Folyamat leírás
Folyamat leírás

Tájékoztatás szakmai képzési folyamatáról

Azon Koncesszió Jogosult, aki a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény alapján kiírt, a dohányáru kiskereskedelmi jogosultság koncessziós szerződéssel történő átengedésére vonatkozó pályázati kiírásra benyújtott pályázatában, mint Koncesszió Jogosult vállalta, hogy évente legalább egy alkalommal részt vesz a területi kereskedelmi és iparkamarák által szervezett szakmai képzéseken, konferenciákon, ezen kötelezettségének az Fdvtv. 4. § (2) bekezdésének értelmében az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) által szervezett szakmai képzésen történő részvétellel tehet eleget.

A 2019. évben az ND Nonprofit Zrt. a Koncesszió Jogosultak igényeit, valamint az elmúlt három év oktatásának eredményességét figyelembe véve ismét online szakmai képzést szervez, azaz személyes részvételt nem igénylő, internet alapú, úgynevezett E-learning képzést.

A kurzus teljesítésére 14 naptári nap áll rendelkezésére, mely a kurzus indulásának napjától számítandó, így ezen határidőbe beleértve a kurzus megnyílásának napját is.

A szakmai képzés  megindításáról, annak teljesítéséről és a jelentkezés módjáról valamennyi, képzési kötelezettséggel érintett előzetes tájékoztató levelet fog kapni a Koncessziót Gyakorló email címére.

A Koncesszió Jogosultak az E-learning alapon teljesítendő kurzusokra nem megyei besorolás szerint, hanem a koncessziós szerződéseik számának sorrendje alapján kerültek beosztásra.

Tekintettel arra, hogy a koncessziós szerződések száma a települések alfabetikus sorrendje szerint növekszik, a Koncesszió Jogosultak közül először azok teljesíthetik E-learning alapon a képzést, akik olyan településen folytatják a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot, amely település neve a magyar ábécé betűrendbe sorolása szerint a legelső helyeken található meg.

Az E-learning alapú szakmai képzést természetesen azoknak a Koncesszió Jogosultaknak is egyszer kell mindössze évente elvégezniük, akik több élő koncessziós szerződéssel rendelkeznek. Ebben az esetben ők abba a kurzusba kerülnek besorolásra, amely koncessziós szerződésük száma a növekvő sorrend alapján a szerződéseik közül a leghamarabb soron következik.

Ahhoz, hogy a képzési kötelezettséget vállaló Koncesszió Jogosult az előzetesen emailben megküldött fizetési tájékoztató levél szerinti 2019. évi szakmai képzésen részt tudjon venni, és így az E-learning rendszer keretében teljesíteni tudja a szakmai képzésre irányuló pályázati vállalását, szükséges a képzés díját, 6.350 forintot (5.000,-Ft + ÁFA) banki átutalással az ND Nonprofit Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00329613-00000055 számlaszámára befizetni. A képzés díját minden Koncesszió Jogosultnak egyszer kell megfizetnie akkor is, ha több dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkezik.

Az induló kurzuson való részvétel feltétele, hogy az arról szóló tájékoztató levélben meghatározott fizetési határidőig a fent megjelölt képzési díj hiánytalanul beérkezzen az ND Nonprofit Zrt. hivatkozott számlaszámra. Az átutalásnál a közlemény rovatba – a pontos beazonosíthatóság érdekében – feltétlenül fel kell tüntetni a Koncesszió Jogosult nevét és adóazonosító jelét.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzési díjat kizárólag a fent megjelölt, képzési díj fogadására létrehozott, számlaszámra, a leírtak pontos betartása mellett kell átutalni. Továbbá a képzési díjat kizárólag azt követően kell átutalni, amint erről személyre szóló értesítés érkezik a Koncessziót gyakorlói e-mail címre.

Amennyiben a képzési díj:

 • határidőn túl kerül utalásra, a szakmai képzésen nem tud részt venni. Ebben az esetben a képzési kötelezettség teljesítésére a soron következő képzési kurzuson nyílik lehetősége, melyről a felszabaduló helyek függvényében fog tájékoztatást küldeni az ND Nonprofit Zrt.
 • nem pontos összegű utalása esetén
 • a képzés díjától, 6.350 Ft-nál kevesebb összeg került átutalásra, akkor a képzési díj hiányzó részét a képzés díjának befizetési határidején belül kell elutalni. Amennyiben a képzési díj hiányzó része határidőn belül nem kerül átutalásra, a befizetett kevesebb összeg visszautalásra kerül a befizető számlára, így a szakmai képzésen való részvétel nem lehetséges. Ebben az esetben a képzési kötelezettség teljesítésére a későbbiekben újabb email tájékoztatóban fog felhívást küldeni az ND Nonprofit Zrt
 • a képzés díjánál, 6.350 Ft-nál magasabb összeg került átutalásra, akkor az ND Nonprofit Zrt. a képzési díjon felüli részt visszautalja arra a bankszámlára, amelyről a képzés díja érkezett.
 • befizetett teljes összegű képzés díja nem jár vissza
 • azoknak, akik a képzés díját befizették ugyan a megadott számlaszámra, de E-learning rendszer keretében nem teljesítették a kurzust, azaz nem szerezték meg a részvételről szóló igazoló igazolást,
 • koncessziós szerződésük a képzési díj átutalását követően szűnt meg.

 

Abban az esetben, ha az előzetesen emailben megküldött díjbekérő levél alapján díjfizetési kötelezettségét határidőben és hiánytalanul teljesítette, akkor, a kurzus indulását megelőző 2 munkanapon belül egy beiratkozási rendszerüzenetet fog kapni a Koncessziót gyakorlói email címre. Ez a rendszerüzenet ismételten tájékoztatást ad az E-learning oktatási felület elérhetőségéről.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az idei képzési évben nem változott meg a Koncesszió Jogosultak korábbi években, a kurzus elvégzéséhez a rendszer által generált felhasználóneve, valamint a korábban beállított jelszava, így az online képzési felületre továbbra is azon adatokkal léphetnek be, amelyekkel a legutóbbi évben a képzést elvégezték. Amennyiben felhasználónevére, vagy jelszavára nem emlékszik, a képzés oldalán lehetősége van új jelszót beállítani, vagy felhasználónevét  megkeresni.

http://kepzes.nemzetidohany.hu/login/forgot_password.php

Amennyiben a 2019. évben Ön első alkalommal végzi el az E-learning felületen a képzést mert 2018. évben öröklés útján vált Koncesszió Jogosulttá, esetleg megváltozott a neve az elmúlt időszakban és névváltozását az ND Nonprofit Zrt.-nek bejelentette, a képzési felületre történő belépéshez az adatokat a kurzusa indulása előtt az ND Nonprofit Zrt. részére korábban bejelentett Koncessziót gyakorló email címére megküldött rendszerüzenetben kapja majd meg.

A beiratkozási rendszerüzenetnek a Koncessziót Gyakorló részére történő kiküldése a koncessziós szerződés 38. pontja szerint a Koncesszió Jogosultnak történő kiküldésnek is minősül.

Felhívjuk figyelmét, hogy adott kurzusba csak akkor léphet be, ha abba a kurzusba besoroltuk, erről a tájékoztatót elektronikus úton megkapta és a pontos képzési díjat határidőn belül részünkre elutalta. Amennyiben ezen feltételek közül valamelyik nem áll fenn, akkor a képzési rendszerbe ugyan be fog tudni lépni, de a kurzust nem tekintheti meg.

Fenti tájékoztató emailt követően, a kurzus indulását megelőző naptári napon ugyancsak a Koncessziót gyakorlói email címre kerül kiküldésre egy kurzus megindítására felhívó rendszerüzenet, amely emlékezteti a Koncesszió Jogosultat arra, hogy a következő naptól lehetősége van elkezdeni az online kurzust a korábban kapott felhasználónév és jelszó használatával. A kurzusindító rendszerüzenetnek a Koncessziót Gyakorló részére történő kiküldése a koncessziós szerződés 38. pontja szerint a Koncesszió Jogosultnak történő kiküldésnek is minősül.

Az online kurzus E-learning rendszerben történő hiánytalan teljesítésére 14 naptári nap áll rendelkezésére.

Az E-learning rendszer használatához a leírást, valamint a segédletet megtalálhatja mind az E-learning felületen, mind a http://nemzetidohany.hu/szakmai-kepzes-2/ oldalon.

A kurzus az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyag átolvasásával teljesíthető, az alábbiak figyelembevételével:

 • A kurzus teljesítése során mindig figyelmesen el kell olvasni az utasításokat és pontosan követni azokat.
 • Az adott oldalról kizárólag minden előírt mezőre történő rákattintás, valamint minden előírt utasítás elvégzése után lehet továbblépni
 • Az egyes oldalak olvasásához minimális idő került megállapításra, melynek leteltéig a következő oldalra nem lehet továbblépni.
 • Abban az esetben, ha az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyag nem egyszeri alkalommal kerül átolvasásra, akkor a kurzus 14 naptári napos időtartamán belül tetszőleges alkalommal és időpontban be lehet lépni az E-learning rendszerbe, és az oktatási anyagok olvasását ott lehet folytatni, ahol az előző alkalommal való belépéskor az abba lett hagyva.

Az oktatási anyagok maradéktalan áttanulmányozása után a rendszer automatikusan elkészíti a Koncesszió Jogosult számára a képzési kötelezettség teljesítéséről a névre szóló részvételi igazolást, mellyel egyidejűleg rendszerüzenet formájában a tájékoztatás is megküldésre kerül a Koncessziót gyakorlói email címre. A névre szóló részvételi igazolás elkészültéről szóló rendszerüzenetnek a Koncessziót gyakorló részére történő kiküldése a koncessziós szerződés 38. pontja szerint a Koncesszió Jogosultnak történő kiküldésnek is minősül.

A képzés kizárólag abban az esetben minősül teljesítettnek, amennyiben a képzésen való részvételről szóló igazolás a rendszerben legenerálásra kerül.

Az igazolást lehetősége van kinyomtatni, vagy a saját számítógépére lementeni. Bár az igazolás kinyomtatása vagy lementése már nem feltétele a képzés teljesítésének, de annak érdekében, hogy a kiállított igazolás meglegyen, javasolt annak kinyomtatása, vagy lementése. Az ND Nonprofit Zrt. az igazolást sem postai úton, sem elektronikus levél formájában nem küldi meg a Koncesszió Jogosult részére.

Amennyiben az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyag a kurzus 14 naptári napos időtartamán belül nem kerül teljes egészében elolvasásra, akkor a képzési kötelezettség nem teljesítése áll fent, mely esetben a képzési igazolás nem generálódik le. A képzési kötelezettség teljesítésére a soron következő képzési kurzuson nyílik lehetősége, melyről a felszabaduló helyek függvényében ad tájékoztatást az ND Nonprofit Zrt. Felhívjuk a figyelmet, hogy a legutolsó meghirdetett képzési kurzus előreláthatólag november hónapban kerül megnyitásra zárt létszámkerettel, mely a korábbi kurzust nem teljesítők miatt hamar betelhet, így javasoljuk, hogy a képzési kötelezettségét minden érintett a részére kiküldött tájékoztató levél szerint meghirdetett kurzusban teljesítse.

A kurzus sikeres teljesítését követően, az E-learning rendszerbe belépve, az érintettek részére továbbra is elérhetőek a képzési anyagok. Fontos, hogy az E-learning rendszerben elhelyezett tananyagok nem tölthetők le, azok kizárólag a rendszerbe való belépéssel hozzáférhetők.

Az oktatási anyagok témakörei a következők:

 • ND Nonprofit Zrt.
 • Koncessziós jogosultsággal kapcsolatos jogi és ellenőrzési tudnivalók
 • Elektronikus készletnyilvántartás és árközzététel
 • NAV - Dohánygyártmányok kiskereskedelmét érintő jövedéki szabályok
 • Fogyasztóvédelmi előírások
 • MDKSZ - A szövetség szolgáltatóvá válása - Dohánybolti kommunikáció, avagy a cég arca
 • ODBE Kft. – Aktualitások
 • BAT - Az EU dohánytermék-irányelvének hazai átültetése
 • PMI - Dohánytermékek kiskereskedelmi árát befolyásoló tényezők
 • Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - Tűzesetekkel kapcsolatos tájékoztató

Tekintettel arra, hogy a szakmai képzési kötelezettség teljesítése körébe tartozóan számos tájékoztató információ elektronikus úton kerül megküldésre, ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes elektronikus levelezőrendszerek esetében, az ND Nonprofit Zrt. által kiküldött tájékoztató levelek automatikusan a „levélszemét – SPAM” kategóriába kerülhetnek. Ezen esetek az egyes levelező rendszerek sajátosságai okán fordulhatnak elő. A fogadó oldali beállítások megváltoztatására az ND Nonprofit Zrt.-nek nincsen lehetősége. Annak érdekében, hogy a jövőbeni tájékoztatások biztos megérkezzenek, javasoljuk a „levélszemét – SPAM” mappa rendszeres ellenőrzését. Továbbá kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze az ND Nonprofit Zrt.-hez bejelentett Koncessziót Gyakorlói email címét. Amennyiben ezen email címe időközben megváltozott, arról haladéktalanul értesítse az ND Nonprofit Zrt.-t a koncessziós szerződés szerinti adatváltozás-bejelentő lap kitöltésével, valamint postai úton történő megküldésével. Az adatváltozás-bejelentő lap elérhető az ND Nonprofit Zrt. weboldalán az alábbi címen:

http://nemzetidohany.hu/assets/AdatvaltozastBejelentoAdatlap_20130614.pdf

A megkötött koncessziós szerződés 38. pontja értelmében, a szakmai képzési kötelezettség sikeres teljesítését segítendő valamennyi Koncessziót gyakorló részére történő tájékoztatás kiküldése egyben a Koncesszió Jogosultnak történő kiküldésnek is minősül.

Az E-learning rendszer útján teljesítendő képzés elvégzésének bármely okból történő elmulasztása esetén a 2019. évi szakmai képzésre irányuló pályázati kötelezettségvállalását Koncesszióba adó nem teljesítettnek tekinti, amely a szerződés szerinti jelentős kötelezettség súlyos megszegése miatt a koncessziós szerződése megszűnését eredményezi!