Folyamat leírás 2016(ARCHÍV)

Tájékoztatás képzési kötelezettség teljesítéséről!

Azon Koncesszió Jogosult, aki a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény alapján kiírt, a dohányáru kiskereskedelmi jogosultság koncessziós szerződéssel történő átengedésére vonatkozó pályázati kiírásra benyújtott pályázatában, mint Koncesszió Jogosult vállalta, hogy évente legalább egy alkalommal részt vesz a területi kereskedelmi és iparkamarák által szervezett szakmai képzéseken, konferenciákon, ezen kötelezettségének az Fdvtv. 4. § (2) bekezdésének 2015. január 1. napjától hatályos módosítása értelében az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) által szervezett szakmai képzésen történő részvétellel tehet eleget.

Ahogy arról már az ND Nonprofit Zrt. korábban is tájékoztatást adott, a 2016. évben jelentősen megváltozik a szakmai képzés lebonyolításának rendje. Az ND Nonprofit Zrt. a Koncesszió Jogosultak igényeit figyelembe véve online szakmai képzést indít, azaz személyes részvételt nem igénylő, internet alapú, úgynevezett E-learning képzést.

A kurzus teljesítésére 14 naptári nap áll rendelkezésére, mely az erről szóló tájékoztató levél kiküldési napjával számítandó.

Az egyes kurzusok megindításáról, annak teljesítéséről és a jelentkezés módjáról valamennyi az adott kurzusra besorolt érintett előzetes tájékoztató levelet fog kapni a Koncessziót Gyakorló email címére.

A Koncesszió Jogosultak az E-learning alapon teljesítendő kurzusokra idén a korábbi évek besorolásától eltérően nem megyei besorolás szerint, hanem a koncessziós szerződéseik számának sorrendje alapján kerültek beosztásra.

Tekintettel arra, hogy a koncessziós szerződések száma a települések alfabetikus sorrendje szerint növekszik, a Koncesszió Jogosultak közül először azok teljesíthetik E-learning alapon a képzést, akik olyan településen folytatják a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot, amely település neve a magyar ábécé betűrendbe sorolása szerint a legelső helyeken található meg.

Tájékoztatjuk, hogy az E-learning alapú szakmai képzést természetesen azoknak a Koncesszió Jogosultaknak is egyszer kell mindössze évente elvégezniük, akik több élő koncessziós szerződéssel rendelkeznek. Ebben az esetben ők abba a kurzusba kerülnek besorolásra, amely koncessziós szerződésük száma a növekvő sorrend alapján a szerződéseik közül a leghamarabb soron következik.

Ahhoz, hogy a képzési kötelezettséget vállaló Koncesszió Jogosult az előzetesen e-mailben megküldött tájékoztató levél szerinti időpontban induló kurzuson részt tudjon venni és így az E-learning rendszer keretében teljesíteni tudja a szakmai képzésre irányuló pályázati vállalását, szükséges a képzés díját, 6.350 forintot (5.000,-Ft + ÁFA) banki átutalással az ND Nonprofit Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00329613-00000055 számlaszámára befizetni. A képzés díját minden Koncesszió Jogosultnak egyszer kell megfizetnie akkor is, ha több dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkezik.

Az induló kurzuson való részvétel feltétele, az arról szóló tájékoztató levél Koncessziót Gyakorló email címére történő megküldésétől számított 10 naptári napon belül a fenti pontos összeg beérkezése a fent megjelölt számlaszámra. Az átutalásnál a közlemény rovatba – a pontos beazonosíthatóság érdekében – feltétlenül fel kell tüntetni a Koncesszió Jogosult nevét és adóazonosító jelét.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzési díjat kizárólag a fent megjelölt, képzési díj fogadására létrehozott, számlaszámra, a leírtak pontos betartása mellett kell átutalni. Továbbá a képzési díjat kizárólag azt követően kell átutalni, amint erről személyre szóló értesítés érkezik a Koncessziót gyakorlói e-mail címre.

Amennyiben a képzési díj:

 • határidőn túl kerül utalása, az előzetes tájékoztató e-mail szerinti időpontban induló kurzuson való részvétel nem lehetséges. Ebben az esetben a képzési kötelezettség teljesítésére a soron következő képzési kurzuson nyílik lehetősége, melyről a felszabaduló helyek függvényében fog tájékoztatást küldeni az ND Nonprofit Zrt.
 • nem pontos összegű utalása esetén
  • a képzés díjától, 6.350 Ft-nál kevesebb összeg került átutalásra, akkor a képzési díj hiányzó részét a képzés díjának befizetési határidején belül kell elutalni. Amennyiben a képzési díj hiányzó része határidőn belül nem kerül átutalásra, a befizetett kevesebb összeg visszautalásra kerül a befizető számlára, így a fent megjelölt időpontban induló kurzuson való részvétel nem lehetséges. Ebben az esetben a képzési kötelezettség teljesítésére a soron következő képzési kurzuson nyílik lehetősége, melyről a felszabaduló helyek függvényében fog tájékoztatást küldeni az ND Nonprofit Zrt
  • a képzés díjánál, 6.350 Ft-nál magasabb összeg került átutalásra, akkor az ND Nonprofit Zrt. a képzési díjon felüli részt visszautalja arra a bankszámlára, amelyről a képzés díja érkezett.
 • befizetett teljes összegű képzés díja nem jár vissza
  • azoknak, akik a képzés díját befizették ugyan a megadott számlaszámra, de E-learning rendszer keretében nem teljesítették a kurzust, azaz nem szerezték meg a részvételről szóló igazoló igazolást,
  • koncessziós szerződésük a képzési díj átutalását követően szűnt meg.

Abban az esetben, az előzetesen e-mailben megküldött tájékoztató levél megküldésétől számított 10 naptári napon belül a képzés díjának összege beérkezett a fent megjelölt számlaszámra, úgy a díjat befizető Koncesszió Jogosult a befizetést követően, a kurzus megnyílta előtt egy regisztrációs rendszerüzenetet fog kapni a Koncessziót gyakorlói email címre. Ez a regisztrációs rendszerüzenet ismételten tájékoztatást ad az E-learning oktatási felület elérhetőségéről, valamint tartalmazza a rendszerbe való belépéshez szükséges felhasználó nevet és jelszót. A regisztrációs rendszerüzenetnek a Koncessziót Gyakorló részére történő kiküldése a koncessziós szerződés 38. pontja szerint a Koncesszió Jogosultnak történő kiküldésnek is minősül.

Fenti tájékoztató e-mailt követően, a kurzus indulását megelőző naptári napon ugyancsak a Koncessziót gyakorlói email címre kerül kiküldésre egy kurzus megindítására felhívó rendszerüzenet, amely emlékezteti a Koncesszió Jogosultat arra, hogy a következő naptól lehetősége van elkezdeni az online kurzust a korábban kapott felhasználó név és jelszó használatával. A kurzusindító rendszerüzenetnek a Koncessziót Gyakorló részére történő kiküldése a koncessziós szerződés 38. pontja szerint a Koncesszió Jogosultnak történő kiküldésnek is minősül.

Az online kurzus E-learning rendszerben történő hiánytalan teljesítésére 14 naptári nap áll rendelkezésére.

Az E-learning rendszer használatát bemutató leírás, valamint segédletet megtalálható az E-learning oldalon.

A kurzus az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyag átolvasásával teljesíthető, az alábbiak figyelembe vételével:

 • A kurzus teljesítése során mindig figyelmesen el kell olvasni el az utasításokat és pontosan követni azokat.
 • Az adott oldalról csak akkor lehet tovább lépni, ha minden előírt mezőre rá lett kattintva és minden előírt utasítást el lett végezve.
 • Az egyes oldalak olvasásához minimális idő került megállapításra, melynek leteltéig a következő oldalra nem lehet tovább lépni.
 • Abban az esetben, ha az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyag nem egyszeri alkalommal kerül átolvasásra, akkor a kurzus két hetes időtartamán belül tetszőleges alkalommal és időpontban be lehet lépni az E-learning rendszerbe, és az oktatási anyagok olvasását ott lehet folytatni, ahol az előző alkalommal való belépéskor az abba lett hagyva.

Az oktatási anyagok maradéktalan áttanulmányozása után a rendszer automatikusan elkészíti a Koncesszió Jogosult számára a képzési kötelezettség teljesítéséről a névre szóló részvételi igazolást, mellyel egyidejűleg rendszerüzenet formájában tájékoztatás is megküldésre kerül a Koncessziót gyakorlói e-mail címre. A névre szóló részvételi igazolás elkészültéről szóló rendszerüzenetnek a Koncessziót gyakorló részére történő kiküldése a koncessziós szerződés 38. pontja szerint a Koncesszió Jogosultnak történő kiküldésnek is minősül.

A képzés kizárólag abban az esetben minősül teljesítettnek, amennyiben a képzésen való részvételről szóló igazolás a rendszerben legenerálásra kerül.

Az igazolást lehetősége van kinyomtatni vagy a saját számítógépére lementeni. Bár az igazolás kinyomtatása vagy lementése már nem feltétele a képzés teljesítésének, de annak érdekében, hogy a kiállított igazolás meglegyen, javasolt, annak kinyomtatása, vagy lementése. Az ND Nonprofit Zrt. az igazolást sem postai úton, sem elektronikus levél formájában nem küldi meg a Koncesszió Jogosult részére.

Amennyiben az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyag a kurzus két hetes időtartamán belül nem kerül teljes egészében elolvasnia, akkor a képzési kötelezettség nem teljesítése áll fent, mely esetben a képzési igazolás nem generálódik le. A képzési kötelezettség teljesítésére a soron következő képzési kurzuson nyílik lehetősége, melyről a felszabaduló helyek függvényében ad tájékoztatást az ND Nonprofit Zrt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a legutolsó meghirdetett képzési kurzus november hónapban kerül megnyitásra zárt létszámkerettel, mely a korábbi kurzust nem teljesítők miatt hamar betelhet, így javasoljuk, hogy a képzési kötelezettségét minden érintett a részére kiküldött tájékoztató levél szerint meghirdetett kurzusban teljesítse.

A kurzus sikeres teljesítését követően, az E-learning rendszerbe belépve, az érintettek részére továbbra is elérhetőek a képzési anyagok. Fontos, hogy az E-learning rendszerben elhelyezett tananyagok nem tölthetők le, azok kizárólag a rendszerbe való belépéssel hozzáférhetők.

Az oktatási anyagok témakörei a következők:

 • ND Nonprofit Zrt.
 • Koncessziós jogosultsággal kapcsolatos jogi és ellenőrzési tudnivalók
 • Készletnyilvántartó rendszerrel kapcsolatos információk
 • NAV – Dohánygyártmányok kiskereskedelmét érintő aktualitások
 • NFH – A fiatalkorúak különös védelmére vonatkozó szabályok, és azok betartásának ellenőrzése
 • MDKE – Munkaügy, személy- és vagyonvédelem a dohányboltban
 • ODBE Kft. – Aktualitások
 • BAT – Az EU új dohánytermék-irányelvének hazai átültetése
 • PMI – Dohánytermékek kiskereskedelmi árát befolyásoló tényezők

Tekintettel arra, hogy a szakmai képzési kötelezettség teljesítése körébe tartozóan számos tájékoztató információ elektronikus úton kerül megküldésre, ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes elektronikus levelezőrendszerek esetében, az ND Nonprofit Zrt. által kiküldött tájékoztató levelek automatikusan a „levélszemét – SPAM” kategóriába kerülhetnek. Ezen esetek az egyes levelező rendszerek sajátosságai okán fordulhatnak elő. A fogadó oldali beállítások megváltoztatására az ND Nonprofit Zrt.-nek nincsen lehetősége. Annak érdekében, hogy a jövőbeni tájékoztatások biztos megérkezzenek, javasoljuk a „levélszemét – SPAM” mappa rendszeres ellenőrzését.

Végezetül felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti módon biztosított E-learning rendszer útján teljesítendő képzés elvégzésének bármely okból történő elmulasztása esetén a 2016. évi szakmai képzésre irányuló pályázati kötelezettségvállalás nem teljesítése kerül megállapításra, amely a koncessziós szerződés megszűnését eredményezheti!