Rendkívüli felmondás

 

Általános tájékoztatás koncessziós szerződések rendkívüli felmondásához

A koncessziós szerződésben foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Koncesszióba Adó jogosult a koncessziós szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni.

A koncessziós szerződés ezen az egyes szerződésszegéshez rendelet megszűnési okokat két csoportba sorolja. Így az objektív szerződésszegő okok esetében a Koncesszióba Adó mérlegelési lehetőség nélkül köteles a szerződésszegés bekövetkeztének időpillanatával megszűntetni a koncessziós szerződés, míg a szubjektív szerződésszegő okok esetében a Koncesszióba Adó jogosult mérlegelni a rendkívüli felmondás alkalmazását illetően.

 1. Szubjektív megszűnés

Esetei:

 • Koncessziós társaság alapító okiratának nem megfelelősége a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (Ktv.) 17. § (2) bekezdése alapján;
 • a koncessziós szerződést aláíró az aláírástól számított kilencven napon belül nem alapít saját részvételével belföldi székhelyű gazdasági társaságot;
 • Jogosult és/vagy a Koncessziót gyakorló a jelen szerződés szerinti valamely jelentős kötelezettségét (különös tekintettel a pályázatában beadott nyilatkozatokban vállalt nyitvatartási, foglalkoztatási stb. kötelezettségeire) súlyosan megszegi és a szerződésszegést nem orvosolja a Koncesszióba adó írásbeli – 15 (tizenöt) napos póthatáridőt tartalmazó – felszólítása ellenére sem;
 • a Jogosultnak és/vagy a Koncessziót gyakorlónak a pályázati eljárás során vagy a jelen szerződésben tett bármely nyilatkozata utóbb valótlannak bizonyul;
 • ellátási kötelezettség nem megfelelő teljesítése;
 • Jogosulttal vagy Koncessziót gyakorlóval szemben a Kiírásban rögzített kizáró okok bármelyike felmerül;
 • koncessziós társaságban tagsági jogviszony változása ND jóváhagyás nélkül.

 

Megszűnés ideje:

A felmondásról szóló tájékoztatásnak a Jogosult/Koncessziót gyakorló általi kézhezvételtől hatályos.

     II. Objektív megszűnés

Esetei:

 • szerződés határozott időtartamának lejárta;
 • választott működési formához szükséges feltételek meglétének hiánya, a koncessziós szerződés Jogosulti aláírásától számított 60 (hatvan) napon belül;
 • Koncessziót gyakorló gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése;
 • Jogosult tagi minősége a Koncessziót gyakorló gazdasági társaságban megszűnt;
 • Jogosult felelőssége a Koncessziót gyakorló gazdasági társaságban korlátozottá válik;
 • vámhatósági engedélynek az ND Nonprofit Zrt. részére történő megküldésének elmulasztása;
 • vámhatósági engedély jogerős visszavonása;
 • tevékenység meg nem kezdése a koncessziós szerződés aláírását követő hat hónapon belül;
 • jogosultság egy éven belül 60 (hatvan) napon túli nem gyakorlása;
 • Koncessziót gyakorló az adatszolgáltatási kötelezettségnek alapos ok nélkül nem tesz eleget egy hónapon belül legalább 5 (öt) napon keresztül;
 • Jogosult elhalálozása esetén amennyiben az örökös(ök) a tevékenység folytatására vonatkozó igényük fennállása esetén a szükséges igazolási és bejelentési kötelezettségeiknek a szerződésben előírt határidőn belül nem tesznek eleget.
 • A koncessziós díj kétszeri póthatáridő-tűzését követő 15 (tizenöt) napon belül sem kerül hiánytalanul igazolható módon megfizetésre;;
 • A Koncessziós szerződést aláíró a dohánytermék kiskereskedelmi jogosultságot nem egyéni vállalkozóként, vagy nem olyan gazdasági társaság útján gyakorolja, amelyben legalább a koncesszió jogosultja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért.

Megszűnés ideje:

A megszüntetésre okot adó esemény bekövetkeztétől hatályos.