Öröklés

 

Halálozás esetén teendők

 

1. Általános szabályozása:

 

   •  Fdvtv.13. § (8) - (9) bekezdése

Koncesszió jogosult elhalálozása esetén örököse az alábbi feltételek fennállása esetében válik a koncessziós szerződésből eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére jogosulttá, illetve kötelezetté, ha:

   • az elhunyt Koncesszió jogosult egyéni vállalkozó örököse maga is egyéni vállalkozó;
   • az elhunyt Koncesszió jogosult gazdásági társaság korlátlanul felelős tagjaként (pl.: Bt. beltag) folytatta a kiskereskedelmi tevékenységet és maga az örökös ezen tevékenységet folytató gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává válik;
   • az örökös a tevékenység folytatására vonatkozó igényét kinyilvánította
   • a tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályban és a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló pályázati kiírásban írt egyéb feltételeknek az örökös is megfelel

Azt a tényt, hogy a kérelmező maga örökös, a hagyatéki eljárás befejezéséig közokiratba foglalt nyilatkozattal kell igazolni. Több örökös esetén további feltétel, hogy az örökösök a jogok gyakorlásáról és a kötelezettségek teljesítéséről közokiratba foglalt megállapodást kössenek, és az állam felé a kötelezettségek teljesítésére közokiratba foglalt nyilatkozattal egyetemleges felelősséget vállaljanak.

A tevékenység folytatására vonatkozó igényt az örökhagyó halálát követő 90 (kilencven) napon belül kell jelenteni a vámhatósághoz, valamint az ND Nonprofit Zrt. felé, mely esetben a koncessziós szerződés hatálya fennmarad.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen határidő elmulasztása a koncessziós jogosultság és egyben a koncessziós szerződés automatikus megszűnését eredményezi (Fdvtv. 14. § b) pont), mely esetében nincs lehetőség egyéni mérlegelés, vagy méltányosság gyakorlására.

Az örökös köteles az örökhagyó halálától számított 2 (kettő) éven belül a hagyaték átszállását igazoló jogerős közokiratot benyújtani az ND Nonprofit Zrt. felé. Fontos, hogy a jogerős hagyatékátadó végzésből kiderüljön a kérelmező öröklési jogosultsága.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen határidő elmulasztása a vámhatósági engedély visszavonását és egyben a koncessziós szerződés megszűnését eredményezi (Fdvtv. 13. § (10) bek.), mely esetében nincs lehetőség egyéni mérlegelés, vagy méltányosság gyakorlására.

Ha az örökös kérelme a fentiekben leírtaknak megfelel, akkor a vámhatóság az örökhagyó részére kibocsátott vámhatósági engedélyt módosítja, feljogosítva a kérelmezőt a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság további gyakorlására, valamint megtörténik a koncessziós szerződés záradékolása.

Az örökös személye kapcsán felhívjuk a figyelmet a Nyilvános Koncessziós Pályázati Kiírás Személyi feltételek pontjában írtakra, mely szerint a Pályázó kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy lehet, valamint az Fdvtv. 13. § (4) bekezdésében foglaltakra, mely szerint dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet 18 éven aluli személy nem folytathat. Ezen feltételek egységesen azt jelentik, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság tekintetében a tevékenységet folytató személyként kizárólag 18. életévét betöltött természetes személy nevezhető meg, mint az elhunyt koncesszió jogosult természetes személy örököse.

2. Teendők, benyújtandó iratok

Halált követő 90 napon belül:

   • haláleset bejelentése (halotti anyakönyvi bizonyítvány másolatának megküldése)
   • örökös igénybejelentése, hogy a tevékenységet tovább kívánja folytatni
   • a bejelentő örökösi minőségét nyilatkozattétellel köteles igazolni, melyet közjegyzőnek kell közokiratba foglalnia (eredeti közjegyzői okirat benyújtása szükséges) - (több örökös esetében az örökösök a jogok gyakorlásáról és a kötelezettségek teljesítéséről közokiratba foglalt megállapodást kell, hogy kössenek, és az állam felé a kötelezettségek teljesítésére közokiratba foglalt nyilatkozattal egyetemleges felelősséget vállaljanak)
   • személyi igazolvány (vagy személyazonosításra alkalmas egyéb fényképes igazolvány, azaz útlevél, új típusú fényképes vezetői engedély is elfogadható), lakcímkártya és adókártya másolata,
   • a halálesetet követően kiállított, büntetlen előéletet tanúsító erkölcsi bizonyítvány (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány),
   • az örökös lakóhelye szerinti, valamint az örökös egyéni vállalkozó székhelye szerinti illetékes önkormányzat adóhatóságnak a halálesetet követően kiállított nemleges adóigazolása (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) az örökös személyére vonatkozóan,
   • a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak a halálesetet követően kiállított együttes nemleges adóigazolása (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) az örökös személyére, valamint az egyéni vállalkozásra vonatkozóan,
   • valamennyi pénzintézetnél vezetett, valamennyi bankszámlára vonatkozó, a bank által záradékolt azonnali beszedési megbízás, vagy nyilatkozat a bankszámla hiányáról (eredeti példány)

Kizárólag akkor benyújtandó dokumentum, ha az elhunyt Koncesszió jogosult egyéni vállalkozóként folytatta tevékenységét.

   • az örökös egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel igazolása (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány)
   • amennyiben az örökös egyéni vállalkozó székhelye Budapest, úgy a Fővárosi önkormányzat adóhatóságának a halálesetet követően kiállított nemleges adóigazolása (eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány)

A fent megjelölt dokumentumokat kérjük, hogy az ND Nonprofit Zrt. levelezési címére (1398 Bp., Pf.: 562.) papír alapon küldje meg.

Kérjük kapcsolattartó személy elektronikus és postai úton történő bejelentését (email cím, telefonszám), akivel a későbbi teendők egyeztethetőek.

(Ezen iratokat a 90 (kilencven) napos határidőn belül a NAV részére is meg kell küldeni, mely után kettő éves ideiglenes működési engedélyt kap a bejelentő.)

Halált követő 2 éven belül:

   • jogerős hagyatékátadó végzés, melyből ki kell, hogy derüljön a kérelmező öröklési jogosultsága, vagyis a korábban nyilatkozó örökös öröklésének megtörténte (pl.: gazdasági társaság esetében az örökös korlátlan felelősségű tagként történő belépése a koncessziós társaságba). A hagyatékátadó végzésben fel kell tüntetni a koncessziós jogosultságot is, melyből eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány benyújtása szükséges.

Kizárólag akkor benyújtandó dokumentum, ha az elhunyt Koncesszió jogosult gazdásági társaság korlátlanul felelős tagjaként folytatta tevékenységét.

   • koncessziós társaság cégkivonata (melyen látható a beltagként belépő örökös, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített másolati példány)
   • módosult társasági szerződés másolati példánya (belefoglalt tagi nyilatkozat, mely értelmében a társaság tagjai kötelezik magukat, hogy a koncessziós szerződés tartalmát érintően, azzal ütközően nem fogják a későbbiekben módosítani a létesítő okiratot)

A fent megjelölt dokumentumokat kérjük, hogy az ND Nonprofit Zrt. levelezési címére (1398 Bp., Pf.: 562.) papír alapon küldje meg.

Amennyiben minden dokumentum határidőben benyújtásra került és azok az előírásoknak megfelelnek, az ND Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálata megkeresi az előzetesen bejelentett kapcsolattartót, az érintett koncessziós szerződés záradékolása végett. A záradékot először a Jogosult / Koncessziót gyakorló írja alá, majd ezt követően a Koncesszióba adó. A valamennyi fél által aláírt záradékot az ND Nonprofit Zrt. postai úton küldi meg a Jogosult / Koncessziót gyakorló részére.

További kérdésével forduljon bizalommal Ügyfélszolgálatunkhoz, melynek elérhetőségeit az alábbi linkre kattintva érheti el!

https://nemzetidohany.hu/kapcsolat

Felhívjuk a figyelmet, hogy Koncesszió jogosult elhalálozása esetében az ODBE mindaddig nem tud új rendelést fogadni, amíg az ideiglenes működési engedélyt nem adja ki a vámhatóság és az nem kerül bemutatásra az ODBE részére.