Működési formaváltás

Tájékoztatás a koncessziós szerződésben vállalt működési formaváltás iránti kérelem vonatkozásában

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 2019. december 15. napján megjelent módosítása értelmében a 13. § (11) bekezdésben foglaltak alapján lehetőség nyílt a korábbi, pályázatban vállalt működési forma módosítására, azaz egyéni vállalkozói működési forma gazdasági társasággá történő átalakulására.

Hangsúlyozzuk, hogy az Fdvtv. értelmében kizárólag egyéni vállalkozásból gazdasági társasággá történő átalakulás kérelmezhető, azzal a feltétellel, hogy az újonnan megalakuló társaságban a Koncesszió Jogosult korlátlan felelősséggel tartozik az újonnan létrejövő társaság kötelezettségeiért. Tehát kizárólag Bt., vagy Kkt. társasági forma választható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha az átalakulás nem az Fdvtv. 13. § (11) bekezdésben megengedett módon történik, akkor az, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlását biztosító koncessziós szerződésnek (a továbbiakban: koncessziós szerződés) a jogellenes átalakulás napjával történő azonnali hatályú megszűnését eredményezi.

Az alábbiakban tájékoztatjuk a pályázatban vállalt és a koncessziós szerződés szerinti működési forma módosítására irányuló kérelem benyújtásának feltételeiről, valamint ezen kérelmek elbírálásáról.

I. Kérelem benyújtása 

Ki jogosult benyújtani?

 • Kizárólag egyéni vállalkozási formában működő dohánytermék- kiskereskedelmi jogosultság Koncesszió Jogosultja és Gyakorlója jogosult működési formaváltásra irányuló kérelmet együttesen benyújtani (a továbbiakban: Kérelmező).

 

Milyen módon nyújtható be?

A kérelem kizárólag az alábbiak szerint:

 • az ND Nonprofit Zrt. által közzétett és ide kattintva elérhető formanyomtatvány kitöltésével,
 • írásban,
 • postai úton az ND Nonprofit Zrt. 1398 Budapest, Pf.: 562. címére megküldve,
 • a Koncesszió Jogosult és Koncessziót Gyakorló együttes - teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt - aláírásával ellátva nyújtható be

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a működési forma módosítására vonatkozó kérelem, csak abban az esetben fogadható el, ha az az összes a Koncessziót Gyakorló által kezelt koncessziós szerződés vonatkozásában külön-külön egyidejűleg kerül benyújtásra. Vagyis, ha a Kérelmező több koncessziós szerződéssel rendelkezik, akkor a működési formaváltásra irányuló kérelmeket szerződésenként külön-külön kell egyidejűleg benyújtani. (pl.: Ha a Kérelmező 3 db koncessziós szerződéssel rendelkezik, akkor mind a 3 szerződésre vonatkozóan szükséges külön-külön önálló kérelmet egyidejűleg küldeni, ugyanakkor a kérelemhez csatolandó igazolások egy példányban történő benyújtása elegendő.)

II. A kérelem benyújtásának feltételei

Kérelmet kizárólag abban az esetben jogosult a Kérelmező előterjeszteni, ha:

 • a Kérelmező szerepel az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában,
 • annak benyújtásakor nem áll fenn a Kérelmezőnek sem élő, sem már megszűnt koncessziós szerződésből eredő koncessziós díj vagy kötbér tartozása, valamint sem élő, sem már megszűnt feljogosításból eredő jogosultsági díj tartozása a Magyar Állammal szemben (Kérelmező erről a kérelem benyújtásával nyilatkozik);
 • a kérelem benyújtásakor nincs a Kérelmezővel szemben a Magyar Állam, mint jogosult javára indított fizetési meghagyási eljárás folyamatban (Kérelmező erről a kérelem benyújtásával nyilatkozik);
 • a Kérelmező esetében nem áll fenn 30 (harminc) napon túl-lejárt, állami adóhatóság által behajtandó köztartozás, vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozás vagy adók módjára behajtható tartozás (Kérelmező köteles a kérelem mellékleteként becsatolni a benyújtást megelőző 30 napnál nem régebbi, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított együttes nemleges adóigazolást eredeti példányban);
 • a Kérelmezővel szemben a lakóhelye/székhelye szerinti önkormányzat nem tart nyilván vele szemben egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettség nem teljesítéséből eredő tartozást (Kérelmező köteles a kérelem mellékleteként becsatolni a lakóhelye/székhelye szerint illetékes önkormányzat által, a kérelem benyújtását megelőző 30 napnál nem régebben kiállított nemleges adóigazolást eredeti példányban);
 • a Kérelmező vállalja, hogy az átalakuláshoz szükséges feltételeket az Fdvtv. 13. § (11) bekezdés szerinti szüneteltetés megkezdését követő 3 (három) hónapon belül, azaz a szüneteltetés időtartama alatt, maradéktalanul teljesíti és az átalakulást ezen időtartamon belül hiteles cégkivonattal igazolja (Kérelmező erről a kérelem benyújtásával nyilatkozik);
 • a Kérelmező hitelt érdemlően igazolja a személyazonosságát, (Kérelmező köteles a kérelem mellékleteként becsatolni a személyi igazolvány (vagy személyazonosításra alkalmas egyéb fényképes igazolvány, azaz útlevél, új típusú fényképes vezetői engedély is elfogadható), lakcímkártya és adókártya másolatát);
 • a Kérelmező vállalja a pályázati vállalásában foglaltak megtartását és a szerinti további működését az új működési forma során. (Kérelmező erről a kérelem benyújtásával nyilatkozik)

 

III. Kérelem elbírálása

A közös megegyezéssel történő, működési formaváltásra irányuló kérelmeket az ND Nonprofit Zrt.-hez kell az I. és II. pontban leírtak szerinti előterjeszteni, mely kérelmekről a Koncesszióba adó jogosult dönteni.   

Az ND Nonprofit Zrt. a kérelem beérkezését követően megvizsgálja, hogy a kérelem megfelel-e az előzőekben leírt feltételeknek. Kizárólag olyan kérelem kerül elfogadásra, amely a Koncesszióba adó által előírt, feltételeknek formailag és tartalmilag egyaránt megfelel. 

Amennyiben a beküldött kérelem nem felel meg a feltételeknek, az ND Nonprofit Zrt. a kérelmet elutasítja.  

Kérelem elutasításának lehetséges okai:

 • a Kérelmező nem, vagy megszűnt státusszal szerepel az egyéni vállalkozók közhiteles nyilvántartásában,
 • nem az ND Nonprofit Zrt. által közzétett formanyomtatványon történt a kérelem benyújtása,
 • hiányosan, vagy hibásan kitöltött kérelem,
 • a közzétett formanyomtatvány szerinti kérelmet a Koncesszió Jogosult és a Koncessziót Gyakorló nem együttesen - teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglaltan - aláírva nyújtotta be,
 • több koncessziós jogosultság esetében nem minden szerződés esetében kerül egyidejűleg megküldésre a kérelem,
 • Kérelmezőnek élő, vagy már megszűnt koncessziós szerződésből eredő koncessziós díj, vagy kötbér tartozása van, valamint élő, vagy már megszűnt feljogosításból eredő jogosultsági díj tartozása a Magyar Állammal szemben,
 • a Kérelmezővel szemben 30 (harminc) napon túli-lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozás, vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozás vagy adók módjára behajtható tartozása áll fenn,
 • a Kérelmezővel szemben, a lakóhelye/székhelye szerinti önkormányzat által nyilvántartott egy évnél régebben lejárt adófizetési kötelezettség nem teljesítéséből eredő tartozása áll fenn,
 • a Kérelmező személyazonosságát, hitelt érdemlően nem igazolja,
 • a kérelemhez szükséges mellékletek nem kerültek megküldésre,
 • amennyiben a Kérelmező nyilatkozata valótlannak bizonyul.

 

IV. A kérelem pozitív elbírálását követő teendők

A benyújtott kérelem megvizsgálását követően, annak a pozitív elbírálásáról (formaváltáshoz való hozzájárulás) és az átalakulás további menetéről az ND Nonprofit Zrt. írásban tájékoztatja a Kérelmezőt. 

A Kérelmező, az ND Nonprofit Zrt. által a formaváltáshoz való hozzájárulásról szóló tájékoztatásnak az igazolt kézhezvételét követően kezdheti meg az átalakulás folyamatát.

Tekintettel arra, hogy egyéni vállalkozó egyidejűleg nem lehet gazdasági társaság korlátlan felelősséggel rendelkező tagja, ezért első lépésként a Kérelmezőnek meg kell szüntetni az egyéni vállalkozói jogviszonyát.

Az egyéni vállalkozás megszűnését követően létre kell hozni egy új gazdasági társaságot, melyben:

 • a nyertes pályázó személyének, illetve örökléssel már érintett koncessziós jogosultságok esetében a jogosulti örökös személyének (Koncesszió Jogosult) a társaság korlátlanul felelős tagjának kell lennie (Kérelmező köteles ehhez kapcsolódóan benyújtani a következő dokumentumokat: létesítő okirat, cégkivonat, cégjegyzésre jogosult által aláírt aláírási címpéldány),
 • a létesítő okiratba a tevékenységi körök között tevékenységként a „4726’08 Dohányáru-kiskereskedelem” tevékenységi kört fel kell tüntetni (ennek igazolására a Kérelmező köteles a cégkivonatot benyújtani),
 • a létesítő okiratba bele kell foglalni a társaság tagjainak olyan tartalmú nyilatkozatát, amelyben kötelezik magukat, hogy a koncessziós szerződés tartalmát érintően, azzal ütközően nem fogják a későbbiekben módosítani a létesítő okiratot (ennek igazolására a Kérelmező köteles benyújtani a létesítő okiratot),
 • biztosítani kell a Koncesszió Jogosult és a Koncessziót Gyakorló társaság valamennyi bankszámlájára vonatkozóan a számlavezető pénzintézet által záradékolt és az MNV Zrt. részére kiállított felhatalmazó levél meglétét, amennyiben a Koncesszió Jogosult esetében a már meglévő felhatalmazó levélen még a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium van feltűntetve, akkor kérjük ezen felhatalmazó levélnek az ND Nonprofit Zrt. weboldalán közzétett tartalom szerinti újra benyújtását, mely már az MNV Zrt. részére került kiállítása. (Kérelmező köteles benyújtani, mely a koncessziós szerződés záradékolásának előfeltétele).

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a működési formaváltás kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő gazdasági társasággal hajtható végre:

 • a kérelem benyújtását követően került létrehozásra,
 • nem minősül Koncessziót Gyakorlónak a Kérelmező Koncesszió jogosulttól eltérő más Koncesszió jogosult által kezelt koncesszió esetében.

 

Vagyis nem fogadható el, ha különböző Koncesszió jogosultak egyidejűleg úgy kívánják a formaváltást véghezvinni, hogy egy azonos Koncessziót Gyakorló gazdasági társaságban kívánják közösen folytatni a koncesszió köteles tevékenységet. Úgyszintén az sem fogadható el, ha olyan gazdasági társaságban kívánja a Kérelmező a formaváltást követően a tevékenységét gyakorolni, melyben már más Koncesszió jogosult is gyakorolja koncesszió köteles tevékenységét. A FORMAVÁLTÁS NEM EREDMÉNYEZHETI TÖBB KONCESSZIÓS JOGOSULT ÁLTAL GYAKOROLT JOGOSULTSÁGOKNAK EGY KONCESSZIÓT GYAKORLÓN BELÜLI KONCENTRÁLÓDÁSÁT.

A gazdasági társaság fentiek szerint előírt létrehozását követően, a Kérelmezőnek minden az előzőekben felsorolt dokumentumot meg kell küldeni az ND Nonprofit Zrt. részére. Az ND Nonprofit Zrt. a beérkező dokumentumok teljességi és tartalmi vizsgálatát követően, amennyiben megállapítja azok megfelelősségét, akkor a cégadatokkal kitöltött koncessziós szerződést módosító záradékot aláírásra előkészíti és értesíti a Koncesszió Jogosultat, Koncessziót Gyakorlót annak aláírási lehetőségéről.  

A megfelelő személyes okmányok (személy azonosításra alkalmas okmányok: személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél; valamint lakcím kártya) és céges dokumentumok (cégkivonat, aláírási címpéldány, együttes cégjegyzés esetén a másik fél által adott meghatalmazás) bemutatását követően a az 5 (öt) példányban készült záradéknak a Koncesszió Jogosult és Koncessziót Gyakorló által történő együttes aláírása az ND Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati irodájában (1136 Budapest, Pannónia utca 35-37. fsz. 1.), előre egyeztetett időpontban történik.

Az EU 2018/574 végrehajtási rendelete alapján a záradék aláírásával egy időben kell kitölteni és cégszerűen aláírni gazdasági szereplő- és létesítmény-azonosító kódnyilvántartásba vételéhez szükséges kérelmet, mivel a formaváltás okán az új Koncessziót Gyakorlóra tekintettel új azonosító kód kiadása szükséges.

A Koncesszió Jogosult és Koncessziót Gyakorló által már aláírt záradék végül felterjesztésre kerül a Koncesszióba adó részére annak aláírása véget. A valamennyi szerződő fél által aláírt záradékból 2 (kettő) darab eredeti példány kerül postai úton megküldésre a Koncesszió Jogosult és Koncessziót Gyakorló részére.

A formaváltásra irányuló záradékot az alábbi esetekben nem készíti elő az ND Nonprofit Zrt.:

 • a Kérelmező nem hozza létre a Koncesszió Jogosult korlátlan tagi felelősségével az új koncessziós társaságot és nem nyújtja be az előírt dokumentumokat az ND Nonprofit Zrt. részére,
 • a benyújtott dokumentumok hiányosak, vagy nem megfelelőek,
 • az új koncessziós társaság nem felel meg az előzőekben írt kritériumoknak.

 

A formaváltásra irányuló záradék az alábbi esetben nem kerül aláírásra felterjesztésre a Koncesszióba adó részére:

 • a Koncesszió Jogosult és Koncessziót Gyakorló nem írja alá a záradékot.

 

V. Szüneteltetési engedély menete, időtartama:

Az átalakulás időtartamára az Fdvtv. 13. § (11) bek. 3 (három) hónap szüneteltetési időt engedélyez. A szüneteltetési engedélyt az ND Nonprofit Zrt. adja meg.

Az Fdvtv. által biztosított 3 (három) hónapos időtartamú szünetelés a kérelem pozitív elbírálásáról szóló tájékoztatónak a Kérelmező általi igazolt kézhezvételét követő naptól kezdődik és a működési formaváltást rögzítő koncessziós szerződés záradékában megjelölt koncessziót gyakorló gazdasági társaság nevére szóló vámhatósági működési engedély kiállításának napjával, de legfeljebb a 3 (három) hónapos szünetelés utolsó napjával végződik.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szünetelés időtartama alatt dohánytermékek kiskereskedelmi értékesítése nem végezhető és a szünetelés a koncessziós díj fizetésének kötelezettségét az alábbiak szerint módosítja:

A működési formaváltást követően a Koncessziót gyakorló egyéni vállalkozó részére - a vállalkozás megszűnésének időpontjával - helyesbítő számla kerül kiállításra, ily módon az egyéni vállalkozás megszűnésének napjáig időarányosan kerül kiszámlázásra a koncessziós díj összege, és ezzel egy időben az előzetesen megfizetett éves díjból eredő többlet visszautalásra kerül.

A formaváltás megtörténtét biztosító záradék aláírását követően a Koncessziót gyakorló betéti társaság létrejövetelének napjával kiszámlázásra kerül az adott évből még fennálló koncessziós díj.

A működési formaváltás okán engedélyezett szüneteltetés megkezdéséről az ND Nonprofit Zrt. tájékoztatja az érintett szerződés szerint területileg illetékes Vámhatóságot.

A szüneteltetési engedély megszűnik:

 • sikeres átalakulás esetén a valamennyi fél által aláírt koncessziós szerződés záradékában megjelölt koncessziót gyakorló gazdasági társaság nevére szóló vámhatósági működési engedély kiállításának napjával,
 • de legkésőbb a 3 (három) hónapos szünetelési időtartam leteltével.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Fdvtv.-ben biztosított és az ND Nonprofit Zrt. által engedélyezett szüneteltetés végével, beáll a koncessziós szerződés szerinti ellátási és forgalmi adatszolgáltatási kötelezettség, melynek elmulasztása esetén a Koncesszió Jogosultat és Koncessziót Gyakorlót kötbérfizetési kötelezettség terheli és végső soron az a koncessziós szerződés megszűnését is eredményezheti!

VI. Tevékenység megkezdése új működési formában:

Az aláírt záradék átvételét követően kezdheti meg a Koncesszió Jogosult és Koncessziót Gyakorló a különböző bejelentések megtételét:

 • A Vámhatóság felé meg kell tenni a megfelelő bejelentéseket a Koncessziót Gyakorló adataiban történt változásokról és kérelmezni kell a régi működési engedély módosítását, (az aláírt záradékkal igazolni szükséges a változás tényét a Vámhatóság felé). A Vámhatóság által a működési formaváltás okán módosított engedély másolatát haladéktalanul meg kell küldeni az ND Nonprofit Zrt. részére!
 • A készletnyilvántartó szoftver és a kasszarendszer üzemeltetője felé meg kell tenni a szükséges bejelentéseket a Koncessziót Gyakorló személyének megváltozásáról.
 • Egyéb kereskedelmi partnerek, beszállítók tájékoztatása, stb.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy A KÉRELEM BENYÚJTÁSA önmagában még NEM JOGOSÍTJA FEL a Kérelmezőt a koncessziós szerződésben vállalt MŰKÖDÉSI FORMA MEGVÁLTOZTATÁSÁRA!

Hangsúlyozzuk, hogy A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁVAL a Kérelmező kifejezi a működési forma megváltoztatása iránti határozott szándékát, melyhez kötve van, azt egyoldalúan nem vonhatja vissza. Vagyis kifejezetten vállalja, hogy a kérelme elfogadása esetére biztosított 3 (három) hónapos szüneteltetési időn belül teljesíti a jelen tájékoztatóban közzétett feltételeket és megvalósítja az Fdvtv.  13. § (11) bek. szerinti működési formaváltást.

Javasoljuk, hogy a kérelem elfogadását követően mihamarabb intézkedjenek a formaváltás véghezviteléhez kellő teendők ellátásáról, mivel a 3 (három) hónapos szünetelési időtartamba bele kell számítaniuk a koncessziós szerződés záradékának Koncesszióba adó általi aláírás ügyintézésének, valamint a vámhatósági engedély módosításának időszükségletét is.