Új szerződés kötése

Tájékoztatás új koncessziós szerződés

megkötéséről

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 8. § (1) bekezdése értelmében, az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter), mint Kiíró, illetve az általa meghatalmazott és nevében eljáró természetes személy a dohánytermék-kiskereskedelemi jogosultság gyakorlásának átruházására kiírt pályázati eljárás nyertesével az eredményhirdetést követő 30 (harminc) napon belül Koncessziós szerződést köt.

SZERZŐDÉSKÖTÉS HELYE:

A Koncessziós szerződések Nyertes Pályázók általi aláírására az ND Nemzeti Dohánykereskedelemi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) 1136 Budapest, Pannónia utca 35-37. földszint 1. szám alatt levő ügyfélszolgálati irodájában kerül sor. Az ügyfélszolgálati iroda elérhetőségét ide kattintva találhatja meg. 

SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE:

A szerződés aláírásakor a Pályázati kiírás szerint az aláírás feltételét képező dokumentumokat az ND Nonprofit Zrt. szerződés aláírásában közreműködő munkatársainak be kell mutatni, illetve át kell adni eredetben. Ezen dokumentumok felsorolása az alábbiakban kerül külön felsorolásra. Amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike az ND Nonprofit Zrt.-vel egyeztetett időpontban nem, vagy nem megfelelően kerül rendelkezésre bocsátásra, a szerződés nem írható alá és újabb időpontot kell egyeztetnie, illetve a hiányzó dokumentumokat pótolni kell.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Koncessziós szerződések jogosultságonként kerülnek megkötésre. Ebben az esetben minden egyes Koncessziós szerződés megkötésére külön-külön kerül sor. Az egyes szerződések vonatkozásában a szükséges dokumentumok meglétét, tartalmát és azok megkövetelt eredeti vagy másolati példányát minden szerződés vonatkozásában biztosítani kell (azaz pl.: három szerződés megkötése esetén a nyertes pályázónak három eredeti, vagy közjegyző által hitelesített erkölcsi bizonyítványt kell átadnia). Tekintettel arra, hogy a szerződéseknek a Felek adatait tartalmazó oldalai előre kitöltésre kerülnek, ezért fontos, hogy az azonosíthatóság, a gördülékenyebb és gyorsabb szerződéskötés érdekében az előre egyeztetett időpontra minden szerződést kötni szándékozó hozza magával a jelen tájékoztató végén felsorolt igazolványokat.

A Koncessziós szerződést elsőként a Miniszter, vagy az általa az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelően megbízott és nevében eljáró természetes személy írja alá, ezt követően a Jogosult (mint magánszemély) legvégül pedig a Koncessziót gyakorló (mint egyéni vállalkozó vagy a Pályázati Kiírás és az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelő gazdasági társaság). Természetesen amennyiben annak feltételei fennállnak, a Jogosult és a Koncessziót gyakorló azonos időpontban is aláírhatnak. Felhívjuk a figyelmet, hogy az aláírt szerződés Jogosultat és Koncessziót gyakorlót megillető 1-1 (egy-egy, összesen kettő) eredeti példánya kizárólag azt követően vehető át a Jogosult és a Koncessziót gyakorló, által, amennyiben a szerződés valamennyi példányát a Felek mindegyike (Jogosult, Koncessziót gyakorló, Koncesszióba adó) megfelelően aláírta.

A koncessziós szerződésnek a Jogosult által történő aláírását követően a vonatkozó hatályos jogszabályok és Pályázati kiírás rendelkezéseinek megfelelően a nyertes pályázónak a választott működési formára vonatkozóan megkövetelt feltételeket az aláírás napjától számított 60 (hatvan) napon belül kell igazolnia a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, azaz a Koncessziót Gyakorló Társasági Szerződése eredeti példányát a szerződés aláírásakor be kell mutatni az ND Nonprofit Zrt. részére! Ezen 60 (hatvan) napos törvényi, jogvesztő határidő elmulasztása esetén a Koncessziós szerződés a későbbiekben nem írható alá és a tevékenység nem kezdhető meg.

A működési formával kapcsolatban becsatolt igazolások, dokumentumok, nyilatkozatok valóságtartalmát és előírásoknak való megfelelőségét az ND Nonprofit Zrt. ellenőrzi és azok nem megfelelősége esetén a Koncessziós szerződésbe foglalt jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

Amennyiben a szerződéskötés helyszínén a megfelelő határidőn belül bemutatott igazolások tartalma nem megfelelő (pl.: azokon adótartozás vagy büntetett előélet mutatkozik), a Koncessziós szerződést a Jogosult vagy a Koncessziót gyakorló nem írhatja alá és a tevékenységet nem kezdheti meg.

A Kiíró a Fdvtv. 8. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét teljesíti azzal, hogy a nyertes pályázók számára lehetőséget és időpontot biztosít a Koncessziós szerződés törvényi 30 (harminc) napon belül való aláírására. A fenti kötelezettség teljesítettnek tekintendő akkor is, ha a Koncessziót gyakorló aláírására csak a fenti 30 (harminc) napos határidő elteltével, azonban a jogosulti aláírást követő 60 (hatvan) napon belül kerül sor. Ezen 60 (hatvan) napos törvényi, jogvesztő határidő elmulasztása esetén a Koncessziós szerződés a későbbiekben nem írható alá és a tevékenység nem kezdhető meg.

A Jogosult és a Koncessziót gyakorló fentiek szerinti aláírását követően a Koncessziós szerződés egy-egy (összesen kettő eredeti) példánya a szerződéskötéskor a Jogosultnak és Koncessziót gyakorlónak átvételi elismervény ellenében átadásra kerül.

Amennyiben a Koncessziós szerződés aláírásának menetét illetően további kérdése van, azzal kérjük, az ND Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati elérhetőségeit keresse.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a Koncessziós szerződés valamennyi fél által történő aláírását követően kérelmeznie kell a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges vámhatósági engedélyt, tekintettel arra, hogy a dohánytermék kiskereskedelemi tevékenység folytatása kizárólag megkötött koncessziós szerződés és vámhatósági engedély birtokában megengedett. A vámhatósági engedély kérelmezésének menetére vonatkozó bővebb információkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatalos oldalán ide kattintva találhatja meg.

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉSKÖTÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOKRÓL

A Koncessziós szerződés aláírásához az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

 1. A választott működési formától függetlenül, az eredményhirdetést követő 30 (harminc) napon belül minden esetben be kell mutatni az alábbi okiratokat
 • személyi igazolvány (vagy személyazonosításra alkalmas egyéb fényképes igazolvány, azaz útlevél, új típusú fényképes vezetői engedély is elfogadható), lakcímkártya és adókártya (eredeti példány)
 • az eredményhirdetés napját követően kiállított, a nyertes büntetlen előéletét tanúsító erkölcsi bizonyítvány (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány)
 • a Jogosult lakóhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak az eredményhirdetést követően kiállított nemleges adóigazolása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) a Jogosult személyére vonatkozóan
 • a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak az eredményhirdetést követően kiállított együttes nemleges adóigazolása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) a Jogosult személyére vonatkozóan
 • valamennyi pénzintézetnél vezetett, valamennyi bankszámlára vonatkozó, a bank által záradékolt azonnali beszedési megbízás vagy nyilatkozat a bankszámla hiányáról (mintája ide kattintva tölthető le)
 1. A választott működési formától függően a további okiratok bemutatása szükséges legkésőbb a jogosultként való aláírás napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül:

Egyéni vállalkozói működési forma esetén:

 • egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel igazolása (eredeti)
 • az egyéni vállalkozó székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak az eredményhirdetést követően kiállított nemleges adóigazolása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) az egyéni vállalkozásra vonatkozóan
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az eredményhirdetést követően kiállított együttes nemleges adóigazolása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) az egyéni vállalkozásra vonatkozóan. (Amennyiben az egyéni vállalkozó székhelye Budapest, úgy a fővárosi és a kerületi önkormányzat által kiállított adóigazolást is vinnie kell, tekintettel arra, hogy bizonyos adók vonatkozásában a kerületi önkormányzat, bizonyos adók vonatkozásában a fővárosi önkormányzat jogosult az adók beszedésére az egyéni vállalkozás vonatkozásában.)
 • valamennyi pénzintézetnél vezetett, valamennyi bankszámlára vonatkozó, a bank által záradékolt azonnali beszedési megbízás (mintája (Amennyiben valamennyi bankszámlára vonatkozó beszedési megbízás megadása azért nem lehetséges, mert bizonyos bankszámla vonatkozásában beszedési megbízásra kedvezményezettként a Szerencsejáték Zrt. került megjelölésre, úgy a számlavezető pénzintézet által, ezzel kapcsolatban kiállított igazolást is szükséges rendelkezésre bocsátani.)

 

Gazdasági társasági (betéti társaság vagy közkereseti társaság) működési forma választása esetén:

 • az eredményhirdetés napját követően kiállított, 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat (e-cegjegyzek.hu oldalról kinyomtatott cégkivonat elfogadható)
 • a gazdasági társaság hatályos létesítő okiratának másolata,
 • a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnak az eredményhirdetést követően kiállított nemleges adóigazolása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) a gazdasági társaságra vonatkozóan
 • a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak az eredményhirdetést követően kiállított együttes nemleges adóigazolása (eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példány) a gazdasági társaságra vonatkozóan. (Amennyiben a gazdasági társaság székhelye Budapest, úgy a fővárosi és a kerületi önkormányzat által kiállított adóigazolást is vinnie kell, tekintettel arra, hogy bizonyos adók vonatkozásában a kerületi önkormányzat, bizonyos adók vonatkozásában a fővárosi önkormányzat jogosult az adók beszedésére a gazdasági társaság vonatkozásában.)
 • aláírási címpéldány / aláírás minta
 • valamennyi pénzintézetnél vezetett, valamennyi bankszámlára vonatkozó, a bank által záradékolt azonnali beszedési megbízás (mintája ide kattintva tölthető le) (Amennyiben valamennyi bankszámlára vonatkozó beszedési megbízás megadása azért nem lehetséges, mert bizonyos bankszámla vonatkozásában beszedési megbízásra kedvezményezettként a Szerencsejáték Zrt. került megjelölésre, úgy a számlavezető pénzintézet által, ezzel kapcsolatban kiállított igazolást is szükséges rendelkezésre bocsátani.)
 1. Meghatalmazott aláírás esetén:
 • két tanúval vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott, vagy közokiratba foglalt meghatalmazás 5 (öt) eredeti példányban, minden koncessziós szerződésre külön bemutatva és átadva