Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

személyes adatok kezelésről (általános kapcsolattartás)

 

Az adatkezelő

Az adatkezelő az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (www.nemzetidohany.hu, 1136 Budapest, Pannónia u. 40.) (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.

Az adatkezelés célja, jogalapja,

időtartama

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze:

 

A kezelt személyes adatok köre

 

Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelőhöz küldött megkeresésekben (sajtó, közérdekű adatigénylés, általános levelezés, tájékoztatás kérés) szereplő adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím)

a megkeresések megválaszolása, illetve közérdekű adatigénylés esetén az adatigénylés esetleges megtagadása

az adatkezelés jogalapja az adatkezelő közérdekű feladatainak ellátása

 

 (2011. évi CXII. tv. 29. § (1a) bek., valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. e) pontja szerint)

 

az adatkezelés a megkeresés megválaszolásáig, illetőleg közérdekű adatigénylés esetén 1 évig tart

 

Az érintett jogai

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön

(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az ND Nonprofit Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii) kérheti, hogy az ND Nonprofit Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

(iv) közérdekű adatkezelés esetén tiltakozhat az adatai kezelése ellen, ugyanakkor ebben az esetben az adatai megőrzése az egy éven belüli, ismételt, azonos tárgyú adatigénylések teljesíthetőségének megállapítását szolgálja (2011. évi CXII. tv. 29. § (1a) bek.)

(v) élhet az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

A személyes adatok címzettje

A személyes adatok címzettje az adatkezelő, annak megbízottai, valamint az adatfeldolgozói. A megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, és az adatkezelés további részletes körülményei a www.nemzetidohany.hu honlapról, valamint az ND Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. Az Ön hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetében az is adatkezelő, akinek részére a személyes adatainak megküldését engedélyezte.

Mi történik, ha nem adja meg az adatait?

 

Amennyiben nem adja meg az adatait, úgy nem tudjuk a megkeresését teljesíteni.

Hogyan érhető el az adatvédelmi tisztviselő?

 

Az ND Nonprofit Zrt. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei: ND Nonprofit Zrt./Adatvédelem, 1136 Budapest, Pannónia u. 40., 1398 Budapest, Pf.: 562., telefon: +36 1 795-3778, e-mail cím: adatvedelem@nemzetidohany.hu

Az Ön jogorvoslatilehetőségei

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye vagy az Ön lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszékhez fordulhat.