19/2020. Indul a 2020. évi szakmai képzési program
19/2020. Indul a 2020. évi szakmai képzési program

Közlemény 19/2020

    I. Általános tájékoztatás

 Az ND Nonprofit Zrt. felhívja valamennyi dohánytermék-kiskereskedő figyelmét a szakmai képzési kötelezettség 2020. évi teljesítésére, melyről bővebb információkat jelen tájékoztatóban ad.

 A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban Fdvtv.) 2019. december 15. napján megjelent módosítása értelmében, annak 13. § (4a) bekezdése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. A hivatkozott törvényi rendelkezés értelmében a 2020. évtől kezdődően minden dohánytermék-kiskereskedőnek kötelezően részt kell vennie, és el kell végeznie az ND Nonprofit Zrt. által megszervezett éves szakmai képzést.

 Az E-learning képzési rendszer előnyei:

 • automatizált adminisztráció
 • nem igényel személyes megjelenést, így nincs utazási költség
 • a képzés egy 10 (tíz) naptári napos időtartamon belül bármikor teljesíthető, akár több részletben is
 • a képzés bármely internet kapcsolattal rendelkező számítógéppel teljesíthető
 • az oktatási anyagok a későbbiekben bármikor megtekinthetőek
 • a képzési igazolás elektronikusan kerül kiállításra, az bármikor letölthető
 • az oktatási anyag a Nemzeti dohányboltban foglalkoztatottak számára is bemutatható

A 2016. évtől kezdődően a dohánytermék-kiskereskedők éves szakmai képzésének teljesítése E-learning rendszer keretében, azaz egy weblap alapú oktatási felületen elhelyezett oktatási anyag áttanulmányozása útján teljesíthető. Az ND Nonprofit Zrt. a dohánytermék-kiskereskedők személyes megjelenésével járó kötelező továbbképzést tehát nem szervez.  Így a 2020. év vonatkozásában a pályázati vállalás, valamint a törvényi kötelezettség kizárólag az online E-learning képzési rendszerben való részvétellel teljesíthető.

Az E-learning felület eléréséhez mindössze szabad internet kapcsolattal rendelkező számítógép és böngésző (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, stb.) program szükséges, ezáltal az online képzési rendszerben elhelyezett tananyag akár otthonról, akár a dohányboltból a programba belépve könnyen elsajátítható.

A kurzus sikeres teljesítését követően, az E-learning rendszerbe belépve, az érintettek részére továbbra is elérhetőek a képzési anyagok. Fontos, hogy az E-learning rendszerben elhelyezett tananyagok nem tölthetők le, azok kizárólag a rendszerbe való belépéssel hozzáférhetők.

     II. Képzési felület elérhetősége

Az E-learning rendszerbe az alábbi oldalon léphetnek be: http://kepzes.nemzetidohany.hu

     III. Kapcsolattartás módja

Az ND Nonprofit Zrt. több képzési kurzust is szervez, melyről minden esetben részletes tájékoztatást fog küldeni elektronikus levél formájában valamennyi, adott kurzusban érintett Koncessziót Gyakorló, valamint Kijelölt személy ND Nonprofit Zrt.-hez bejelentett elektronikus levelezési címére.

 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az idei képzési évben sem változott meg a Koncesszió Jogosultaknak a korábbi években a kurzus elvégzéséhez a rendszer által generált felhasználó neve, valamint korábban beállított jelszava. Így az online képzési felületre továbbra is azon adatokkal léphetnek be, amelyekkel a legutóbbi évben a képzést elvégezték. Amennyiben a képzésre kötelezett dohánytermék-kiskereskedő a korábban használt felhasználónevére, vagy jelszavára nem emlékszik, a képzési oldalon lehetőség van új jelszót beállítani, vagy az adott felhasználónevet  megkeresni.

http://kepzes.nemzetidohany.hu/login/forgot_password.php

Azon dohánytermék-kiskereskedők, akik a 2020. évben első alkalommal végzik el az E-learning felületen a képzést, mert az Fdvtv. alapján az idei évtől számukra is kötelező az éves szakmai képzésen történő részvétel, vagy a 2019-2020. évben öröklés útján váltak Koncesszió Jogosulttá, esetleg megváltozott a nevük az elmúlt időszakban, és a névváltozás az ND Nonprofit Zrt. részére bejelentésre került, a képzési felületre történő belépéshez az adatokat a kurzusa indulása előtt az ND Nonprofit Zrt. részére korábban bejelentett e-mail címre megküldött rendszerüzenetben kapják majd meg.

Tekintettel arra, hogy a szakmai képzési kötelezettség sikeres teljesítéshez szükséges információk elektronikus úton kerülnek megküldésre, ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes elektronikus levelezőrendszerek esetében, az ND Nonprofit Zrt. által kiküldött tájékoztató levelek automatikusan a „levélszemét – SPAM” kategóriába kerülhetnek. Ezen esetek az egyes levelező rendszerek sajátosságai okán fordulhatnak elő. A fogadó oldali beállítások megváltoztatására az ND Nonprofit Zrt.-nek nincsen lehetősége. Annak érdekében, hogy a jövőbeni tájékoztatások biztos megérkezzenek, javasoljuk a „levélszemét – SPAM” mappa rendszeres ellenőrzését.

Az előzőekben leírtakhoz kapcsolódva felhívjuk valamennyi képzésben részt vevő dohánytermék-kiskereskedő figyelmét arra, hogy feltétlenül ellenőrizze az ND Nonprofit Zrt.-hez bejelentett Koncessziót Gyakorlói, vagy Kijelölti email címét. Amennyiben ezen cím időközben megváltozott, arról haladéktalanul kell értesíteni az ND Nonprofit Zrt.-t az adatváltozás-bejelentő lap kitöltésével, valamint annak postai úton történő megküldésével.

A koncessziós jogosultsággal rendelkezők adatlapja innen tölthető le: https://nemzetidohany.hu/uzemeltetoknek/koncessziojogosult-gyakorlo/nyomtatvanyok-2/adatvaltozas-bejelento-adatlap

A kijelölési okirattal rendelkezők adatlapja innen tölthető le: https://nemzetidohany.hu/uzemeltetoknek/kijelolt/nyomtatvanyok-5/teszt

Felhívjuk a figyelmet, hogy a koncessziós szerződés 38. pontja értelmében valamennyi a Koncessziót gyakorló részére történő tájékoztatás – így jelen esetben a képzési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan megküldött valamennyi tájékoztatásnak a – kiküldése egyben a Koncesszió Jogosultnak történő kiküldésnek is minősül.

    IV. Kurzus besorolás

A 2020. évben történő szakmai képzés lebonyolításával kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy a Koncesszió jogosultak az E-learning alapon teljesítendő kurzusokra a korábbi évek képzéseihez hasonlóan nem megyei besorolás szerint, hanem a koncessziós szerződéseik számának sorrendje alapján kerültek beosztásra. Az Fdvtv. 13. § (4a) bekezdése alapján képzésre kötelezett kijelölési okirattal rendelkező valamennyi dohánytermék-kiskereskedő külön önálló kurzusba kerülnek majd besorolásra.

Tekintettel arra, hogy a koncessziós szerződések száma a települések alfabetikus sorrendje szerint növekszik, a Koncesszió jogosultak közül először azok teljesíthetik E-learning alapon a képzést, akik olyan településen folytatják a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot, amely település neve a magyar ábécé betűrendbe sorolása szerint a legelső helyeken találhatók meg.

Az E-learning alapú szakmai képzést természetesen azoknak a Koncesszió jogosultaknak is egyszer kell mindössze évente elvégezniük, akik több koncessziós szerződéssel és/vagy kijelölési okirattal is rendelkeznek. Ebben az esetben ők abba a kurzusba kerülnek besorolásra, amely koncessziós szerződésük száma a növekvő sorrend alapján a szerződéseik közül a leghamarabb soron következik.

Az ND Nonprofit Zrt. előzetes tervezése alapján a kurzusok a fenti besorolás szerint kéthetente indulnak. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy az ND Nonprofit Zrt. fenntartja magának a változtatás jogát a kurzusok tervezett indulási idejét illetően, ezért hangsúlyozzuk, hogy valamennyi Koncesszió jogosult az őt érintő aktuális kurzus elindítása előtt az ND Nonprofit Zrt. részéről e-mail útján kellő tájékoztatásban fog részesülni.

Amennyiben az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyag a kurzus 10 (tíz) naptári napos időtartamán belül nem kerül teljes egészében elolvasásra, akkor a képzési kötelezettség nem teljesítése áll fent és a képzési kötelezettség teljesítésére a soron következő képzési kurzuson nyílik lehetősége, melyről a felszabaduló helyek függvényében ad tájékoztatást az ND Nonprofit Zrt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a legutolsó meghirdetett képzési kurzus előreláthatólag november hónapban kerül megnyitásra zárt létszámkerettel, mely a korábbi kurzust nem teljesítők miatt hamar betelhet, így javasoljuk, hogy a képzési kötelezettségét minden érintett a részére kiküldött tájékoztató levél szerint meghirdetett kurzusban teljesítse.

Hangsúlyozzuk, hogy az adott kurzusba csak akkor lehetséges belépni, ha abba a kurzusba a képzésre kötelezett besorolása megtörtént, erről az érintett tájékoztatót elektronikus úton megkapta és a pontos képzési díjat határidőn belül az ND Nonprofit Zrt. részére elutalta. Amennyiben ezen feltételek közül valamelyik nem áll fenn, akkor a képzési rendszerbe a belépés ugyan biztosított, de a 2020. évi kurzus nem tekintheti meg.

   V. Képzési díj megfizetése

Ahhoz, hogy a dohánytermék-kiskereskedő a 2020. évi szakmai képzésen részt tudjon venni, és így az E-learning rendszer keretében teljesíteni tudja a szakmai képzésre irányuló törvényi kötelezettségét, szükséges a képzés díját, 6.350 forintot (5.000,-Ft + ÁFA) banki átutalással az ND Nonprofit Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00329613-00000055 számlaszámára maradéktalanul befizetni. A képzés díját minden Koncesszió Jogosultnak és Kijelöltnek egyszer kell megfizetnie akkor is, ha több dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkezik. Továbbá akkor is egyszer kell a képzési díjat megfizetni, ha a koncessziós szerződéssel rendelkező dohánytermék kiskereskedő Kijelölési Okirat alapján kijelöltként is végez dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet.

Az induló kurzuson való részvétel feltétele, hogy az arról szóló tájékoztató levélben meghatározott fizetési határidőig a fent megjelölt képzési díj hiánytalanul beérkezzen az ND Nonprofit Zrt. hivatkozott számlaszámra. Az átutalásnál a közlemény rovatba – a pontos beazonosíthatóság érdekében a következőket kell feltétlenül feltüntetni:

 • Koncessziós szerződéssel rendelkezők a Koncesszió Jogosult nevét és adóazonosító számát,
 • Kijelölési Okirattal rendelkezők a Kijelölt nevét és adószámát,
 • Koncessziós szerződéssel és Kijelölési Okirattal rendelkezők a Koncesszió Jogosult nevét és adóazonosító számát.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzési díjat kizárólag a fent megjelölt, képzési díj fogadására létrehozott, számlaszámra, a leírtak pontos betartása mellett kell átutalni. Továbbá a képzési díjat kizárólag azt követően kell átutalni, amint erről személyre szóló értesítés érkezik a képzésre kötelezett email címére.

Amennyiben a képzési díj:

 • határidőn túl kerül utalásra, a szakmai képzésen való részvétel nem lehetséges. Ebben az esetben a képzési kötelezettség teljesítésére a soron következő képzési kurzuson nyílik lehetősége, melyről a felszabaduló helyek függvényében fog tájékoztatást küldeni az ND Nonprofit Zrt.
 • nem pontos összegű utalása esetén
  • a képzés díjától, 6.350 Ft-nál kevesebb összeg került átutalásra, akkor a képzési díj hiányzó részét a képzés díjának befizetési határidején belül kell elutalni. Amennyiben a képzési díj hiányzó része határidőn belül nem kerül átutalásra, a befizetett kevesebb összeg visszautalásra kerül a befizető számlára, így a szakmai képzésen való részvétel nem lehetséges. Ebben az esetben a képzési kötelezettség teljesítésére a későbbiekben újabb email tájékoztatóban fog felhívást küldeni az ND Nonprofit Zrt.
  • a képzés díjánál, 6.350 Ft-nál magasabb összeg került átutalásra, akkor az ND Nonprofit Zrt. a képzési díjon felüli részt visszautalja arra a bankszámlára, amelyről a képzés díja érkezett.
 • befizetett teljes összegű képzés díja nem jár vissza
  • azoknak, akik a képzés díját befizették ugyan a megadott számlaszámra, de E-learning rendszer keretében nem teljesítették a kurzust, azaz nem szerezték meg a részvételről szóló igazoló igazolást,
  • dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságuk a képzési díj átutalását követően szűnt meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy adott kurzusba csak akkor léphet be, ha abba a kurzusba besoroltuk, erről a tájékoztatót elektronikus úton megkapta és a pontos képzési díjat határidőn belül részünkre elutalta. Amennyiben ezen feltételek közül valamelyik nem áll fenn, akkor a képzési rendszerbe ugyan be fog tudni lépni, de a kurzust nem tekintheti meg.

   VI. Képzési folyamat:

A szakmai képzés megindításáról, annak teljesítéséről és a jelentkezés módjáról valamennyi dohánytermék-kiskereskedő előzetes tájékoztató levelet fog kapni a Koncessziót gyakorlói vagy kijelölti email címére (továbbiakban: email címére).

Abban az esetben, ha az előzetesen emailben megküldött díjbekérő levél alapján díjfizetési kötelezettség határidőben és hiánytalanul teljesítésre került, akkor a kurzus indulását megelőző 2 (kettő) munkanapon belül egy beiratkozási rendszerüzenet fog kiküldésre kerülni a képzési díjat befizető dohánytermék-kiskereskedő email címére. Ez a rendszerüzenet ismételten tájékoztatást ad az E-learning oktatási felület elérhetőségéről.

Fenti tájékoztató emailt követően, a kurzus indulását megelőző naptári napon a dohánytermék-kiskereskedő email címére kiküldésre kerül egy kurzus megindítására felhívó rendszerüzenet, amely emlékezteti a dohánytermék-kiskereskedőt arra, hogy a következő naptól lehetősége van elkezdeni az online kurzust a korábban kapott felhasználónév és jelszó használatával.

A kurzus teljesítésére rendelkezésre álló időtartam félidejében a képzési kurzusba besorolt, de még a kurzust nem teljesítők részére emlékeztető rendszerüzenet kerül e-mailben kiküldésre.

A kurzus sikeres teljesítése esetén, arról névre szóló igazolás kerül kibocsátásra az E-learning rendszerben, melyről a kurzusba besorolt e-mail útján megküldött rendszerüzenetben kerül tájékoztatásra. Az igazolást a dohánytermék-kiskereskedőnek lehetősége van kinyomtatni, vagy a saját számítógépére lementeni. Bár az igazolás kinyomtatása vagy lementése már nem feltétele a képzés teljesítésének, de annak érdekében, hogy a kiállított igazolás meglegyen, javasolt annak kinyomtatása, vagy lementése.  Az ND Nonprofit Zrt. az igazolást sem postai úton, sem elektronikus levél formájában nem küldi meg a képzésben részt vevő dohánytermék-kiskereskedők részére.

A kurzust nem teljesítők szintén emailben megküldött rendszerüzenetben kerülnek tájékoztatásra a kurzus nem teljesítéséről. A később megnyíló pótkurzusra történő besorolásról emailben küldött tájékoztatás útján kerülnek értesítésre az érintettek.

   VII. Képzési kötelezettség teljesítési módja:

A kurzus valamennyi oktatási anyag teljes megtekintésével végezhető el, melyre az ND Nonprofit Zrt. minden kurzus esetében, 10 (tíz) naptári napos időtartamot biztosít, mely a kurzus indulásának napjától számítandó, ezen határidőbe beleértendő a kurzus megnyílásának napja is. A kurzus teljesítése mindössze néhány órát vesz igénybe.

A kurzus teljesítésére 10 (tíz) naptári nap áll rendelkezésre.

Abban az esetben, ha a képzésen részt vevő dohánytermék-kiskereskedő az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyagot nem tudja egyszeri alkalommal áttanulmányozni, akkor a kurzus 10 (tíz) naptári napos időtartamán belül tetszőleges alkalommal és időpontban beléphet az E-learning rendszerbe, és az oktatási anyagok olvasását ott folytathatja, ahol az előző alkalommal való belépéskor azt abbahagyta.

Az E-learning rendszer használatához a leírást, valamint a segédletet megtalálhatja mind az E-learning felületen, mind a https://nemzetidohany.hu/uzemeltetoknek/koncessziojogosult-gyakorlo/szakmai-kepzes/kepzesi-rendszer-felhasznaloi-kezikonyv oldalon.

A kurzus az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyag átolvasásával és meghallgatásával teljesíthető, az alábbiak figyelembevételével:

 • A kurzus teljesítése során mindig figyelmesen el kell olvasni az utasításokat és pontosan követni azokat.
 • Az adott oldalról kizárólag minden előírt mezőre történő rákattintás, valamint minden előírt utasítás elvégzése után lehet továbblépni.
 • Az egyes oldalak olvasásához és meghallgatásához minimális idő került megállapításra, melynek leteltéig a következő oldalra nem lehet továbblépni.

Az oktatási anyagok témakörei a következők:

 • ND Nonprofit Zrt.
 • Jogi és ellenőrzési tudnivalók
 • Elektronikus készletnyilvántartás és árközzététel
 • NAV - Dohánygyártmányok kiskereskedelmét érintő jövedéki szabályok
 • Fogyasztóvédelmi előírások
 • MDKSZ - A szövetség szolgáltatóvá válása - Dohánybolti kommunikáció, avagy a cég arca
 • ODBE Kft. – Tájékoztatások
 • BAT - Az EU dohánytermék-irányelvének hazai átültetése
 • PMI - Dohánytermékek kiskereskedelmi árát befolyásoló tényezők
 • Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - Tűzesetekkel kapcsolatos tájékoztató

 

    VIII. Figyelmeztetés

Végezetül felhívjuk valamennyi dohánytermék-kiskereskedő figyelmét, hogy a fenti módon biztosított E-learning rendszer útján teljesítendő képzés elvégzésének bármely okból történő elmulasztása esetén a 2020. évi szakmai képzésre irányuló törvényi kötelezettsége nem teljesítettnek minősül!