Közös megegyezéssel

Tájékoztatás koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez

A MAGYAR KÖZLÖNY 2014. december 23. napján megjelent és 2014. évi 183. számában közzétételre került a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló 2014. évi XCVI. törvény. A törvénymódosítás 2015. január 07. napján hatályba lépett 8. § (5) bekezdése eredményeként lehetővé vált a koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetés az alábbiak szerint:

„Az (1) bekezdésben meghatározott személy jogosult arra, hogy – a forgalmi adatok függvényében vagy a dohánytermék-kiskereskedőelőterjesztésére – a koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezze, illetve erről a jogosulttal megállapodást kössön.”

A hivatkozott törvényi rendelkezést az annak hatályba lépését követően kötött koncessziós szerződések 33. pontja az alábbiak szerint tartalmazza:

„A szerződést kötő felek együttes nyilatkozattal a jelen szerződést az Fdvtv. 8. § (5) bekezdésében foglaltak szerint jogosultak közös megegyezéssel megszűntetni azzal, hogy az erre irányuló megállapodás hatálybalépéséig a Jogosult és a Koncessziót gyakorló köteles ellátási kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tenni.”

A koncessziós szerződés, valamint a törvény hivatkozott rendelkezése értelmében a Jogosult és a Koncessziót Gyakorló a koncessziós szerződés fennállása alatt bármikor jogosult együttesen, írásban kezdeményezni a koncesszió szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetését.

Ezen kérelem kizárólag együttesen és írásban tehető meg, melyre vonatkozó formanyomtatvány ide kattintva letölthető le.

A közös megegyezéssel történő megszűnésre vonatkozó kérelmeket az ND Nonprofit Zrt., a Koncesszióba adó döntése értelmében minden esetben meg kell, hogy vizsgálja. Csak azon kérelmek kerülnek elfogadásra, melyeknél:

  • a kérelmező Koncessziót Gyakorlónak a kérelme elbírásakor nem áll fent a Koncesszióba Adó irányába koncessziós díj, vagy kötbér tartozása
  • a kérelemmel érintett település vonatkozásában a koncessziós szerződés megszűnésével a település ellátása továbbra is biztosított marad, vagyis a megszűnő koncessziós szerződésen felül van még további élő szerződés az adott településen

A kérelem elfogadását követően a megszüntető megállapodást először a Jogosult, Koncessziót Gyakorló írja alá, végül pedig a Koncesszióba adó. A valamennyi érintett fél által aláírt megszüntető megállapodást az ND Nonprofit Zrt. postai úton küldi meg Jogosult, Koncessziót gyakorló részre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közös megegyezéssel történő szerződés megszűnés esetén mindaddig ellátási kötelezettség áll fent a Jogosult és Koncessziót Gyakorló esetében, amíg a szerződés meg nem szűnik, vagyis azt valamennyi érintett fél aláírta, tehát a megszűnésre vonatkozó nyilatkozat megtétele és megküldése még nem ad mentességet a szerződés 11. pontja szerinti ellátási kötelezettség alól.

A megkötött koncessziós szerződés 11. pontja értelmében a Jogosultat ún. ellátási kötelezettség terheli a megkötött koncessziós szerződéssel érintett területen. Ennek keretében a Jogosult köteles a szerződés hatálya alatt legalább a Pályázatában vállalt időtartamban, ilyen vállalás hiányában legalább hetente minimum 5 (öt) napon, naponta minimum 4 (négy) órán át a Területen a dohánytermékek folyamatos elérhetőségét biztosítani (azaz az általa üzemeltetett dohányboltot nyitva tartani, illetve a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni). Amennyiben a Jogosult az ellátási kötelezettségét a nyitva tartást tekintve nem teljesíti a fent leírtak szerint legalább 5 (öt) napon keresztül, úgy ezt követően (a 6. naptól kezdődően) minden egyes szerződésszegéssel érintett nap után köteles a Koncesszióba adó részére és felhívására 10.000 Ft/nap (napi tízezer forint) kötbért megfizetni azzal, hogy a 30. naptól Koncesszióba Adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A koncessziós jogosultság egy naptári éven belül összesen 60 napot meghaladó időtartamban történő nem gyakorlása a szerződés megszűnését eredményezi.

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI.7.) Kormányrendelet 2013. november 30. napján hatályba lépett rendelkezései értelmében a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenység végzésének szüneteltetését az engedélyt kiadó vámhatóságtól lehet kérni. A szüneteltetést a már kiadott engedély hatálya alatt a dohánytermék-kiskereskedő legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb 6 hónapos időtartamra kérhető.

A szüneteltetésre vonatkozó engedély akkor adható meg a vámhatóság részéről, ha a szüneteltetési kérelemmel érintett településen a szüneteltetést kérő dohánytermék-kiskereskedőn kívül legalább egy dohánytermék-kiskereskedő gyakorolja a tevékenységét.

Amennyiben a vámhatóság a kérelemnek helyt ad, a kérelmező – a határozat kézhezvételét követően – a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet a határozatban megjelölt időtartamban szüneteltetheti. A vámhatóság által kiadott szüneteltetési engedély a dohánytermék-kiskereskedőt nem mentesíti a koncessziós szerződésben meghatározott, koncessziós díj fizetésére vonatkozó kötelezettség alól. A szüneteltetésre vonatkozó határozatban megjelölt időtartam elteltével a dohánytermék-kiskereskedő köteles a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységét a koncessziós szerződésben foglaltaknak megfelelően folytatni.

Vagyis a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységnek a közös megegyezéssel történő megszüntetési kérelemnek az elbírálása és a megállapodás aláírása alatti szüneteltetésére vonatkozó igény esetén – a fent hivatkozott kormányrendelet alapján – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon megyei igazgatósága részére szükséges benyújtani az erre irányuló kérelmet, mely az érintett Nemzeti Dohánybolt működési engedélyét kiadta.

Amennyiben a vámhatóság a szüneteltetésre vonatkozó kérelmének a jogszabály adta jogi lehetőség keretében helyt ad, úgy kizárólag a határozatban megjelölt időtartamon belül az ellátási kötelezettség nem áll fent és a dohánytermék-kiskereskedelemi jogosultság nem gyakorlása miatt a Koncesszióba adó nem érvényesítheti a kötbérfizetéssel kapcsolatos igényét. Annak érdekében, hogy az ND Nonprofit Zrt. értesülhessen arról, hogy a vámhatóság milyen időszak vonatkozásában adott helyt a szüneteltetésre vonatkozó kérelemnek, szükséges a vámhatóság által meghozott helyt adó határozat másolati példányát annak kézhezvételét követő legkésőbb 5 munkanapon belül az ND Nonprofit Zrt. részére megküldeni.