Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

 

Adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelő

Az adatkezelő az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (www.nemzetidohany.hu, 1136 Budapest, Pannónia u. 40.) (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.)

 

Az adatkezelés célja, jogalapja,

időtartama

A személyes adatok kezelésének célját, az adatkezelés jogalapját és időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze:

 

 

A kezelt személyes adatok köre

 

Az adatkezelés célja

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelőhöz küldött megkeresésekben (sajtó, közérdekű adatigénylés, általános levelezés, tájékoztatás kérés) szereplő adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím)

 

a megkeresések megválaszolása

 

az adatkezelés jogalapja a megkeresés megküldésével, ráutaló magatartással adott hozzájárulás, közérdekű adatigénylés esetében pedig az adatkezelő jogos érdeke (2011. évi CXII. tv. 29. § (1a) bek. szerint)

 

az adatkezelés a megkeresés megválaszolásáig, illetőleg közérdekű adatigénylés esetén 1 évig tart

 

Az érintett jogai

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön

(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az ND Nonprofit Zrt.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii) kérheti, hogy az ND Nonprofit Zrt. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

(iv) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az ND Nonprofit Zrt. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

(v) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Önre vonatkozó, Ön által az ND Nonprofit Zrt. rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - a személyes adatait az ND Nonprofit Zrt. közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek,

(vi) közérdekű adatkezelés esetén tiltakozhat az adatai kezelése ellen, ugyanakkor ebben az esetben az adatai megőrzése az egy éven belüli, ismételt, azonos tárgyú adatigénylések teljesíthetőségének megállapítását szolgálja (2011. évi CXII. tv. 29. § (1a) bek.)

(vii) élhet az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

 

A személyes adatok címzettje

A személyes adatok címzettje az adatkezelő, annak megbízottai, valamint az adatfeldolgozói. A megbízottak és az adatfeldolgozók, valamint az általuk ellátott feladatok aktuális listája, és az adatkezelés további részletes körülményei a www.nemzetidohany.hu honlapról, valamint az ND Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán elhelyezett tájékoztatóból ismerhetők meg. Az Ön hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetében az is adatkezelő, akinek részére a személyes adatainak megküldését engedélyezte.