Általános közzétételi lista
Általános közzétételi lista

 

Közérdekű adatok közzététele

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTTELI LISTA

 1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

1.3 Gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

1.5 Lapok

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

1.7 Költségvetési szervek

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
 2. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2 Költségvetések, beszámolók

3.3 Működés

 1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.7. Költségvetési szervek

1. Elérhetőségi adatok  
1. Hivatalos név (teljes név) ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2. Székhely  1136 Budapest, Pannónia utca 40.
3. Postacím   1398 Budapest, Pf. 562.
4. Telefonszám   + 36 1 795 3778
5. Faxszám   + 36 1 795 05 55
6. Központi elektronikus levélcím  titkarsag@nemzetidohany.hu 
7. A honlap URL-je  www.nemzetidohany.hu 
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Ügyfélfogadás helye:  1136 Budapest, Pannónia utca 35-37. fsz. 1.
Telefonos Ügyfélszolgálat:
+36 1 795 64 00

e-mail: ugyfelszolgalat@nemzetidohany.hu

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve     Ügyfélkapcsolati vezető: dr. Szabó József, vállalati kapcsolatokért felelős vezető 
Elérhetőségei:
e-mail:  szabo.jozsef@nemzetidohany.hu
telefon:  +36 1 896 11 88
fax:  + 36 1 795 05 55
Ügyfélfogadási idő: 
Munkanapokon hétfőtől péntekig 9.00 - 15.00 óráig
10. Az ügyfélfogadás rendje  
   Telefonos Ügyfélszolgálat: 
 Hétköznapokon 9:00 – 15:00 óráig:

 

2. A szervezeti struktúra  
 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)  Az ND Nonprofit Zrt. szervezeti ábrája ide kattintva  érhető el.
 
Az ND Nonprofit Zrt. szervezeti egységei által ellátott feladatok leírása ide kattintva  érhető el.   
3. A szerv vezetői  
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)  


             
dr. Esküdt Gábor vezérigazgató
 •   telefon:  + 36 1 795 3778
 •  fax:  + 36 1 795 05 55
 •  e-mail: titkarsag@nemzetidohany.hu
 •  postacím: 1398 Budapest, Pf. 562.
Andrásik Sándorné vezérigazgató-helyettes
 •  telefon:+36 1 795 38 19
 •  fax:+36 1 795 05 55
 •  postacím: 1398 Budapest, Pf. 562.
Felügyelő bizottsági tagok:
 • Németh Lászlóné (felügyelő bizottság elnöke)
 • dr. Pálosi Dániel
 • Holczer Brigitta
 • telefon:  + 36 1 795 3778
 •  fax:  + 36 1 795 05 55
 • postacím: 1398 Budapest, Pf. 562.
 
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax,postacím, elektronikus levélcím)
 • postacím: 1398 Budapest, Pf. 562.

    
Tarcali Krisztina gazdasági igazgató
 •  telefon: + 36 1 795 34 58 
 •  fax:   + 36 1 795 05 55
 • postacím: 1398 Budapest, Pf. 562.
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv  
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
1.3. Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek   
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
1.4. Közalapítványok
A szerv által alapított közalapítványok   
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
1.5. Lapok
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím) Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv  
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyeként az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert nevezi meg.
   https://www.kormany.hu/hu/tarca-nelkuli-miniszterek-18
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységét a Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje https://www.kormany.hu/hu/tarca-nelkuli-miniszterek-18
1.7 Költségvetési szervek  
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
1.    Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  
  Az ND Nonprofit Zrt. tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok ide kattintva  érhetőek el. 
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és  
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó Az ND Nonprofit Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat ide kattintva  érhető el. 
eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat  
vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege Az ND Nonprofit Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata ide kattintva  érhető el.
   
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven Az ND Nonprofit Zrt. által ellátott feladatról szóló tájékoztatás ide kattintva  érhető el. 
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok   
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
3. Közszolgáltatások   
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
4. A szerv nyilvántartásai  
  Az ND Nonprofit Zrt. által a minősített készletnyilvántartó rendszerekről vezetett nyilvántartás ide kattintva  érhető el.  
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke Az ND Nonprofit Zrt. által a dohánytermék-kiskereskedelemmel el nem látott településekről vezetett nyilvántartás ide kattintva  érhető el.
  Az ND Nonprofit Zrt. által dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére feljogosított személyekről vezetett nyilvántartás ide kattintva érhető el. 
2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái Lásd előző közzétételi egység tartalma
3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja A 4.1 számú közzétételi egység adatai nyilvánosan elérhetők és letölthetők az ND Nonprofit Zrt. honlapján. 
4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei A 4.1 számú közzétételi egység adatai költségmentesen elérhetők és letölthetők az ND Nonprofit Zrt. honlapján.
 
5. Nyilvános kiadványok  
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
6. Döntéshozatal, ülések   
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok  
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
8. Pályázatok   
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
9. Hirdetmények   
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
10. Közérdekű adatok igénylése  
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Az ND Nemzeti Dohánykereskedelemi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzata ide kattintva  érhető el. 
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Jogi szakterület
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények 1398 Budapest, Pf. 562.
tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége email: titkarsag@nemzetidohany.hu
(postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma,   
elektronikus levélcíme) fax: + 36 1 795 05 55
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve dr. Sefcsik Orsolya
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Közérdekű adatokról statisztikai adatszolgáltatás ide kattintva  érhető el. 
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
11. Közzétételi listák  
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján ide kattintva  érhető el.
2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat

 

 3.    Gazdálkodási adatok

 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 

1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája  
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.

 

2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései   
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai  Az Állami Számvevőszék ellenőrzésének nyilvános megállapításai ide kattintva  érhetőek el.

 

3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok   
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.

 

4. A működés eredményessége, teljesítmény   
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.

 

5. Működési statisztika   
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.

 3.2. Költségvetések, beszámolók

1. Éves költségvetések   
  1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései 

Az ND Nonprofit Zrt. működése részben támogatásból és 2021. január 1-jétől részben közszolgáltatási szerződés útján finanszírozott, melynek forrása a költségvetés. Továbbá működése saját tevékenységéből származó bevétele által is biztosított.

Az ND Nonprofit Zrt. 2013. évi költségvetési finanszírozásáról ide kattintva tájékozódhat.

 

Az ND Nonprofit Zrt. 2014. évi költségvetési finanszírozásáról ide kattintva tájékozódhat.

 Az ND Nonprofit Zrt. 2015. évi költségvetési finanszírozásáról ide kattintva tájékozódhat.

Az ND Nonprofit Zrt. 2016. évi költségvetési finanszírozásáról ide kattintva tájékozódhat.


Az ND Nonprofit Zrt. 2017. évi költségvetési finanszírozásáról ide kattintva tájékozódhat.     

 

Az ND Nonprofit Zrt. 2018. évi költségvetési finanszírozásáról ide kattintva tájékozódhat

Az ND Nonprofit Zrt. 2019. évi költségvetési finanszírozásáról ide kattintva  tájékozódhat.
Az ND Nonprofit Zrt. 2020. évi költségvetési finanszírozásáról ide kattintva  tájékozódhat. 

Az ND Nonprofit Zrt. 2021. évi költségvetési finanszírozásáról ide kattintva tájékozódhat.

 

2. Számviteli beszámolók  
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói Az ND Nonprofit Zrt. számviteli törvény szerinti beszámolója ide kattintva  érhető el. tájékozódhat.  

 

3. A költségvetés végrehajtása  
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.

 3.3. Működés

1. A foglalkoztatottak   
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Az ND Nonprofit Zrt. által foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok ide kattintva  érhetőek el. 
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege Lásd különös közzétételi lista.
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.

 

2. Támogatások  
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.

 

3. Szerződések   
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 Az ND Nonprofit Zrt. által megkötött és a 3.1. pont szerinti szerződések adatai ide kattintva érhetőek el.

 

2. Koncessziók   
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység ellátáshoz kapcsolódó koncessziók kapcsán a koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok ide kattintva  érhetőek el. 

 

3. Egyéb kifizetések  
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.

 

4. Európai Unió által támogatott fejlesztések   
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Az ND Nonprofit Zrt. esetében nem releváns adat.

 

5. Közbeszerzés  
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről Az ND Nonprofit Zrt. által lefolytatott közbeszerzési eljárásokra, valamint a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti kötelezően közzéteendő adatok ide kattintva  érhetőek el.