívásának ellenére nem hosszabbítja meg benyújtott pályázatával kapcsolatosan az ajánlati kötöttség időtartamát, – a Kiíró által meghatározottak szerint – úgy a pályázó ajánlata az ajánlati kötöttség lejártának időpontjában érvénytelennek minősül.

2. A PÁLYÁZATOK BONTÁSA, HIÁNYPÓTLÁS

A bontási eljárás nem nyilvános, arról Kiíró külön felvilágosítást nem ad. A határidőben, szabályszerűen beérkezett pályázatok bontását a benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 5 munkanapon belül kezdi meg. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv kerül felvételre.
A határidőn túl beérkezett pályázatokat a Kiíró nem bontja fel, azokról a határidőben benyújtott pályázatok bontásának befejezését követően külön jegyzőkönyvet vesz fel.

Kiíró hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

3. A PÁLYÁZATOK TARTALMA ÉS A CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

A mellékletek olyan igazolásokat és információkat tartalmaznak, amelyek szükségesek a pályázat elbírálásához és az értékelési szempontok érvényesítéséhez.

Abban az esetben, ha a pályázatban szolgáltatott következő adatokban bármilyen változás vagy módosítás következik be a pályázati eljárás ideje alatt vagy a koncessziós szerződés megkötéséig, a pályázónak erről 8 napon belül értesítenie kell a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt-t:
• pályázó neve;
• lakcíme;
• tartózkodási helye;
• adóazonosító jele;
• már létező gazdasági társaság megjelölése esetén annak cégjegyzékben bejegyzett bármely adata.

Kiíró azonban felhívja a pályázó figyelmét, hogy a pályázat elbírálásához és értékelési szempontok értékeléshez benyújtott dokumentumokon sem a pályázati határidő lejártát követően, sem azt megelőzően módosítani vagy azt pótolni nem lehetséges.

A mellékleteket az alább felsorolt sorrendben és sorszámmal ellátva kell a pályázathoz csatolni.

3.1. A pályázatok tartalma

A Kiírás 10. sz. melléklete tartalmazza azokat az értékelési szempontokat, amelyek alapján a pályázat elbírálásra kerül.

A pályázónak nyilatkoznia kell a Pályázati kiírás mellékletét képező nyilatkozatminták szerint
– a tervezett dohánybolt nyitva tartására vonatkozóan (munkanapokon, illetve szombaton a Pályázati kiírás 5. sz. mellékletét képező 1. sz. Nyilatkozatminta szerint)
– arról, hogy a pályázó bejelentett állandó lakóhelye és/vagy általa a tevékenység végzésére megjelölt gazdasági társaság székhelye azonos a megpályázott koncessziós jog területi hatályával (település/kerület szerint, a Pályázati kiírás 5. sz. mellékletét képező 1. sz. Nyilatkozatminta alapján);
– arról, hogy az Fdvtv. 7. § (3) bek. szerinti előnyben részesül (a Pályázati kiírás 5. sz. mellékletét
képező 1. sz. Nyilatkozatminta szerint);
– arról, hogy vállalja-e, hogy a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara által szervezett szakmai képzéseken, konferenciákon évente legalább egy alkalommal részt vesz (a Pályázati kiírás
5. sz. mellékletét képező 1. sz. Nyilatkozatminta szerint);
– arról, hogy vállalja-e, hogy a szerződéskötést követően 2013. július 1-jével megnyitja a
dohányboltot (a Pályázati kiírás 5. sz. mellékletét képező 1. sz. Nyilatkozatminta szerint).

A fenti nyilatkozatok (illetve a csatolandó üzleti terv) képezik a pályázat lényeges tartalmát. Ezek összeállításához a Kiíró a csatolt mintákkal nyújt segítséget azzal, hogy Kiíró felhívja a Pályázók figyelmét, hogy a mintáktól való eltérés nem megengedett. A kiadott mintáktól való eltérés esetén az adott nyilatkozatot Kiíró az értékelés során nem veszi figyelembe. Ugyanakkor, a pályázat lényeges tartalmának összeállítása a pályázó feladata. A lényeges tartalmat meghatározó nyilatkozatokon túl az alábbi 3.2. pontban meghatározott mellékleteket is csatolni kell, valamint az egyéb tartalmi és formai követelményekre is figyelemmel kell lenni.

3.2. Valamennyi pályázathoz csatolandó melléklet:

1. Adatlap (eredeti példány a Kiírás 2. sz. mellékletét képező minta szerint);

2. Ajánlati formalevél (eredeti példánya a Kiírás 3. sz. mellékletét képező minta szerint);

3. Pénzintézeti igazolás a pályázati biztosíték teljes összegének (100.000,- Ft) átutalásáról, valamint pénzintézeti igazolás a Pályázati díj (nettó 25.000,- Ft + 27 % Áfa összeg) átutalásáról (másolatban elegendő);

4. Amennyiben a pályázó több település/kerület közigazgatási területére vonatkozóan több pályázatot is beadni kíván, nyilatkozat eredetben arról, hogy több területen is nyertessé nyilvánítása esetén milyen prioritási sorrendben kívánja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet gyakorolni, tekintettel arra, hogy egy személlyel ötnél több koncessziós szerződés nem köthető (eredeti példány a Kiírás mellékletét képező 6. sz. nyilatkozatminta szerint). A pályázónak minden egyes benyújtott pályázatában meg kell jelölnie, hogy összesen hány pályázati eljárásban kíván részt venni.

5. Nyilatkozat arról (eredeti példány), hogy a tevékenységet, mint egyéni vállalkozó kívánja végezni, vagy gazdasági társaságot kíván alapítani/már létező gazdasági társaságon keresztül kívánja a tevékenységet folytatni. (Ha még nem létezik a gazdasági társaság, a tagok személyéről is nyilatkozni kell.) Utóbb e választásától a pályázó nem térhet el és a pályázatában megadott formáról más működési formára nem térhet át! (a Kiírás mellékletét képező 3. és 5. sz. nyilatkozatminta szerint).

6. A kizáró okok hiányáról szóló nyilatkozat (a Kiírás mellékletét képező 3. sz. nyilatkozatminta szerint eredeti
példányban:

7. Értékelési szempontokhoz kapcsolódó nyilatkozat (a Kiírás 5. sz. mellékletét képező 1. sz. nyilatkozatminta
szerint)

8. Személyi igazolvány és lakcímkártya, adókártya (amennyiben személyes joga szerint ilyennel rendelkezik)
csatolása egyszerű másolatban;

9. Ha meghatalmazott jár el, úgy az eredeti (közokirati, vagy ügyvéd által ellenjegyzett) meghatalmazás 1 példánya.

10. Üzleti terv

Fenti mellékletek nem vagy hiányos csatolása vagy nem megfelelő tartalmú csatolása a pályázat érvénytelenségét eredményezi. A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a minták egyszerű kitöltése/aláírása nem feltétlenül elegendő; a tartalom meghatározásánál a Kiírás rendelkezéseiből kell kiindulni.

4. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELENSÉGE

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha:
i. a pályázat benyújtója nem fizette meg maradéktalanul a Pályázati díjat vagy ezt nem igazolta a
Pályázati Kiírásban foglaltak szerint;
ii. a pályázat benyújtója nem fizette meg maradéktalanul a pályázati biztosítékot vagy ezt nem igazolta a
Pályázati Kiírásban foglaltak szerint.

iii. a pályázata nem felel meg a Pályázati Kiírásban a pályázat formai követelményeire meghatározott feltételeknek;
iv. a pályázata nem felel meg a Pályázati Kiírás tartalmi követelményeire meghatározott feltételeknek;
v. a pályázathoz nem csatolták hiánytalanul a Pályázati Kiírásban meghatározott mellékleteket;
vi. a pályázat a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártát követően érkezett be,
vii. olyan pályázó nyújtotta be, aki nem felel meg a Pályázati Kírásban foglalt személyi feltételeknek;
viii. a pályázatban közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a
valóságnak;
ix. a pályázat nem tartalmazza az előírt adatokat;
x. pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte;
xi. a pályázó eltérő koncessziós díjat ajánlott pályázatában;
xii. a pályázó a Kiírásban közölt feltételektől/szerződéses feltételeket nem vállalja vagy eltérő feltételeket ajánl meg;
xiii. a pályázó több pályázatot adott be, azonban a különböző pályázatokban a prioritási sorrendet nem egységesen határozta meg
xiv. a III.1.4 pontban meghatározott módosított pályázat vonatkozásában.

5. A KONCESSZIÓS PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI

A pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok az összességében legelőnyösebb pályázat kiválasztása elve alapján kerülnek értékelésre.

A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen pályázati eljárás során az adott település/kerület vonatkozásában benyújtott pályázatok településenként/kerületenként, egy fordulóban kerülnek elbírálásra, a Kiíró minden egyes ilyen települési/kerületi pályázattal kapcsolatban külön hirdeti ki a nyertest/nyerteseket. Az eljárásban tárgyalásra nem kerül sor.

A pályázat értékelési szempontja az összességében legkedvezőbb ajánlat, azaz a pályázat nyertese az, akinek érvényes pályázata – az egyes értékelési szempontokra kapott pontjainak összesítését követően – a legtöbb pontot kapta. Az egy település/került vonatkozásában benyújtott pályázatok értékelése akként történik, hogy az adott település/kerület vonatkozásában benyújtott valamennyi pályázat kerül rangsorolásra és a rangsorban az adott településen/kerületben pályázható összes dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság száma szerinti első helyezések kerülnek nyertesként kihirdetésre. Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben ezen helyezettek közül bárki bármely okból nem kerülhet nyertesként kihirdetésre vagy a koncessziós szerződést a kihirdetett nyertessel nem lehet megkötni, úgy a soron következő pályázót hirdesse ki új nyertesként és a szerződést vele kösse meg.

Tekintettel arra, hogy egy pályázó korlátlan számú pályázatot nyújthat be, ugyanakkor az Fdvtv. 8. § (3) bekezdése értelmében egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt koncessziós szerződés lehet hatályban, illetve egy település/kerület közigazgatási területén belül egy személy nem birtokolhatja az összes dohánytermék

kiskereskedelmi jogosultság több mint kétharmadát, Kiíró a maximálisan elnyerhető jogosultságok számát meghaladó pályázat benyújtása esetén a következők szerint jár el.

A pályázónak minden egyes pályázatában nyilatkoznia kell, hogy összesen hány pályázatot nyújtott be. Beadott pályázatait a pályázónak azok azonosító adataival (település/kerület és azonosító szám feltüntetése) prioritási sorrendbe kell rendeznie aszerint, hogy ha a benyújtott pályázatok közül összesen a törvényi maximumot meghaladó számú pályázat érné el a legmagasabb pontszámot az értékelés során, milyen prioritási sorrend szerint kívánja a jogosultságok gyakorlását elnyerni (nyilatkozatminta szerint). A prioritási sorrendet a pályázó csak egyféleképpen határozhatja meg, minden egyes pályázatában ugyanazt a sorrendet kell megadnia. Ha valamely pályázatában a pályázó eltérő sorrendet határozna meg, az valamennyi pályázata érvénytelenségét vonja maga után. A megadott prioritási sorrend utólag nem változtatható.

A beérkezett pályázatok értékelése a pályázók által az 5. sz. nyilatkozatminta szerint megadott prioritási sorrendnek megfelelően zajlik, a következők szerint: elsőként a Kiíró külön-külön az összes település/kerület vonatkozásában megállapítja az adott településen/kerületben elnyerhető jogosultságokra beérkezett pályázatok pontszámait és azok sorrendjét, azaz az elért pontszámok alapján sorba rendezi azokat.
A sorba rendezés alapján azonos helyezést elért pályázatok esetén Kiíró fenntartja a jogát, hogy az üzleti tervre magasabb pontszámot elért pályázato(ka)t rangsorolja előrébb. Amennyiben a sorrend így sem dönthető el, úgy a Kiíró az adott település/kerület vonatkozásában elnyerhető, sorbarendezés alapján ki nem osztott jogosultságok számának megfelelően előrébb rangsorolt pályázatok sorrendjét közjegyző által felügyelt sorsolással dönti el.
Ezt követően a Kiíró megvizsgálja, hogy az így sorba rendezett legmagasabb pontszámot elérő pályázók összesen hány (további) település/kerület vonatkozásában nyertek el jogosultságot a pontszámot tekintve. Amennyiben ez az elnyert jogosultságra vonatkozó szám összességében meghaladja az ötöt (azaz az egy személlyel maximálisan köthető koncessziós szerződések számát), a pályázót csak az általa megadott prioritási sorrend szerinti első öt olyan helyen lehet nyertesnek hirdetni, ahol egyébként jogosultságot nyert el.
Az ezen módszerrel meghatározott első öt pályázaton kívül a többi pályázat akkor sem nyilvánítható nyertesnek,
ha egyébként az értékelés során a legmagasabb pontszámot érné el, ezek a pályázatok a további értékelésben nem vehetnek részt, azaz pontszámaik az adott település/kerület jogosultságai vonatkozásában a végső sorrend megállapítása során nem kerülnek figyelembe vételre.

Ismételten felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy egy pályázó ugyanazon azonosító számú település/kerület vonatkozásában maximálisan az 1. sz. melléklet megfelelő sorában meghatározott számú (1-5) pályázatot adhat be, tekintettel az egy személy által maximálisan elnyerhető jogosultságok számára. Ez nem jelenti azt, hogy a pályázó más település/kerület vonatkozásában további pályázato(ka)t ne adhatna be, azonban ezen további pályázatok során is figyelembe kell vennie az érintett másik település/kerület szerinti maximálisan beadható pályázatok számát. Amennyiben a pályázó egy település/kerület vonatkozásában az 1. sz. melléklet szerinti maximumot meghaladó számú pályázatot ad be, az valamennyi, az adott településre/kerületre vonatkozó pályázata érvénytelenségét vonja maga után.
A pályázatok elbírálásának szempontjait és a pontozási rendszert, illetve ezek magyarázatát a jelen kiírás 4. sz.
melléklete tartalmazza részletesen.

6. A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS EREDMÉNYÉNEK KIHIRDETÉSE

A koncessziós pályázat eredményének nyilvános kihirdetésére az Fdvtv. rendelkezései szerinti határidőben a
Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. honlapján történő megjelentetéssel kerül sor.

7. EREDMÉNYTELEN PÁLYÁZATI ELJÁRÁS

Eredménytelen az adott településre/kerületre jogosultságonként meghirdetett pályázati eljárás, ha
a) nem érkezett érvényes pályázat vagy pályázatot egyáltalán nem nyújtottak be;
b) a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a jelen Pályázati Kiírásban foglalt feltételeknek;
c) a Miniszter a Pályázati Kiírást visszavonja vagy eredménytelennek nyilvánítja;
d) amennyiben a nyertes pályázóval a szerződés bármely okból nem köthető meg és Kiíró a soron következő pályázót nem hirdeti ki nyertesként, hanem a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Eredménytelen az adott jogosultságra vonatkozó pályázati eljárás, ha a nyertesként kihirdetett pályázóval a szerződés nem köthető meg, és Kiíró a soron következő pályázót nyertesként kihirdeti, és ezen nyertesként

kihirdetett soron következő pályázóval az eredmény kihirdetését követően a szerződés bármely okból mégsem
köthető meg.

Eredménytelenség esetén a Miniszter az eredménytelenség kihirdetését követő 6 hónapon belül újabb pályázatot ír ki.

8. EGYEBEK

A Kiíró fenntartja a jogát arra, hogy:
– bármely településre/kerületre jogosultságonként meghirdetett jogosultság vonatkozásában a Pályázati Kiírást bármikor, külön indokolás nélkül visszavonhatja. Kiíró a visszavonásról a Pályázati Kiírás közlésével megegyező helyeken és módon hirdetményt tesz közzé, továbbá a Pályázati biztosíték értékét valamennyi érintett pályázó részére 60 napon belül visszafizeti;
– a nyertes pályázó visszalépése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint a soron következő összességében
legelőnyösebb pályázatot benyújtóval szerződést kössön.

Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Pályázati Kiírást a pályázat benyújtására nyitva álló határidőig módosítsa. Amennyiben Kiíró a Pályázati Kiírást módosítja és a módosítás napjától számítva kevesebb, mint 10 nap van hátra a pályázatok benyújtásának határidejéig, úgy a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőt akként hosszabbítja meg, hogy a pályázatok benyújtására még legalább 10 nap álljon rendelkezésre. A Pályázati Kiírás módosításáról a Kiíró a Pályázati Kiírás közzétételével azonos módon és helyeken hirdetményt tesz közzé.

A Kiíró rögzíti, hogy a pályázati eljárással kapcsolatos valamennyi költség a pályázat eredményességétől függetlenül a pályázót terheli. A koncessziós díjon felül a nyertes pályázót terheli a koncesszió fennállásának idején valamennyi, a dohányáru-kiskereskedelmem gyakorlásával összefüggően felmerült költség, közteher, és valamennyi kapcsolódó díj, valamint illeték megfizetése.

A Kiíró kizárja a feltételek bármely jogszabályváltozás folytán bekövetkező változásából eredő felelősségét. A Kiíró a pályázati eljárás során nem biztosít jogorvoslati lehetőséget.
A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul személyes adatainak a Kiíró és a Kiíró megbízásából a pályázat lebonyolításában részt vevő egyéb személyek általi kezeléséhez.

Kelt: Budapesten, 2012. év december hónap 15. napján

Németh Lászlóné s.k.
Miniszter