Tájékoztató kijelöltek részére

Tájékoztatás a 2021. évi Országos Szakmai Képzésről

   I.Általános tájékoztatás

Az ND Nonprofit Zrt. felhívja valamennyi koncessziós szerződés és kijelölési okirat útján dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy (a továbbiakban: dohánytermék-kiskereskedő) figyelmét a szakmai képzési kötelezettség 2021. évi teljesítésére, amelyre vonatkozó bővebb információk jelen tájékoztató útján kerülnek közzétételre.

 

Az ND Nonprofit Zrt. előzetes tervezése alapján a képzés 2021. augusztus hónap során kezdődik. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy az ND Nonprofit Zrt. fenntartja magának a változtatás jogát a képzés tervezett indulási idejét illetően, ezért hangsúlyozzuk, hogy valamennyi dohánytermék-kiskereskedőt az ND Nonprofit Zrt. előzetesen e-mailben fog értesíteni a képzés indulásáról.

Hangsúlyozzuk, hogy a kurzusba csak akkor lehetséges belépni, ha a képzésre kötelezett besorolása megtörtént, erről az érintett tájékoztatót elektronikus úton megkapta és a pontos képzési díjat határidőn belül az ND Nonprofit Zrt. részére elutalta. Amennyiben ezen feltételek közül valamelyik nem áll fenn, akkor a képzési rendszerbe a belépés ugyan biztosított, de a 2021. évi kurzust nem tekintheti meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban Fdvtv.) 2019. december 15. napján megjelent módosítása értelmében annak 13. § (4a) bekezdése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. Vagyis a hivatkozott törvényi rendelkezés értelmében a 2020. évtől kezdődően minden dohánytermék-kiskereskedőnek kötelezően részt kell vennie, és el kell végeznie az ND Nonprofit Zrt. által megszervezett éves szakmai képzést.

Az E-learning képzési rendszer előnyei:

 • automatizált adminisztráció
 • nem igényel személyes megjelenést, így nincs utazási költség
 • a képzés egy 10 (tíz) naptári napos időtartamon belül bármikor teljesíthető, akár több részletben is
 • a képzés bármely internet kapcsolattal rendelkező számítógéppel teljesíthető
 • az oktatási anyagok a későbbiekben bármikor megtekinthetőek
 • a képzési igazolás elektronikusan kerül kiállításra, az bármikor letölthető
 • az oktatási anyag a Nemzeti Dohányboltban foglalkoztatottak számára is bemutatható

A 2016. évtől kezdődően a dohánytermék-kiskereskedők éves szakmai képzésének teljesítése E-learning rendszer keretében, azaz egy weblap alapú oktatási felületen elhelyezett oktatási anyag áttanulmányozása útján teljesíthető. Az ND Nonprofit Zrt. a dohánytermék-kiskereskedők személyes megjelenésével járó kötelező továbbképzést tehát nem szervez.  Így a 2021. év vonatkozásában a pályázati vállalás, valamint a törvényi kötelezettség kizárólag az online E-learning képzési rendszerben való részvétellel teljesíthető.

Az E-learning felület eléréséhez mindössze szabad internet kapcsolattal rendelkező számítógép és böngésző (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, stb.) program szükséges, ezáltal az online képzési rendszerben elhelyezett tananyag akár otthonról, akár a dohányboltból a programba belépve könnyen elsajátítható.

A kurzus sikeres teljesítését követően, az E-learning rendszerbe belépve, az érintettek részére továbbra is elérhetőek a képzési anyagok. Fontos, hogy az E-learning rendszerben elhelyezett tananyagok nem tölthetők le, azok kizárólag a rendszerbe való belépéssel hozzáférhetők.

    II. Képzési felület elérhetősége

Az E-learning rendszerbe az alábbi oldalon léphetnek be: http://kepzes.nemzetidohany.hu

   III.   Kapcsolattartás módja

Az ND Nonprofit Zrt. egy képzési kurzust szervez, melyről részletes tájékoztatást fog küldeni elektronikus levél formájában a dohány-kiskereskedők ND Nonprofit Zrt.-hez bejelentett elektronikus levelezési címére.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzésben érintettek korábban rögzített felhasználó neve, valamint beállított jelszava az idei képzési évben sem változott meg, így az online képzési felületre továbbra is azon adatokkal léphetnek be, amelyekkel a legutóbbi évben a képzést elvégezte. Amennyiben a képzésre kötelezett dohánytermék-kiskereskedő a korábban használt felhasználónevére, vagy jelszavára nem emlékszik, a képzési oldalon lehetőség van új jelszót beállítani, vagy az adott felhasználónevet  megkeresni.

http://kepzes.nemzetidohany.hu/login/forgot_password.php

Azon dohánytermék-kiskereskedők, akik a 2021. évben első alkalommal végzik el az E-learning felületen a képzést, mert a 2020-2021. évben öröklés útján váltak Koncesszió Jogosulttá, vagy új kijelölési okirattal rendelkeznek, esetleg megváltozott a nevük az elmúlt időszakban, és a névváltozás az ND Nonprofit Zrt. részére bejelentésre került, a képzési felületre történő belépéshez az adatokat a kurzus indulása előtt az ND Nonprofit Zrt. részére korábban bejelentett e-mail címre megküldött rendszerüzenetben kapják majd meg.

Tekintettel arra, hogy a szakmai képzési kötelezettség sikeres teljesítéshez szükséges információk elektronikus úton kerülnek megküldésre, ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes elektronikus levelezőrendszerek esetében, az ND Nonprofit Zrt. által kiküldött tájékoztató levelek automatikusan a „levélszemét – SPAM” kategóriába kerülhetnek. Ezen esetek az egyes levelező rendszerek sajátosságai okán fordulhatnak elő. A fogadó oldali beállítások megváltoztatására az ND Nonprofit Zrt.-nek nincsen lehetősége. Annak érdekében, hogy a jövőbeni tájékoztatások biztos megérkezzenek, javasoljuk a „levélszemét – SPAM” mappa rendszeres ellenőrzését.

Az előzőekben leírtakhoz kapcsolódva felhívjuk valamennyi képzésben részt vevő dohánytermék-kiskereskedő figyelmét arra, hogy feltétlenül ellenőrizze az ND Nonprofit Zrt.-hez bejelentett Koncessziót gyakorlói, vagy kijelölti email címétAmennyiben ezen email cím időközben megváltozott, arról haladéktalanul értesíteni kell az ND Nonprofit Zrt.-t az adatváltozás-bejelentő lap kitöltésével, valamint annak postai úton történő megküldésével.

A koncessziós jogosultsággal rendelkezők adatlapja innen tölthető le: https://nemzetidohany.hu/uzemeltetoknek/koncessziojogosult-gyakorlo/nyomtatvanyok-2/adatvaltozas-bejelento-adatlap

A kijelölési okirattal rendelkezők adatlapja innen tölthető le: https://nemzetidohany.hu/uzemeltetoknek/kijelolt/nyomtatvanyok-5/teszt

Felhívjuk a figyelmet, hogy a koncessziós szerződés 38. pontja értelmében valamennyi a Koncessziót gyakorló részére történő tájékoztatás – így jelen esetben a képzési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan megküldött valamennyi tájékoztatásnak a – kiküldése egyben a Koncesszió Jogosultnak történő kiküldésnek is minősül.

    IV. Képzési díj megfizetése

Ahhoz, hogy a dohánytermék-kiskereskedő a 2021. évi szakmai képzésen részt tudjon venni, és így az E-learning rendszer keretében teljesíteni tudja a szakmai képzésre irányuló törvényi kötelezettségét, szükséges a képzés díját, 6.350 forintot (5.000,-Ft + ÁFA) banki átutalással az ND Nonprofit Zrt. Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00329613-00000055 számlaszámára maradéktalanul befizetni. A képzés díját minden dohánytermék-kiskereskedőnek egyszer kell megfizetnie akkor is, ha több dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkezik. Továbbá akkor is egyszer kell a képzési díjat megfizetni, ha a koncessziós szerződéssel rendelkező dohánytermék-kiskereskedő Kijelölési Okirat alapján kijelöltként is végez dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet.

Az induló kurzuson való részvétel feltétele, hogy az arról szóló tájékoztató levélben meghatározott fizetési határidőig a fent megjelölt képzési díj hiánytalanul beérkezzen az ND Nonprofit Zrt. fent hivatkozott számlaszámra. Az átutalásnál a közlemény rovatba – a pontos beazonosíthatóság érdekében a következőket kell feltétlenül feltüntetni:

 • Koncessziós szerződéssel rendelkezők a Koncesszió Jogosult nevét és adóazonosító számát,
 • Kijelölési Okirattal rendelkezők a Kijelölt nevét és adószámát,
 • Koncessziós szerződéssel és Kijelölési Okirattal rendelkezők a Koncesszió Jogosult nevét és adóazonosító számát.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képzési díjat kizárólag a fent megjelölt, képzési díj fogadására létrehozott, számlaszámra, a leírtak pontos betartása mellett kell átutalni. Továbbá a képzési díjat kizárólag azt követően kell átutalni, amint erről személyre szóló értesítés érkezik a képzésre kötelezett email címére.

Amennyiben a képzési díj:

 • határidőn túl kerül utalásra, a szakmai képzésen való részvétel nem lehetséges.
 • nem pontos összegű utalása esetén

o   a képzés díjától, 6.350 Ft-nál kevesebb összeg került átutalásra, akkor a képzési díj hiányzó részét a képzés díjának befizetési határidején belül kell elutalni. Amennyiben a képzési díj hiányzó része határidőn belül nem kerül átutalásra, a befizetett kevesebb összeg visszautalásra kerül a befizető  számlára, így a szakmai képzésen való részvétel nem lehetséges.

o   a képzés díjánál, 6.350 Ft-nál magasabb összeg került átutalásra, akkor az ND Nonprofit Zrt. a képzési díjon felüli részt visszautalja arra a bankszámlára, amelyről a képzés díja érkezett.

 • befizetett teljes összegű képzés díja nem jár vissza

o   azoknak, akik a képzés díját befizették ugyan a megadott számlaszámra, de E-learning rendszer keretében nem teljesítették a kurzust, azaz nem szerezték meg a részvételről szóló igazoló igazolást,

o   dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságuk a képzési díj átutalását követően szűnt meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kurzusba való belépés lehetősége csak azon személyek számára nyílik meg, akik a képzés díját pontosan és határidőn belül az ND Nonprofit Zrt. részére elutalták és ez alapján a kurzusba besorolásra kerültek, valamint az erről szóló tájékoztatást elektronikus úton megkapták. Amennyiben ezen feltételek közül valamelyik nem áll fenn, akkor a képzési rendszerbe ugyan biztosított a belépés lehetősége, de a képzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges kurzus nem tekinthető meg és az abban szereplő oktatási anyagok nem olvashatóak.

 V. Képzési folyamat:

A szakmai képzés megindításáról, annak teljesítéséről és a jelentkezés módjáról valamennyi dohánytermék-kiskereskedő előzetes tájékoztató levelet fog kapni az ND Nonprofit Zrt.-hez bejelentett email címére (továbbiakban: email címére).

Abban az esetben, ha az előzetesen e-mailben megküldött díjbekérő levél alapján díjfizetési kötelezettség határidőben és hiánytalanul teljesítésre került, akkor a kurzus indulását megelőző 2 (kettő) munkanapon belül egy beiratkozási rendszerüzenet fog kiküldésre kerülni a képzési díjat befizető dohánytermék-kiskereskedő e-mail címére. Ez a rendszerüzenet ismételten tájékoztatást ad az E-learning oktatási felület elérhetőségéről.

Fenti tájékoztató e-mailt követően, a kurzus indulását megelőző naptári napon a dohánytermék-kiskereskedő e-mail címére kiküldésre kerül egy kurzus megindítására felhívó rendszerüzenet, amely emlékezteti a dohánytermék-kiskereskedőt arra, hogy a következő naptól lehetősége van elkezdeni az online kurzust a korábban kapott felhasználónév és jelszó használatával.

A kurzus teljesítésére rendelkezésre álló időtartam félidejében a képzési kurzusba besorolt, de még a kurzust nem teljesítők részére emlékeztető rendszerüzenet kerül e-mailben kiküldésre.

A kurzus sikeres teljesítése esetén, arról névre szóló igazolás kerül kibocsátásra az E-learning rendszerben, melyről a kurzusba besorolt e-mail útján megküldött rendszerüzenetben kerül tájékoztatásra. Az igazolást a dohánytermék-kiskereskedőnek lehetősége van kinyomtatni, vagy a saját számítógépére lementeni. Bár az igazolás kinyomtatása vagy lementése már nem feltétele a képzés teljesítésének, de annak érdekében, hogy a kiállított igazolás meglegyen, javasolt annak kinyomtatása, vagy lementése.  Az ND Nonprofit Zrt. az igazolást sem postai úton, sem elektronikus levél formájában nem küldi meg a képzésben részt vevő dohánytermék-kiskereskedők részére.

A kurzust nem teljesítők szintén e-mailben megküldött rendszerüzenetben kerülnek tájékoztatásra a kurzus nem teljesítéséről.

Az E-learning alapú szakmai képzést természetesen évente mindössze egyszer kell elvégezniük azoknak a dohánytermék-kiskereskedőknek is, akik több koncessziós szerződéssel és/vagy kijelölési okirattal is rendelkeznek.

 VI.     Képzési kötelezettség teljesítési módja:

A kurzus valamennyi oktatási anyag teljes megtekintésével végezhető el, amelyre az ND Nonprofit Zrt. minden kurzus esetében, 10 (tíz) naptári napos időtartamot biztosít, mely a kurzus indulásának napjától számítandó, ezen határidőbe beleértendő a kurzus megnyílásának napja is. A kurzus teljesítése mindössze néhány órát vesz igénybe.

Abban az esetben, ha a képzésen részt vevő dohánytermék-kiskereskedő az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyagot nem tudja egyszeri alkalommal áttanulmányozni, akkor a kurzus 10 (tíz) naptári napos időtartamán belül tetszőleges alkalommal és időpontban beléphet az E-learning rendszerbe, és az oktatási anyagok olvasását ott folytathatja, ahol az előző alkalommal való belépéskor azt abbahagyta.

Az E-learning rendszer használatához a leírást, valamint a segédletet megtalálhatja mind az E-learning felületen, mind az ND Nonprofit Zrt. weboldalán.

https://nemzetidohany.hu/uzemeltetoknek/koncessziojogosult-gyakorlo/szakmai-kepzes/kepzesi-rendszer-felhasznaloi-kezikonyv

A kurzus az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyag átolvasásával és meghallgatásával teljesíthető, az alábbiak figyelembevételével:

 • A kurzus teljesítése során mindig figyelmesen el kell olvasni az utasításokat és pontosan követni azokat.
 • Az adott oldalról kizárólag minden előírt mezőre történő rákattintás, valamint minden előírt utasítás elvégzése után lehet továbblépni
 • Az egyes oldalak olvasásához és meghallgatásához minimális idő került megállapításra, melynek leteltéig a következő oldalra nem lehet továbblépni.

 

Az oktatási anyagok témakörei a következők:

 • ND Nonprofit Zrt.

           (i) Jogi és ellenőrzési tudnivalók

          (ii) Elektronikus készletnyilvántartás és árközzététel

 • NAV - Dohánygyártmányok kiskereskedelmét érintő jövedéki szabályok
 • Fogyasztóvédelmi előírások
 • MDKSZ - A szövetség szolgáltatóvá válása - Dohánybolti kommunikáció, avagy a cég arca
 • ODBE Kft. – Tájékoztatások
 • BAT - Az EU dohánytermék-irányelvének hazai átültetése
 • PMI - Dohánytermékek kiskereskedelmi árát befolyásoló tényezők / Ártalomcsökkentés
 • Imperial Tobacco Magyarország – Új jelölési, csomagolási követelmények a dohányipari termékek vonatkozásában
 • Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság - Tűzesetekkel kapcsolatos tájékoztató

 

VII.     Figyelmeztetés

Végezetül felhívjuk valamennyi dohánytermék-kiskereskedő figyelmét, hogy a fenti módon biztosított E-learning rendszer útján teljesítendő képzés elvégzésének bármely okból történő elmulasztása esetén a 2021. évi szakmai képzésre irányuló törvényi kötelezettsége nem teljesítettnek minősül!