Rendes felmondás

 

Tájékoztatás koncessziós szerződés rendes felmondással történő megszűntetéséhez

Jelen tájékoztatással kívánunk kellő információt nyújtani, a koncessziós szerződések rendes felmondással történő megszűnésével kapcsolatban.

A megkötött koncessziós szerződés 33. pontja értelmében: „A Jogosult és a Koncessziót Gyakorló együttes nyilatkozattal a jelen szerződést írásban bármikor jogosultak 6 hónapos felmondási idővel, rendes felmondással felmondani azzal, hogy a felmondási idő alatt is köteles ellátási kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tenni.”

A koncessziós szerződés hivatkozott rendelkezése értelmében a Jogosult és a Koncessziót Gyakorló a koncessziós szerződés fennállása alatt bármikor jogosult egyoldalúan együttes nyilatkozatával a szerződés rendes felmondással történő megszűntetését kérni. Ezen kérelem kizárólag együttesen és írásban tehető meg, melyre vonatkozó formanyomtatvány ide kattintva tölthető le.

A koncessziós szerződés szerinti 6 hónapos felmondási idő a felmondási nyilatkozatnak az ND Nonprofit Zrt.-hez való - postai úton történő - beérkezésétől számítandó.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megkötött koncessziós szerződés 33. pontjának azon rendelkezésére, miszerint a felmondási idő 6 hónapos időtartama alatt is ellátási kötelezettség terheli a Jogosultat és Koncessziót Gyakorlót. A megkötött koncessziós szerződés 11. pontja értelmében a Jogosultat ún. ellátási kötelezettség terheli a megkötött koncessziós szerződéssel érintett területen. Ennek keretében a Jogosult köteles a szerződés hatálya alatt legalább a Pályázatában vállalt időtartamban, ilyen vállalás hiányában legalább hetente minimum 5 (öt) napon, naponta minimum 4 (négy) órán át a Területen a dohánytermékek folyamatos elérhetőségét biztosítani (azaz az általa üzemeltetett dohányboltot nyitva tartani, illetve a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni). Amennyiben a Jogosult az ellátási kötelezettségét a nyitva tartást tekintve nem teljesíti a fent leírtak szerint legalább 5 (öt) napon keresztül, úgy ezt követően (a 6. naptól kezdődően) minden egyes szerződésszegéssel érintett nap után köteles a Koncesszióba Adó részére és felhívására 10.000 Ft/nap (napi tízezer forint) kötbért megfizetni azzal, hogy a 30. naptól Koncesszióba Adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A koncessziós jogosultság egy naptári éven belül összesen 60 napot meghaladó időtartamban történő nem gyakorlása a szerződés megszűnését eredményezi.

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI.7.) Kormányrendelet 2013. november 30. napján hatályba lépett rendelkezései értelmében a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenység végzésének szüneteltetését az engedélyt kiadó vámhatóságtól lehet kérni. A szüneteltetést a már kiadott engedély hatálya alatt a dohánytermék-kiskereskedő legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb 6 hónapos időtartamra kérhető.

A szüneteltetésre vonatkozó engedély akkor adható meg a vámhatóság részéről, ha a szüneteltetési kérelemmel érintett településen a szüneteltetést kérő dohánytermék-kiskereskedőn kívül legalább egy dohánytermék-kiskereskedő gyakorolja a tevékenységét.

Amennyiben a vámhatóság a kérelemnek helyt ad, a kérelmező – a határozat kézhezvételét követően – a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet a határozatban megjelölt időtartamban szüneteltetheti. A vámhatóság által kiadott szüneteltetési engedély a dohánytermék-kiskereskedőt nem mentesíti a koncessziós szerződésben meghatározott, koncessziós díj fizetésére vonatkozó kötelezettség alól. A szüneteltetésre vonatkozó határozatban megjelölt időtartam elteltével a dohánytermék-kiskereskedő köteles a dohánytermék-kiskereskedelemi tevékenységét a koncessziós szerződésben foglaltaknak megfelelően folytatni.

Vagyis a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységnek a 6 hónapos felmondási idő alatti szüneteltetésére vonatkozó igénye esetén – a fent hivatkozott kormányrendelet alapján – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal azon megyei igazgatósága részére szükséges benyújtani az erre irányuló kérelmet, mely az érintett Nemzeti Dohánybolt működési engedélyét kiadta.

Amennyiben a vámhatóság a szüneteltetésre vonatkozó kérelmének a jogszabály adta jogi lehetőség keretében helyt ad, úgy kizárólag a határozatban megjelölt időtartamon belül az ellátási kötelezettség nem áll fent és a dohánytermék-kiskereskedelemi jogosultság nem gyakorlása miatt a Koncesszióba Adó nem érvényesítheti a kötbérfizetéssel kapcsolatos igényét. Annak érdekében, hogy az ND Nonprofit Zrt. értesülhessen arról, hogy a vámhatóság milyen időszak vonatkozásában adott helyt a szüneteltetésre vonatkozó kérelemnek, szükséges a vámhatóság által meghozott helyt adó határozat másolati példányát annak kézhezvételét követő legkésőbb 5 munkanapon belül az ND Nonprofit Zrt. részére megküldeni.