Tájékoztató szerződéskötésről 2013. május 2. napján megjelent pályázati kiírás nyertesei részére

Tisztelt Pályázó!

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 8. § (1) bekezdése értelmében, a kiíró Nemzeti Fejlesztési Miniszter, illetve az általa meghatalmazott és nevében eljáró természetes személy a pályázat nyertesével az eredményhirdetést követő 30 napon belül Koncessziós szerződést köt.

Amennyiben Ön a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére kiírt koncessziós pályázati eljárásban benyújtott pályázata kapcsán a megpályázott Település vonatkozásában nyertesként került kihirdetésre, az alábbi tájékoztatóban hasznos információkat olvashat a koncessziós szerződés megkötésének menetével kapcsolatosan.

A Koncessziós szerződések Nyertes Pályázók általi aláírására az ND Nemzeti Dohánykereskedelemi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) 1053 Budapest, Szép u. 2. szám alatt levő irodájában kerül sor, 2013. szeptember 9. és 2013. szeptember 27. között. Kérjük, hogy munkanapokon 9. és 15. óra között a 06 30 600 37 21 vagy 06 30 600 37 46 telefonszámokon az ND Nonprofit Zrt.-t szíveskedjen megkeresni a szerződés aláírásának időpont egyeztetése végett. Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott telefonszámok kizárólag a szerződés aláírására vonatkozó időpont egyeztetés céljából hívhatóak, egyéb ügyintézésre nem állnak rendelkezésre! Tájékoztatjuk továbbá, hogy az ND Nonprofit Zrt. egyéb telefonos elérhetőségein az időpont egyeztetés céljából történő ügyintézés nem lehetséges!

A szerződés aláírásakor a Pályázati kiírás szerint az aláírás feltételét képező dokumentumokat az ND Nonprofit Zrt. szerződés aláírásában közreműködő munkatársainak be kell mutatni, illetve át kell adni eredetben. Ezen dokumentumok felsorolását a jelen tájékoztató levél mellékletében külön is feltüntetjük, ezzel is elősegítve a gyors szerződéskötési folyamatot. Amennyiben Ön a szükséges dokumentumok valamelyikét az ND Nonprofit Zrt.-vel egyeztetett időpontban nem, vagy nem megfelelően bocsátja rendelkezésre, a szerződés nem írható alá és újabb időpontot kell egyeztetnie, illetve a hiányzó dokumentumokat pótolnia kell.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Koncessziós szerződések jogosultságonként kerülnek megkötésre. Ebben az esetben minden egyes Koncessziós szerződés megkötésére külön-külön kerül sor. Az egyes szerződések vonatkozásában a szükséges dokumentumok meglétét, tartalmát és azok megkövetelt eredeti vagy másolati példányát minden szerződés vonatkozásában biztosítani kell (azaz pl. három szerződés megkötése esetén a nyertes pályázónak három eredeti, vagy közjegyző által hitelesített erkölcsi bizonyítványt kell átadnia). Tekintettel arra, hogy a szerződéseknek a felek adatait tartalmazó oldalai előre kitöltésre kerülnek, kérjük, hogy az azonosíthatóság, a gördülékenyebb és gyorsabb szerződéskötés érdekében az előre egyeztetett időpontra mindenképpen vigyék magukkal a jelen tájékoztató végén felsorolt igazolványokat.

A Koncessziós szerződést elsőként a Miniszter, vagy az általa az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelően megbízott és nevében eljáró természetes személy írja alá, ezt követően a Jogosult (mint magánszemély) legvégül pedig a Koncessziót gyakorló (mint egyéni vállalkozó vagy a Pályázati Kiírás és az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelő gazdasági társaság). Természetesen amennyiben annak feltételei fennállnak, a Jogosult és a Koncessziót gyakorló azonos időpontban is aláírhatnak. Felhívjuk figyelmét, hogy az aláírt szerződés Jogosultat és Koncessziót gyakorlót megillető 1-1 (egy-egy, összesen kettő) eredeti példányát kizárólag azt követően veheti át a Jogosult és a Koncessziót gyakorló, amennyiben valamennyi fél (Jogosult, Koncessziót gyakorló, Koncesszióba adó) valamennyi szerződés-példányt megfelelően aláírta.

Javasoljuk továbbá, hogy amennyiben Ön a pályázatában meghatározott határidőre vállalta a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység megkezdését, akkor mielőbb szerezze be a mellékletben felsorolt dokumentumokat, hogy ezek birtokában a szerződéskötés mihamarabb megtörténhessen és a tevékenység a pályázatban vállaltak szerint határidőre megkezdhető legyen. Amennyiben valamennyi, a Jogosultra, mint magánszemélyre vonatkozó dokumentum a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül (tehát legkésőbb 2013. szeptember 27-ig) rendelkezésre áll, azonban a Koncessziót gyakorlóra vonatkozó igazolások valamelyike (pl. cégkivonat, egyéni vállalkozói igazolás) még hiányzik, a szerződés Jogosult általi aláírására sor kerül, azonban a még hiányzó dokumentumok bemutatása végett a nyertes pályázónak, illetve a gazdasági társaság képviseletére jogosult személynek ismét meg kell jelennie a szerződéskötés helyszínén és a szerződés a Koncessziót gyakorló nevében csak ekkor írható alá.

Amennyiben 2013. szeptember 27-ig a nyertes pályázó Jogosultként a Koncessziós szerződést – nem a Kiíró/ND Nonprofit Zrt. érdekkörében felmerült okból – nem írja alá, akkor ezen körülményt a Kiíró a pályázattól való visszalépésnek tekinti és a Koncessziós szerződés ezen pályázóval a későbbiekben nem írható alá!

A jogosulti aláírást követően a vonatkozó hatályos jogszabályok és Pályázati kiírás rendelkezéseinek megfelelően a nyertes pályázónak a választott működési formára vonatkozóan megkövetelt feltételeket a jogosulti aláírás napjától számított 60 napon belül kell igazolnia a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, azaz a Koncessziót Gyakorló Társasági Szerződése eredeti példányát meg kell küldeni postai úton az ND Nonprofit Zrt. részére! Ezen 60 napos törvényi, jogvesztő határidő elmulasztása esetén a Koncessziós szerződés a későbbiekben nem írható alá és a tevékenység nem kezdhető meg. Felhívjuk a T. Nyertes Pályázók figyelmét, hogy a működési formával kapcsolatban becsatolt igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok valóságtartalmát és előírásoknak való megfelelőségét az ND Nonprofit Zrt. ellenőrzi és azok nem megfelelősége esetén a Koncessziós szerződésbe foglalt jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

Felhívjuk a Nyertes Pályázók figyelmét, hogy a megfelelő gazdasági társasági formára (betéti társaság, közkereseti társaság) különösen ügyeljenek a gazdasági társaság, mint Koncessziós társaság alapítása során. Más társasági forma (Kft., stb.) nem fogadható el!

Amennyiben a szerződéskötés helyszínén a megfelelő határidőn belül bemutatott igazolások tartalma nem megfelelő (pl. azokon adótartozás vagy büntetett előélet mutatkozik), a Koncessziós szerződést a Jogosult vagy a Koncessziót gyakorló nem írhatja alá és a tevékenységet nem kezdheti meg.

Kérjük a T. Nyertes Pályázókat, hogy az aláírásra megjelenéskor az aláírás valamennyi feltételét biztosítsák, így különösen: cégszerű aláíráshoz hozzák magukkal a gazdasági társaság bélyegzőjét, aláírási címpéldány/aláírás-minta eredeti példányát, a www.e-cegjegyzek.hu honlapról nyomtatott cégkivonat egy másolati példányát, valamint meghatalmazotti aláírás esetén pedig a két tanúval vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott vagy közokiratba foglalt meghatalmazást 5 eredeti példányban.

A Kiíró a Fdvtv. 8. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét teljesíti azzal, hogy a nyertes pályázók számára lehetőséget és időpontot biztosít a Koncessziós szerződés törvényi 30 napon belül való aláírására. A fenti kötelezettség teljesítettnek tekintendő akkor is, ha a Koncessziót gyakorló aláírására csak a fenti 30 napos határidő elteltével, azonban a jogosulti aláírást követő 60 napon belül kerül sor. Ezen 60 napos törvényi, jogvesztő határidő elmulasztása esetén a Koncessziós szerződés a későbbiekben nem írható alá és a tevékenység nem kezdhető meg.

A Jogosult és a Koncessziót gyakorló fentiek szerinti aláírását követően a Koncessziós szerződés egy-egy (összesen kettő eredeti) példánya a szerződéskötéskor a Jogosultnak és Koncessziót gyakorlónak átvételi elismervény ellenében átadásra kerül.

Amennyiben a Koncessziós szerződés aláírásának menetét illetően további kérdése van, azzal kérjük, az ND Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati elérhetőségeit keresse. Tájékoztatjuk továbbá, hogy felmerülő kérdéseire a www.nemzetidohany.hu weboldal Információk menüpontja alatt is választ találhat.

Végezetül felhívjuk a figyelmet, hogy a Koncessziós szerződés valamennyi fél által történő aláírását követően kérelmeznie kell a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges vámhatósági engedélyt, tekintettel arra, hogy a dohánytermék kiskereskedelemi tevékenység folytatása kizárólag megkötött koncessziós szerződés és vámhatósági engedély birtokában megengedett. A vámhatósági engedély kérelmezésének menetéről a www.nav.gov.hu weboldalon tájékozódhat. 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKRÓL

 

A Koncessziós szerződés aláírásához az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 

  1. A választott működési formától függetlenül, minden esetben be kell mutatni, illetve rendelkezésre kell bocsátani a Jogosultnak legkésőbb 2013. szeptember 27-ig

–        személyi igazolvány (vagy személyazonosításra alkalmas egyéb fényképes igazolvány, azaz útlevél, új típusú fényképes vezetői engedély is elfogadható), lakcímkártya és adókártya (eredeti példány)

–        az eredményhirdetés napját követően kiállított erkölcsi bizonyítvány (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány)

–        a Jogosult lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak az eredményhirdetést követően kiállított nemleges adóigazolása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) a Jogosult személyére vonatkozóan

–        a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak az eredményhirdetést követően kiállított együttes nemleges adóigazolása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) a Jogosult személyére vonatkozóan

–        valamennyi pénzintézetnél vezetett, valamennyi bankszámlára vonatkozó, a bank által záradékolt azonnali beszedési megbízás vagy nyilatkozat a bankszámla hiányáról (mintája letölthető a www.nemzetidohany.hu honlapról)

 

  1. A választott működési formától függően a következő további okiratok bemutatása szükséges legkésőbb a jogosultként való aláírás napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül (azzal, hogy ezen dokumentumok természetesen korábban, akár 2013. szeptember 27-ig is bemutathatóak):

Egyéni vállalkozói működési forma esetén:

–        egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel igazolása (eredeti)

–        az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak az eredményhirdetést követően kiállított nemleges adóigazolása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) az egyéni vállalkozásra vonatkozóan

–        a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak az eredményhirdetést követően kiállított együttes nemleges adóigazolása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) az egyéni vállalkozásra vonatkozóan

–        valamennyi pénzintézetnél vezetett, valamennyi bankszámlára vonatkozó, a bank által záradékolt azonnali beszedési megbízás (mintája letölthető a www.nemzetidohany.hu honlapról) (Amennyiben valamennyi bankszámlára vonatkozó beszedési megbízás megadása azért nem lehetséges, mert bizonyos bankszámla vonatkozásában beszedési megbízásra kedvezményezettként a Szerencsejáték Zrt. került megjelölésre, úgy a számlavezető pénzintézet által, ezzel kapcsolatban kiállított igazolást is szükséges rendelkezésre bocsátani.)

 

Gazdasági társasági (betéti társaság vagy közkereseti társaság) működési forma választása esetén:

–        az eredményhirdetés napját követően kiállított, 30 napnál nem régebbi cégkivonat (www.e-cegjegyzek.hu oldalról kinyomtatott cégkivonat elfogadható)

–        a gazdasági társaság hatályos létesítő okiratának másolata,

–        a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak az eredményhirdetést követően kiállított nemleges adóigazolása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) a gazdasági társaságra vonatkozóan

–        a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak az eredményhirdetést követően kiállított együttes nemleges adóigazolása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) a gazdasági társaságra vonatkozóan

–        aláírási címpéldány / aláírásminta

–        valamennyi pénzintézetnél vezetett, valamennyi bankszámlára vonatkozó, a bank által záradékolt azonnali beszedési megbízás (mintája letölthető a www.nemzetidohany.hu honlapról) (Amennyiben valamennyi bankszámlára vonatkozó beszedési megbízás megadása azért nem lehetséges, mert bizonyos bankszámla vonatkozásában beszedési megbízásra kedvezményezettként a Szerencsejáték Zrt. került megjelölésre, úgy a számlavezető pénzintézet által, ezzel kapcsolatban kiállított igazolást is szükséges rendelkezésre bocsátani.)

 

  1. Meghatalmazott aláírás esetén:

–        két tanúval vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott, vagy közokiratba foglalt meghatalmazás 5 eredeti példányban