06/2022. Tájékoztatás a dohánytermék-kiskereskedőkkel kapcsolatos hatósági tapasztalatokról
06/2022. Tájékoztatás a dohánytermék-kiskereskedőkkel kapcsolatos hatósági tapasztalatokról

Tisztelt Ügyfelünk!

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) a dohánytermék-kiskereskedelmi ellenőrzések során számos esetben tár fel olyan tipikus mulasztásokat, amelyek eljárások bevezetését és szankciók alkalmazását vonják maguk után. Az esetek zöme kis körültekintéssel megelőzhető lenne, ezért az alábbiakban összefoglaljuk a tipikus mulasztásokat és azok megelőzése érdekében Ön által megtehető intézkedéseket. 

Gyakori problémák

Az SZTFH számos adminisztratív mulasztást tárt fel, amelyek a dohánybolttal összefüggő tények, információk változását követő bejelentések mulasztásából erednek, például székhely- vagy nyitva tartás változás bejelentésének elmulasztása, illetve a dohánybolt külső felületén az üzemeltetőre, nyitva tartásra vonatkozó adatok aktualizálása. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: SZTFH rendelet) 5. § (2) bekezdése értelmében az engedély jogosultja a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység körébe tartozó, az engedély megadásánál figyelembe vett tény vagy körülmény változását tizenöt napon belül köteles bejelenteni az SZTFH-nak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény alapján a dohánybolt külső felületén jól láthatóan meg kell jeleníteni a dohánybolt nyitvatartására és üzemeltetőjére vonatkozó adatokat.

Jellemző probléma továbbá, hogy a kötelező arculati elemek (cégtábla, cégér) elhasználódtak, sérültek, kifakultak vagy kopottak. A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló koncessziós szerződés 14. pontjában Ön vállalta, hogy ha egy arculati elem elhasználódik, úgy azt haladéktalanul pótolja. Ha az SZTFH tárja fel hiányosságként, ugyanezen szerződés 45. pontjára figyelemmel felszólítja az elhasználódott kötelező arculati elem 45 napon belüli lecserélésére, amelynek elmulasztása a koncessziós jogosultság megszűnését is eredményezheti. 

Szüneteltetéssel, költözéssel kapcsolatos kérelmeket érintő problémák 

Jellemző mulasztás a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedély nélküli szüneteltetése. Az SZTFH rendelet 6. § (1) bekezdése értelmében, ha 24 órát meghaladóan nem kíván dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni, ahhoz az SZTFH engedélye szükséges. 

Gyakran előforduló probléma, hogy a dohánytermék-kiskereskedők szüneteltetési, költözési kérelmeiket az általuk tervezetett szüneteltetés, költözés kezdő időpontja előtti utolsó pillanatban nyújtják be. Az ügyintézési határidő e kérelmek elbírálása esetében 30 nap, amely időtartam alatt a jogszabályi feltételek, a kérelem elbírálását befolyásoló körülmények vizsgálhatók, a hiányosan, szabálytalan módon benyújtott kérelmek esetében a hiányok pótolhatók és a döntés meghozható. 

Hogyan előzheti meg a problémát? 

Az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint a fentiek mind olyan körülménynek minősülnek, amelyek megállapítása esetén az SZTFH-nak nincs mérlegelési jogköre, a hatósági eljárást hivatalból meg kell indítania, és adott esetben jogkövetkezményt kell megállapítania. 

Mindezekre tekintettel javasoljuk, szíveskedjen megvizsgálni, hogy az adataiban a dohánytermék-kiskereskedelmi engedély kiadását követően bekövetkezett-e változás, azokat a fenti szabályok szerint bejelentette-e, illetve a dohánybolt külső felülete, kötelező arculati elemei megfelelnek-e a jogszabályi rendelkezéseknek, illetve a koncessziós szerződésben vállaltaknak. Amennyiben hiányosságot tapasztal, a további hatósági eljárások és az esetleges szankciók megelőzése érdekében tegyen eleget változás bejelentési kötelezettségének, illetve intézkedjen a szabálytalan arculati elemek cseréje iránt

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szüneteltetési, költözési kérelmek benyújtása esetén az ügyintézés határideje 30 nap. Ezt az időtartamot a kérelmei benyújtása, szüneteltetésének vagy költözésének tervezése során szíveskedjen figyelembe venni. Bár az SZTFH mindent megtesz a kérelmek gyors és szakszerű elbírálása érdekében, de az ügymenet gördülékenysége csak akkor biztosítható, ha Ön – mind jogszabályi, mind koncessziós szerződésbeli – együttműködési kötelezettségének eleget téve, az ügyintézési határidőre figyelemmel teljes körűen és szabályosan nyújtja be kérelmeit. 

Az ügyintézés módja

Az Fdvtv. 18. § (4) bekezdése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyezési ügyeket elektronikus úton kell intézni. Amint arról a 2022. április 13-i „05/2022. Tájékoztatás az SZTFH Dohányügyi Igazgatóság által bevezetett új nyomtatványokról” tárgyú levelünkben már értesítettük, az SZTFH erre a célra rendszeresítette az SZTFH_200 jelű elektronikus formanyomtatványt. Tapasztalataink szerint még mindig sűrűn előfordul, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi ügyek intézésére a Jogosultak és Gyakorlók nem az SZTFH_200-as jelű nyomtatványt alkalmazzák vagy a benyújtás módja nem megfelelő.

Az SZTFH_200 jelű nyomtatványon egyebek mellett intézhető:

  • a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység körébe tartozó, az engedély megadásánál figyelembe vett tény vagy körülmény változásának tizenöt napon belül történő bejelentése;
  • a szüneteltetési kérelmek benyújtása;
  • a költözés.

A nyomtatvány elérhető az SZTFH hivatalos weboldalán, a https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfh200/ linkre kattintva.

Fontos, hogy a kitöltött kérelmet elektronikus úton, Cégkapun/Ügyfélkapun keresztül, e-papíron, a SZTFH-nak címezve, „Egyéb” témacsoport, és „Egyéb (SZTFH)” ügytípus kiválasztásával küldheti meg az SZTFH részére. Kérjük, hogy az e-papír szövegébe szíveskedjen feltüntetni, hogy a beadványt az SZTFH Dohányügyi Igazgatósága részére küldi. 

A tájékoztatások személyes vagy postai úton, e-mailben történő benyújtása a törvény erejénél fogva nem lehetséges. Ezeket nem köteles figyelembe venni az SZTFH.

Kérjük továbbá, hogy figyelje rendszeresen Cégkapuját/Ügyfélkapuját, mivel az SZTFH a küldeményeit ezekre a tárhelyekre küldi meg az Ön részére. Szintén itt jelezzük, amennyiben bármely ügyben nyilatkozatot, hiánypótlást várunk Öntől. Amennyiben nem kíséri figyelemmel elektronikus küldeményeinket, és ebből adódóan egy esetleges nyilatkozattételt elmulaszt, azt az SZTFH utólag nem tudja figyelembe venni.

 

 

Budapest, 2022.06.14.